« strona główna UNIC « przestępczość

Pytania i odpowiedzi

Czym jest XII Kongres ONZ na temat Zapobiegania Przestępczości i Systemu Karnego?

W dniach 12-19 kwietnia 2010 roku w Salwadorze odbędzie się XII Kongres ONZ, poświęcony kwestiom systemu karnego i zapobiegania przestępczości. Gospodarzem tegorocznego Kongresu jest rząd Brazylii. Kongresy tego typu odbywają się co 5 lat od 1955 roku w różnych częściach świata i dotyczą bardzo różnorodnej problematyki. Ich dorobek ma znaczący wpływ na zapobieganie przestępczości i rozwój systemów karnych. Oddziałuje również na kierunki działań poszczególnych państw i praktykę zawodową. Kongres umożliwia dzielenie się doświadczeniami na forum międzynarodowym i wymianę informacji pomiędzy krajami i przedstawicielami zaangażowanych grup zawodowych. Celem takich spotkań jest też promowanie bardziej efektywnych sposobów działania w zakresie zapobiegania przestępczości i w zakresie środków stosowanych w sądownictwie karnym, które pomogą w zapobieganiu przestępczości na całym świecie.

Co jest tematem przewodnim tegorocznego Kongresu?

Decyzją Zgromadzenia Ogólnego NZ tematem przewodnim XII Kongresu są "Strategie wobec światowych wyzwań takich jak: zapobieganie przestępczości, system karny oraz ich rozwój w zmieniającym się świecie".

XII Kongres umożliwia wzięcie udziału w wyjątkowej dyskusji i w kształtowaniu trzech propozycji działania zgodnie z głównymi wytycznymi:

  • utworzenie systemu sądownictwa karnego jako centralnego filaru struktury rządów prawa,
  • podkreślenie zasadniczej roli systemu karnego w ogólnym rozwoju,
  • podkreślenie potrzeby całościowego podejścia do reform systemu karnego i wzmocnienia kompetencji w walce z przestępczością,
  • identyfikowanie nowych rodzajów przestępstw, oraz poszukiwanie sposobów na zapobieganie im i ich kontrolę.

Co będzie dyskutowane podczas Kongresu?

Program obrad obejmuje osiem obszarów tematycznych: dzieci, młodzież i przestępczość, terroryzm, zapobieganie przestępczości; przemycanie migrantów i handel ludźmi; pranie brudnych pieniędzy, cyberprzestępczość, międzynarodowa współpraca w zwalczaniu przestępczości oraz przemoc wobec migrantów i ich rodzin.
Podczas Kongresu odbędzie się również pięć warsztatów dotyczących: edukacji w zakresie międzynarodowego sądownictwa karnego, badań dotyczących działań ONZ i najlepszych praktyk, odpowiedniego traktowania więźniów w ramach systemów karnych, praktycznych sposobów zapobiegania przestępczości w miastach, powiązań handlu narkotykami z innymi formami przestępczości zorganizowanej, strategii i najlepszych praktyk w zakresie przeciwdziałania przepełnieniu instytucji resocjalizacyjnych. Podczas ostatnich dwóch dni Kongresu głos zabiorą głowy państw, ministrowie i inni przedstawiciele rządowi krajów uczestniczących w spotkaniu. Przemówienia będą dotyczyć głównych tematów Kongresu. Ponadto odbędą się liczne spotkania dodatkowe organizowane przez organizacje pozarządowe dotyczące zapobiegania przestępczości, sądownictwa karnego i rządów prawa.

Kto weźmie udział?

Kongres o tematyce kryminalnej jest światowym forum, które skupia największą liczbę decydentów, osób odpowiedzialnych za wytyczanie kierunków podejmowanych działań i praktyków w zakresie zapobiegania przestępczości i systemów karnych. W spotkaniu wezmą też udział eksperci ze środowisk akademickich, reprezentanci, zarówno między-, jak i pozarządowych organizacji, agencji wyspecjalizowanych i innych organów ONZ oraz przedstawiciele mediów.

Jaki jest spodziewany rezultat Kongresu?

W oparciu o dyskusje i warsztaty, które odbędą się podczas Kongresu, wliczając te na najwyższym szczeblu, zostaną wypracowane rekomendacje, które następnie staną się częścią wspólnej deklaracji politycznej przyjętej przez Kongres. Deklaracja zostanie przedstawiona Komisji ds. Zapobiegania Przestępczości i Wymiaru Sprawiedliwości Sądownictwa Karnego do dalszej analizy podczas XIX sesji, która odbędzie się w dniach 17- 21 maja 2010 roku.
Kongres jednocześnie stanie się platformą służącą rozszerzeniu współpracy pomiędzy organizacjami rządowymi, między- i pozarządowymi w zakresie zapobiegania przestępczości i problemów systemu karnego. W ten sposób Kongres będzie promował bardziej efektywne międzynarodowe działania we wspomnianym obszarze.

Co się dzieje w okresie poprzedzającym Kongres?

W celu uwzględnienia perspektywy regionalnej w dyskusjach prowadzonych podczas Kongresu, Biuro Narodów Zjednoczonych ds. Narkotyków i Przestępczości (UNODC) zorganizowało w 2009 roku szereg lokalnych spotkań. Odbyły się one w San Jose, na Kostaryce, Doha, Katarze, Bangkoku, Tajlandii i w Nairobi. Spotkania umożliwiały uczestnikom wyrażenie swoich obaw oraz podzielenie się doświadczeniami w zakresie międzynarodowej przestępczości zorganizowanej. Podczas dyskusji na szczeblu regionalnym uczestnicy przedstawili problemy, z jakimi się borykają oraz wymienili doświadczenia z działań zakończonych sukcesem i omówili rozwiązania, które dają nadzieję na polepszenie sytuacji.

Jak mogę śledzić obrady, jeśli nie jestem w stanie przybyć na Kongres do Brazylii?

Bezpośrednia relacja z obrad Kongresu w języku angielskim i w aktualnym języku obrad będzie dostępna na stronie internetowej http://www.un.org/webcast/crime2010. Będzie tam można również znaleźć poszczególne wystąpienia w wersji elektronicznej.

Dokument opracowany przez Ośrodek Informacji ONZ w Warszawie na podstawie materiałów ONZ, kwiecień 2010 r.