UNIC Warsaw

Obchody ustanowione przez Organizację Narodów Zjednoczonych

Niniejsza strona zawiera informacje na temat dni, tygodni, lat, dekad i innych obchodów ogłoszonych przez ONZ. Przedstawia rezolucje, na podstawie których zostały one ustanowione, jak również linki do stron internetowych poświęconych obchodom.

Obchody przyczyniają się do realizowania założeń Karty Narodów Zjednoczonych oraz promują wzrost świadomości i działalność w politycznych, społecznych, kulturalnych, humanitarnych i dotyczących praw człowieka dziedzinach. Obchody są doskonałą okazją do promowania międzynarodowych i krajowych akcji, pobudzają zainteresowanie działaniami i programami ONZ. Sekretarz Generalny ONZ przewodzi obchodom międzynarodowych lat i dekad, opracowuje plan przygotowań, ocenia przebieg obchodów oraz dokonuje ich podsumowania.

Większość obchodów została proklamowana przez Zgromadzenie Ogólne NZ, z kolei inne zostały ogłoszone przez agendy NZ.

W 1950 r. Zgromadzenie Ogólne NZ ustanowiło pierwszy międzynarodowy dzień – Dzień Praw Człowieka, który jest obchodzony 10 grudnia. Dzień ten ma na celu uczczenie Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, uchwalonej przez Zgromadzenie Ogólne 10 grudnia 1948 r. W swojej rezolucji A/RES/423 (V) dotyczącej obchodów Dnia Praw Człowieka, Zgromadzenie Ogólne zaprosiło wszystkie państwa i organizacje międzynarodowe do obchodzenia tego dnia. Rezolucja ta wzywa do podejmowania zwiększonych starań promujących obchody tego dnia.

W 1978 r. Zgromadzenie Ogólne NZ w rezolucji A/RES/S-10/2 ogłosiło pierwszy międzynarodowy tydzień. 24 października (dzień założenia ONZ) rozpoczyna się Tydzień Rozbrojenia, który poświęcony jest wspieraniu działań związanych z rozbrojeniem.

W 1959 r. Zgromadzenie Ogólne NZ rezolucją A/RES/1285 (XIII) ustanowiło pierwszy międzynarodowy rok - Światowy Rok Uchodźcy.

W 1961 r. na mocy rezolucji A/RES/1710 (XVI) Zgromadzenie Ogólne proklamowało Dekadę Rozwoju – była to pierwsza dekada obchodzona przez państwa członkowskie ONZ.

Międzynarodowy Rok Spółdzielczości
Międzynarodowy Rok Spółdzielczości

„Spółdzielnie budują lepszy świat”

Międzynarodowy Rok Zrównoważonej Energii dla Wszystkich Ludzi
Międzynarodowy Rok Zrównoważonej Energii dla Wszystkich Ludzi (2012)

"Zrównoważona energia dla wszystkich ludzi jest zarówno niezbędna, jak i osiągalna."

ZOBACZ RÓWNIEŻ

United Nations Observances