« strona główna « wiatowe kryzysy « Palestyna

UNSCO (Biuro Specjalnego Koordynatora ONZ ds. Procesu Pokojowego na Bliskim Wschodzie - Office of the Special Coordinator for the Middle East Peace Process)

Specjalny Koordynator ONZ reprezentuje Sekretarza Generalnego oraz przewodniczy przedstawicielstwom ONZ w politycznych i dyplomatycznych wysiłkach związanych z procesem pokojowym na Bliskim Wschodzie. UNSCO koordynuje także pomoc humanitarną i rozwojową agend ONZ na Okupowanych Terytoriach Palestyńskich. Jak podkreślił urzędujący Koordynator Robert H. Serry Sekretarz Generalny ONZ Ban Ki-moon jest głęboko zaangażowany w proces pokojowy na Bliskim Wschodzie. ONZ działa na rzecz utworzenia niepodległego Państwa Palestyńskiego istniejącego w pokoju z państwem Izrael oraz na rzecz sprawiedliwego, trwałego i wszechstronnego rozwiązania konfliktu arabsko-izraelskiego, zgodnie z rezolucjami Rady Bezpieczeństwa oraz prawem międzynarodowym.

Ustanowienie pierwszego Specjalnego Koordynatora ONZ w 1994 roku miało na celu zwiększenie zaangażowania Organizacji Narodów Zjednoczonych w kwestię palestyńską w trakcie procesu transformacji. Funkcje Koordynatora wzmacniają współpracę miedzy agendami ONZ na polu pomocy ekonomicznej i technicznej w odpowiedzi na potrzeby ludności palestyńskiej. w 1999 r. utworzono Biuro Specjalnego Koordynatora ds. Procesu Pokojowego na Bliskim Wschodzie. Specjalnemu Koordynatorowi ONZ nadano rangę osobistego przedstawiciela Sekretarza Generalnego w stosunkach z OWP oraz Autonomią Palestyńską. Zostało mu powierzone zadanie zwiększenie pomocy rozwojowej Narodów Zjednoczonych w celu wsparcia procesu pokojowego. Ponadto Specjalny Koordynator bierze udział w dyskusjach odnoszących się do procesu pokojowego między stronami. Od 2002 r. Specjalny Koordynator jest wysłannikiem Sekretarza Generalnego biorących udział w spotkaniach Kwartetu Bliskowschodniego, który w 2003 r. przyjął plan działania (Road Map). Zadaniem UNSCO jest przede wszystkim reagować w szybki, skuteczny i skoordynowany sposób na wnioski stron. Biuro zajmuje się pomocą humanitarną, wyzwaniami rozwojowymi stojącymi przed narodem palestyńskim, a także wspieraniem negocjacji i realizacją porozumień politycznych. UNSCO stanowi dobrze rozpoznawalny element systemu Narodów Zjednoczonych dla stron procesu pokojowego, podmiotów regionalnych i międzynarodowych oraz międzynarodowych i wielostronnych instytucji.


Zobacz także:
UNSCO http://www.unsco.org/unsco.aspDokument opracowany przez Ośrodek Informacji ONZ w Warszawie, styczeń 2010 r.
Aktualizacja – listopad 2012 r.