« strona główna « wiatowe kryzysy « Palestyna

UNDP (Program ONZ ds. Rozwoju) - PAPP
(Program Pomocy dla Ludności Palestyńskiej)

W grudniu 1978 r. Zgromadzenie Ogólne przyjęło rezolucję A/RES/33/147, w której wezwało UNDP do udzielania pomocy ludności palestyńskiej. Długotrwała okupacja Zachodniego Brzegu i Strefy Gazy doprowadziła do wzrostu poziomu ubóstwa i bezrobocia. Setki tysięcy osób mieszkają w obozach dla uchodźców w warunkach zbliżonych do slumsów bez podstawowych udogodnień. Stale wzrasta liczba ludności, natomiast pogarsza się stan infrastruktury, w tym szkół, ośrodków zdrowia, mieszkań, dróg, wody i kanalizacji. UNDP uruchomił program pomocy dla ludności palestyńskiej PAPP (Programme of Assistance to the Palestinian People), którego realizację rozpoczęto w sierpniu 1980 roku. Finansowany jest on głównie ze środków uzyskanych od międzynarodowych donorów.

Na Zachodnim Brzegu i w Strefie Gazy program wspiera małe i średnie projekty dotyczące budowy szkół, ośrodków zdrowia, dróg, wodociągów i zakładów przetwarzania odpadów. Rozbudowa i poprawa podstawowej infrastruktury jest kluczowym warunkiem trwałego rozwoju gospodarczego i społecznego na Okupowanych Terytoriach Palestyńskich. Odpowiedzialność za planowanie i realizację projektów powierza się, w miarę możliwości, palestyńskim instytucjom partnerskim, które działają na podstawie regulacji UNDP weryfikujących przejrzystość i odpowiedzialność. Jest to skuteczny mechanizm dostarczania pomocy rozwojowej na rzecz narodu palestyńskiego. UNDP/PAPP działa w oparciu o Plan Reformy i Rozwoju Autonomii Palestyńskiej (Palestinian Authority Reform and Development Plan - PRDP), co zapewnia uwzględnienie priorytetów określonych przez ministerstwa czy instytucje społeczeństwa obywatelskiego.

Cele UNDP / PAPP

Obszary działalności UNDP/PAPP:

  • Demokratyczne rządy - rozwój instytucji i procesów, które odzwierciedlają wolę narodu, a także reagują na potrzeby zwykłych obywateli, zwłaszcza ubogich,
  • Redukcja ubóstwa - wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań, które zapewnią uczestnictwo ludzi ubogich w procesie odbudowy zasobów i środków niezbędnych do przetrwania,
  • Zapobieganie kryzysom i odbudowa - pomoc w celu zrekompensowania strat poniesionych w czasie kryzysu i konfliktu oraz wdrożenia i wzmocnienia polityki i programów zapobiegających konfliktom oraz budujących pokój,
  • Polityka energetyczna i ochrony środowiska - zapewnia zrównoważony rozwój dla przyszłych pokoleń,
  • Technologie informacyjne i komunikacyjne - umożliwiają czerpanie korzyści z procesu globalizacji (w tym uczestnictwa w rynkach światowych), promowanie politycznej odpowiedzialności, poprawy jakości świadczonych usług oraz zwiększenia lokalnych możliwości. Działalność UNDP/PAPP ukierunkowane są na rozwój gospodarczy, powszechny dostęp do edukacji i zdrowia oraz równy status kobiet i mężczyzn.

Zobacz także:
UNDP/PAPP http://www.undp.ps/en/index.htmlDokument opracowany przez Ośrodek Informacji ONZ w Warszawie, styczeń 2010 r.
Aktualizacja – listopad 2012 r.