Karta Narodów Zjednoczonych była pierwszym ogólnoświatowym dokumentem nawołującym do przyznania równych praw dla kobiet i mężczyzn. Kwestie, które kiedyś uważano za ściśle prywatne, zakorzenione w tradycji i obyczajach, stały się przedmiotem dyskusji na szczeblu międzynarodowym, aby urzeczywistniony został postulat respektowania praw kobiet na całym świecie.

W pierwszym okresie swego istnienia, od 1945 do 1967 roku, ONZ skoncentrowała wysiłki na zbieraniu danych dokumentujących podrzędny status kobiet w wielu rejonach świata i na ustanawianiu międzynarodowych instrumentów prawnych, które wspierają dążenia do przestrzegania praw kobiet.

Podczas gdy ONZ, poprzez programy i agendy wyspecjalizowane, koncentruje się na działaniach zmierzających do podniesienia poziomu życia i roli kobiet w społeczeństwie, odpowiedzialność za ochronę ich praw spoczywa na ciałach międzyrządowych i traktatowych. Prawami kobiet na szczeblu regionalnym zajmują się komisje gospodarcze Rady Gospodarczej i Społecznej.

Do wzmocnienia międzynarodowego ruchu kobiecego przyczyniły się w znacznym stopniu cztery światowe konferencje ONZ w sprawach kobiet, zwołane w celu oceny sytuacji kobiet i sformułowania strategii na rzecz ich awansu. Konferencje te odbyły się w Meksyku (1975), Kopenhadze (1980), Nairobi (1985) oraz w Pekinie (1995). Całościowy plan zwiększenia udziału kobiet w życiu ekonomicznym i politycznym ustanawia Platforma Działania (Platform for Action), przyjęta przez 189 delegacji na Czwartej Światowej Konferencji w sprawach Kobiet w Pekinie. Przeglądu i oceny postępu osiągniętego we wdrażaniu postanowień Platformy Działania i Strategii Długoterminowej na rzecz Podniesienia Statusu Kobiet, przyjętej na konferencji w Nairobi, dokonała 23 specjalna sesja Zgromadzenia Ogólnego, zatytułowana Kobiety 2000: Równość Płci, Rozwój i Pokój na XXI wiek (Pekin+5). Promowanie równości płci jest również rozpatrywane przez ONZ w kontekście realizacji zapisów Szczytu Milenijnego w Johannesburgu, który odbył się we wrześniu 2000 r. Uwłasnowolnienie kobiet zostało uznane za klucz do realizacji Milenijnych Celów Rozwoju.

Dokument opracowany przez Ośrodek Informacji ONZ w Warszawie
na podstawie materiałów ONZ, kwiecień 2003 r.
Specjalne podziękowania dla Ośrodka Informacji Środowisk Kobiecych (OŚKA) za wkład merytoryczny.

  Ośrodek Informacji ONZ w Warszawie     tel. (+4822) 825 57 84, e-mail: unic.poland@unic.org