ROZBROJENIE
   

  strona główna

 

Od początku swego istnienia Organizacja Narodów Zjednoczonych, założona w  1945 r. po zakończeniu II Wojny Światowej, podejmuje problematykę wielostronnego rozbrojenia i zapobiegania rozprzestrzenianiu broni w celu utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa.

Państwa członkowskie zobowiązały się do przestrzegania celów i zasad Karty NZ - międzynarodowego traktatu zawierającego najważniejsze zasady współpracy międzynarodowej. W kwestii rozbrojenia Karta NZ stanowi, że Zgromadzenie Ogólne NZ rozważa "ogólne zasady współdziałania dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa, łącznie z zasadami dotyczącymi rozbrojenia i regulacji zbrojeń (...)" (artykuł 11).

Narody Zjednoczone zajmują się problematyką następujących rodzajów broni:
Miny lądowe
Broń ręczna strzelecka i lekka
Broń masowego rażenia

Ponadto, na forum ONZ omawiane są następujące tematy związane z rozbrojeniem:
Kobiety a konflikty zbrojne
Terroryzm
Dzieci - żołnierze

Podejście do rozbrojenia różni się w zależności od regionu geograficznego. Departament ds. Rozbrojenia (DDA) mieszczący się w głównej siedzibie ONZ w Nowym Jorku posiada pięć ośrodków: Genewie, Wiedniu, Limie (Peru), Lome, (Togo), Katmandu (Nepal).

Na forum ONZ zagadnieniami rozbrojenia zajmują się:

  • Dwa organy podporządkowane Zgromadzeniu Ogólnemu NZ: Komitet ds. Rozbrojenia i Międzynarodowego Bezpieczeństwa, tzw. Komitet Pierwszy (Disarmament and International Security Committee) oraz Komisja NZ ds. Rozbrojenia (United Nations Disarmament Commission).
  • Konferencja Rozbrojeniowa (Conference on Disarmament), obradująca w Genewie, która jest jedynym wielostronnym forum międzynarodowym do spraw rokowań rozbrojeniowych.
  • Instytut NZ ds. Badań Naukowych nad Rozbrojeniem (United Nations Institute for Disarmament Research) prowadzi badania naukowe nad pojawiającymi się problemami w spawie rozbrojenia.
  • Komisja Doradcza ds. Rozbrojenia (Advisory Board on Disarmament Matters), która doradza Sekretarzowi Generalnemu ONZ w sprawach rozbrojenia.
  • Departament ds. Rozbrojenia (Department of Disarmament Affairs), realizujący decyzje podjęte przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w dziedzinie rozbrojenia.

Zobacz również:
United Nations Office for Disarmament Affairs

Dokument opracowany przez Ośrodek Informacji ONZ w Warszawie na podstawie dokumentów ONZ, maj 2004 r.