« strona główna UNIC « przestępczość

XII Kongres ONZ
System Karny i Zapobieganie Przestępczości
12-19 kwietnia 2010 r. Salwador, Brazylia


W dniach 12-19 kwietnia 2010 roku w Salwadorze (Brazylia) ma miejsce XII Kongres ONZ, którego temat przewodni to "strategie wobec światowych wyzwań takich jak: zapobieganie przestępczości, system karny oraz ich rozwój w zmieniającym się świecie".

Kongresy tego typu odbywają się co 5 lat od 1955 roku w różnych częściach świata i dotyczą bardzo różnorodnej problematyki. Ich dorobek ma znaczący wpływ na zapobieganie przestępczości i rozwój systemów karnych. Kongres umożliwia dzielenie się doświadczeniami na forum międzynarodowym i wymianę informacji pomiędzy krajami i przedstawicielami różnych grup zawodowych.

Celem takich spotkań jest promowanie bardziej efektywnych sposobów działań w zakresie zapobiegania przestępczości i środków stosowanych w sądownictwie karnym, które pomogą w zapobieganiu przestępczości na całym świecie.

Program Kongresu obejmuje osiem obszarów tematycznych:

  1. Dzieci, młodzież i przestępczość.
  2. Udzielanie pomocy technicznej w celu ułatwienia ratyfikacji i wdrażania instrumentów międzynarodowych związanych z zapobieganiem i zwalczaniem terroryzmu.
  3. Działania na rzecz wdrożenia wytycznych ONZ w zakresie zapobiegania przestępczości
  4. Reakcja wymiaru sprawiedliwości na przemyt migrantów i handel ludźmi: nawiązanie do międzynarodowej przestępczości zorganizowanej.
  5. Międzynarodowa współpraca w zakresie procederu prania brudnych pieniędzy w oparciu o już istniejące wytyczne, między innymi Organizacji Narodów Zjednoczonych.
  6. Cyberprzestępstwa - ostatnie doniesienia dotyczące wykorzystywania technologii i osiągnięć nauki przez przestępców oraz przez wyspecjalizowane organy zwalczające przestępczość.
  7. Wzmocnienie współpracy międzynarodowej w zakresie zwalczania przestępczości: metody praktyczne.
  8. Zapobieganie przestępczości i przemocy wobec migrantów oraz pracowników migracyjnych i ich rodzin.

W ciągu ostatnich pięciu lat w krajach rozwiniętych zanotowano spadek liczby niektórych konwencjonalnych rodzajów przestępstw. Jednocześnie wzrosła liczba już dawno zapomnianych form aktywności kryminalnej. Według raportu przygotowanego przez Sekretarza Generalnego ONZ na XII Kongres dotyczący przestępczości i systemu karnego, przez ostatnie 5 lat nastąpiła znacząca zmiana form popełnianych przestępstw. Raport ten został opracowany w oparciu o wyniki badań ONZ dotyczących tendencji w przestępczości oraz działań systemu sądownictwa karnego (UN-CTS). Aby uzyskać właściwy obraz poziomu przestępczości na świecie, należy poprawić dostęp do danych dotyczących przestępczości i sądownictwa karnego w skali krajowej, regionalnej i międzynarodowej.

Dokument opracowany przez Ośrodek Informacji ONZ w Warszawie na podstawie materiałów ONZ, kwiecień 2010 r.