facebook facebook instagram youtube

„Arabska wiosna”
– działania ONZ na rzecz przemian demokratycznych
w krajach arabskich

Departament Spraw Politycznych

Organizacja Narodów Zjednoczonych popiera aspiracje społeczeństw arabskich na rzecz demokracji. W ramach Sekretariatu ONZ działa Departament Spraw Politycznych (Department of Political Affairs - DPA), który koncentruje się na działaniach ONZ w dziedzinie polityki państw, praw człowieka, pomocy humanitarnej i rozwoju. DPA doradza Sekretarzowi Generalnemu i innym urzędnikom ONZ (np. specjalnym wysłannikom) oraz współpracuje z licznymi podmiotami krajowymi udzielając konsultacji merytorycznych dotyczących organizacji wyborów i transformacji demokratycznej, np. w Egipcie i Tunezji.

Sytuacja w każdym kraju arabskim jest inna – łączy je dążenie do ustanowienia demokracji, respektowania praw człowieka i ludzkiej godności.

Sekretarz Generalny ONZ wielokrotnie potępił represje i przemoc oraz wzywał przywódców państw do respektowania praw człowieka, podejmowania pokojowych działań, stosowania dialogu i wprowadzania reform, tak aby były one zgodne z aspiracjami społeczeństw, które oczekują zmian. Lynn Pascoe, Podsekretarz Generalny do Spraw Politycznych podkreśla, że działania społeczności międzynarodowej muszą być prowadzone z pokorą i nie ma jednej metody postępowania, która może być powszechnie stosowana w krajach arabskich.

Zobacz:
Department of Political Affairs
http://www.un.org/wcm/content/site/undpa/main

UN News Center: Winds of change: North Africa & Middle East
http://www.un.org/apps/news/infocusRel.asp?infocusID=129&Body=North+Africa&Body1=change

News Focus: Winds of change: North Africa & Middle East
http://www.un.org/apps/news/infocus/

Egipt

Departament Spraw Politycznych opracowuje strategię dotyczącą pomocy ONZ dla krajów, które przechodzą transformację demokratyczną. Podsekretarz Generalny do Spraw Politycznych spotyka się regularnie z przedstawicielami władzy tymczasowej i potwierdza gotowość systemu Narodów Zjednoczonych do udzielania pomocy w zakresie rozwoju społecznego i ekonomicznego, pomocy przy organizacji wyborów, prowadzenia dialogu narodowego i ochrony praw człowieka. Lynn Pascoe był kilkakrotnie w Egipcie zaraz po historycznych wydarzeniach na placu Tahrir.

DPA współpracuje z UNDP w sprawie wspierania organizacji wolnych wyborów w Egipcie oraz przeprowadzenia ich w sposób uczciwy i dostępny dla wszystkich obywateli. ONZ będzie również współpracowała przy opracowaniu nowej konstytucji i przeprowadzeniu ogólnokrajowego referendum w tej sprawie.

Zespół Narodów Zjednoczonych w Egipcie: FAO - Organizacja NZ ds. Wyżywienia i Rolnictwa (Food and Agriculture Organization) IFAD - Międzynarodowy Fundusz Rozwoju Rolnictwa (International Fund for Agricultural Development ICAO- Międzynarodowa Organizacja Lotnictwa Cywilnego (International Civil Aviation Organization) ILO - Międzynarodowa Organizacja Pracy (International Labour Organization) ITU - Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny (International Telecommunication Union) OCHA - Biuro NZ ds. Koordynacji Pomocy Humanitarnej (Office of the Coordination of Humanitarian Affairs) UNAIDS - Sojusz Agend Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. HIV/AIDS (Joint United Nations Programme on HIV/AIDS) UNDP - Program NZ ds. Rozwoju (United Nations Development Programme) UNESCO - Organizacja Narodów Zjednoczonych do Spraw Oświaty, Nauki i Kultury (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) UNFPA- Fundusz Ludnościowy Organizacji Narodów Zjednoczonych (United Nations Population Fund) UN-Habitat - Program NZ ds. Osiedli Ludzkich (United Nations Human Settlement Programme) UNHCR - Biuro Wysokiego Komisarza NZ ds. Uchodźców (United Nations High Commissioner for Refugees) UNIC/Cairo - Centrum Informacji ONZ w Kairze (United Nations Information Centre in Cairo) UNICEF - Fundusz NZ na Rzecz Dzieci (United Nations Children’s Fund) UNIDO - Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju Przemysłowego (United Nations Industrial Development Organization) UNISDR - Międzynarodowa Strategia NZ ds. Zapobiegania i Ograniczania Skutków Katastrof (United Nations International Strategy for Disaster Reduction) UNODC - Biuro Narodów Zjednoczonych ds. Środków Odurzających i Przestępczości (United Nations Office for Drugs and Crime), UNOPS - Biuro Narodów Zjednoczonych ds. Obsługi Projektów (United Nations Office for Project Services) UPU - Powszechny Związek Pocztowy (Universal Postal Union ) UNV - Program Wolontariuszy Narodów Zjednoczonych (United Nations Volunteers) UNWOMEN - Jednostka Narodów Zjednoczonych ds. Równości Płci i Uwłasnowolnienia Kobiet (United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women) WFP - Światowy Program Żywnościowy (World Food Programme) WHO - Światowa Organizacja Zdrowia (World Health Organization) oraz IFC - Międzynarodowa Korporacja Finansowa (International Finance Corporation). IOM - Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji (International Organization for Migration) WB - Bank Światowy (World Bank)

Inne organizacje zaangażowane w działania w Egipcie: IAEA - Organizacja Narodów Zjednoczonych poprzez Międzynarodową Agencję Energii Atomowej (International Atomic Energy Agency) OHCHR - Biuro Wysokiego Komisarza NZ d.s. Praw Człowieka (Office of the High Commissioner for Human Rights) UNCDF - Fundusz Rozwoju Kapitałowego (United Nations Capital Development Fund) UNCTAD - Konferencja Narodów Zjednoczonych ds. Handlu i Rozwoju (United Nations Conference on Trade and Development) UNECA - Komisja Gospodarcza Narodów Zjednoczonych ds. Afryki (United Nations Economic Commission for Africa) UNEP - Program Narodów Zjednoczonych ds. Środowiska (United Nations Environment Programme) UNESCWA - Komisja Gospodarcz-Społeczna Narodów Zjednoczonych ds. Azji Zachodniej (United Nations Economic and Social Commission for Western Asia) WTO - Światowa Organizacja Turystyki (World Tourism Organization)

Zobacz:

UN in Egypt
http://www.un.org.eg/UNInner1.aspx?pageID=60

Tunezja

W wyniku współpracy DPA i UNDP, do Tunezji wysłano ekspertów ONZ do pomocy władzom w organizacji wyborów do Zgromadzenia Ustawodawczego (Constituent Assembly), które odbyły się 24 października 2011 r. 217 członków Zgromadzenia ma przygotować nową konstytucję, pierwszą tego typu w krajach objętych „Arabska wiosną”. Tunezja jest pierwszym państwem, który uporał się z panującym reżimem i stała się ona inspiracją dla regionu. 90% Tunezyjczyków wzięło udział w wyborach, które mają ogromne znaczenie dla procesu transformacji demokratycznych w Afryce Północnej i na Bliskim Wschodzie. Zespół Narodów Zjednoczonych w Tunezji: FAO - Organizacja NZ ds. Wyżywienia i Rolnictwa (Food and Agriculture Organization) UNAIDS - Sojusz Agend Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. HIV/AIDS (Joint United Nations Programme on HIV/AIDS) UNDP - Program NZ ds. Rozwoju (United Nations Development Programme) UNFPA - Fundusz Ludnościowy Organizacji Narodów Zjednoczonych (United Nations Population Fund) UNHCR - Biuro Wysokiego Komisarza NZ ds. Uchodźców (United Nations High Commissioner for Refugees) UNIC/Tunis - Centrum Informacji ONZ w Tunisie (United Nations Information Centre in Tunis) UNICEF - Fundusz NZ na Rzecz Dzieci (United Nations Children’s Fund) UNIDO - Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju Przemysłowego (United Nations Industrial Development Organization) UNWOMEN - Jednostka Narodów Zjednoczonych ds. Równości Płci i Uwłasnowolnienia Kobiet (United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women) UNOPS - Biuro Narodów Zjednoczonych ds. Obsługi Projektów (United Nations Office for Project Services) WHO - Światowa Organizacja Zdrowia (World Health Organization) oraz IOM - Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji (International Organization for Migration) WB - Bank Światowy (World Bank)

Zobacz:

Programme des Nations Unies pour le développement – La Tunisie
http://www.tn.undp.org/

Libia

1 marca 2011 r. na swojej 65 sesji Zgromadzenie Ogólne NZ zawiesiło członkowstwo Libii w Radzie Praw człowieka (rezolucja A/65/L.60).

W marcu 2011 r. powołano Specjalnego Wysłannika Sekretarza Generalnego ONZ ds. Libii (Special Envoy of the Secretary General for Libya) Abel-Elah Al-Khatib – byłego ministra spraw zagranicznych Jordanii. Przebywa on z częstymi misjami w Libii, gdzie spotyka się z przedstawicielami rządu, ugrupowaniami opozycyjnymi oraz organizacjami regionalnymi i międzynarodowymi. Jego misją jest znalezienie politycznego rozwiązania konfliktu, zgodnie z rezolucjami Rady Bezpieczeństwa S/RES/1970 (2011) i S/RES/1973 (2011). Rezolucja 1973 wzywa do natychmiastowego, całkowitego przerwania ognia i ochrony humanitarnej ludności oraz spełnienia zasadnych żądań Libijczyków.

Przewiduje się, że ONZ będzie odgrywała kluczową rolę w procesie pojednania w społeczeństwie, stabilizacji i budowie państwowych instytucji demokratycznych w okresie pokonfliktowym w Libii.

Na konferencji w Londynie poświęconej Libii, która odbyła się 29 marca 2011 r., Sekretarz Generalny Ban Ki-moon wyraził zgodę, by ONZ koordynowała działania społeczności międzynarodowej w zakresie udzielania pomocy Libii po zakończeniu konfliktu. W kwietniu 2011 r. powołał Iana Martina na stanowisko Specjalnego Doradcy Sekretarza Generalnego ds. Koordynacji Działań Pokonfliktowych w Libii (Secretary-General’s Adviser to Coordinate Post Conflict Planning for Libya). Ian Martin ma bogate doświadczenie w pokonfliktowych misjach pokojowych ONZ – był na Haiti, Timorze-Leste, Etiopii Erytrei, a także w Nepalu.

Ian Martin wymienia 5 zasad, na których powinna być oparta pomoc pokonfliktowa dla Libii:

- własność narodowa - o przyszłości kraju ma zadecydować ludność libijska; - szybkie działanie - przedstawiona zostanie propozycja możliwie jak najszybszych działań ONZ, wykraczających poza pomoc humanitarną; - skuteczna koordynacja pomocy międzynarodowej - nowe władze w Trypolisie będą musiały zmierzyć się z kwestiami bezpieczeństwa, gospodarczo-ekonomicznymi i politycznymi. Agendy ONZ współpracują ze sobą jako integralna całość w myśl zasady „One UN”. Zespół ONZ pracuje z międzynarodowymi i regionalnymi organizacjami, które zamierzają udzielać Libii pomocy po zakończeniu konfliktu. - niepowtarzalna sytuacja w Libii - agendy ONZ wspólnie przygotowują ocenę sytuacji w Libii i planują najważniejsze, wielowymiarowe działania pomocowe, jakie powinny być podjęte po zakończeniu konfliktu. Analiza obejmuje takie dziedziny jak proces polityczny, bezpieczeństwo, budowa pokoju, praworządność i prawa człowieka, rozwój gospodarczo-ekonomiczny, administracja, infrastruktura oraz sieć dostarczania pomocy. W działaniach tych bierze udział Bank Światowy. Jest oczywiste, że Libia stoi przed ogromnymi wyzwaniami. Dotychczasowa polityka nie przewidywała przeprowadzania wyborów demokratycznych, istnienia niezależnego społeczeństwa obywatelskiego i właściwych instytucji państwowych. Obecnie będzie musiała być także podjęta kwestia łamania praw człowieka. - pokora – Międzynarodowa społeczność powinna dostarczać pomoc, o jaką będzie poproszona przez nowe władze w Libii. Muszą być wyciągnięte wnioski z udzielania pomocy w innych krajach i nie mogą być popełniane te same błędy. Nie należy ulegać nierealistycznym oczekiwaniom.

Specjalny Wysłannik Sekretarza Generalnego ONZ ds. Libii, Abel-Elah Al-Khatib mówi: “Jest to kluczowy moment dla całego regionu. Myślę, że jeśli wszystko uda się w Libii, to wiele ludzi otrzyma nadzieję, że reformy, rozwój i demokratyzacja są możliwe. Nadzieję, że ludzie sami mogą decydować o swojej przyszłości i losie."

20 września 2011 r. na forum Zgromadzenia Ogólnego odbyło się historyczne spotkanie w sprawie Libii, w którym udział wzięli przedstawiciele Tymczasowej Rady Narodowej (National Transitional Council), organizacji regionalnych i międzynarodowych oraz państwa członkowskie ONZ. Uczestnicy powitali z zadowoleniem zmiany, które zaszły w Libii w ciągu ostatnich 7 miesięcy, docenili zachodzący proces transformacji i heroiczną walkę ludności domagającej się przestrzegania praw człowieka, rządów prawa, godności i wolności słowa. Poparli plany przejściowych władz libijskich dążące do wprowadzenia zmian i zwiększenia pomocy międzynarodowej dotyczącej polityki, organizacji wyborów, tworzenia konstytucji, sądownictwa, bezpieczeństwa publicznego, praworządności, równości płci i odbudowy ekonomicznej. Przyjęli z zadowoleniem rezolucję Rady Bezpieczeństwa S/RES/2009 (2011), na mocy której utworzono Misję ONZ ds. Wspierania Libii (United Nations Support Mission in Libya – UNSMIL). Podjęto decyzję, że to ONZ i Rada Bezpieczeństwa staną na czele wspólnoty międzynarodowej, by pomóc Libii w budowie demokratycznego kraju. Postanowiono, że w Trypolisie będą odbywać się spotkania ‘Friends of Libya’, które będą prowadzone przez przedstawiciela przejściowego rządu Libii i Sekretarza Generalnego ONZ lub jego specjalnego przedstawiciela.

Po ogłoszeniu wyzwolenia Libii (23 października), 2 listopada Sekretarz Generalny ONZ wraz z przewodniczącym Zgromadzenia Ogólnego udali się z wizytą do Libii, by pogratulować Libijczykom zwycięstwa oraz potwierdzić zobowiązania ONZ do udzielenia pomocy przy wprowadzaniu demokracji.

22 listopada 2011 r. Sekretarz Generalny ONZ przedstawił na forum Rady Bezpieczeństwa raport dotyczący Misji ONZ ds. Wspierania Libii (rezolucja S/2011/727), w którym ocenił sytuację w kraju pod względem politycznym i bezpieczeństwa. Biorąc pod uwagę ogłoszenie deklaracji wyzwolenia przez Tymczasową Radę Narodową (National Transitional Council) w dniu 23 października, zakończenie wrogich działań i śmierć Kadafiego (20 października) oraz powołując się na deklarację konstytucyjną (constitutional declaration) z 3 sierpnia, na mocy której w ciągu 30 dni od wyzwolenia ma powstać rząd tymczasowy, Sekretarz Generalny ONZ wystąpił o przedłużenie mandatu misji UNSMIL (rezolucja Rady Bezpieczeństwa S/RES/2009 (2011). 2 grudnia 2011 r. Rada Bezpieczeństwa przedłużyła mandat misji do 16 marca 2012 r. (rezolucja S/RES/2022 (2011). Zespół Narodów Zjednoczonych w Libii: FAO - Organizacja NZ ds. Wyżywienia i Rolnictwa (Food and Agriculture Organization) UNDP - Program NZ ds. Rozwoju (United Nations Development Programme) UN-Habitat - Program NZ ds. Osiedli Ludzkich (United Nations Human Settlement Programme) UNHCR - Biuro Wysokiego Komisarza NZ ds. Uchodźców (United Nations High Commissioner for Refugees) UNIC/Tripoli - Centrum Informacji ONZ w Trypolisie (United Nations Information Centre in Tripoli) UNODC - Biuro Narodów Zjednoczonych ds. Środków Odurzających i Przestępczości (United Nations Office for Drugs and Crime) WFP - Światowy Program Żywnościowy (World Food Programme) WHO - Światowa Organizacja Zdrowia (World Health Organization) oraz IOM - Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji (International Organization for Migration)

Zobacz:

UNDP - Libya
United Nations in Libya

Syria

Kryzys polityczny w Syrii i eskalacja przemocy może mieć duży wpływ na cały rejon. Od początku wystąpienia kryzysu Sekretarz Generalny ONZ wzywa władze Syrii do zaprzestania represji, przestrzegania praw człowieka, zaangażowanie się w prawdziwy dialog i przeprowadzenia reform demokratycznych, zgodnie z aspiracjami obywateli. Na początku sierpnia Rada Bezpieczeństwa potępiła represje i wezwała władze do zapoczątkowania reform oraz umożliwienia wjazdu do Libii ekspertom ONZ ds. praw człowieka i pomocy humanitarnej.

28 listopada na forum Rady Praw Człowieka został przedstawiony raport Niezależnej Międzynarodowej Komisji Dochodzeniowej w sprawie Syrii (Independent International Commission of Inquiry on Syria). Komisja zdobyła dowody na poważne naruszanie praw człowieka przez syryjskie wojsko i siły bezpieczeństwa od rozpoczęcia protestów w marcu b.r., takie jak przypadkowe aresztowania, wymuszone zaginięcia, torturowanie, przemoc na tle seksualnym, naruszanie praw dzieci.

Komisja wzywa rząd do zaprzestania przemocy, rozpoczęcia bezstronnych dochodzeń i osądzenia sprawców. Raport przygotowano bez współpracy z rządem Syrii, który odmówił komisji wjazdu na teren kraju. Powstał on na podstawie spotkań z przedstawicielami państw członkowskich ONZ, organizacji regionalnych takich jak Liga Państw Arabskich czy Organizacja Wspólpracy Islamskiej (League of Arab States and the Organization of Islamic Cooperation), organizacji pozarządowych, dziennikarzami i ekspertami oraz rozmów z ponad 200 ofiarami i świadkami przemocy.

Jemen W Jemenie wielokrotnie przebywali wysokiej rangi przedstawiciele ONZ, których zadaniem było ocenić czy został osiągnięty postęp w rozwoju kraju. Specjalny Doradca ds. Jemenu (Special Adviser on Yemen), Jamal Benomar wyraził obawy społeczności międzynarodowej w kwestii przemocy i napięcia w kraju oraz zaproponował pomoc ONZ w wyjściu z impasu politycznego, w jakim znalazł się Jemen. 25 września 2011 r. – Rada Bezpieczeństwa wezwała wszystkie strony do nie stosowania przemocy i przestrzegania prawa międzynarodowego.

21 października 2011 r. Rada Bezpieczeństwa przyjęła rezolucję S/RES/2014(2011), wzywającej do zakończenia przemocy, przyjęcia planu pokojowego, przekazania władzy wiceprezydentowi, utworzenia rządu tymczasowego, nowej konstytucji i przeprowadzenia wyborów.

28 listopada 2011 r. członkowie Rady Bezpieczeństwa zapoznali się z sytuacją w Jemenie, którą w swoim sprawozdaniu przedstawili Specjalny Doradca ds. Jemenu, Jamal Benomar i przedstawiciel Biura Koordynacji Pomocy Humanitarnej (OCHA), Philippe Lazzarini. Rada Bezpieczeństwa z zadowoleniem przyjęła zawarcie porozumienia i przyjęcie mechanizmów, które rozpoczynają proces pokojowego przekazania władzy, zgodnie z rezolucją S/RES/2014 (2011).

Zespół Narodów Zjednoczonych w Jemenie: FAO - Organizacja NZ ds. Wyżywienia i Rolnictwa (Food and Agriculture Organization) ILO - Międzynarodowa Organizacja Pracy (International Labour Organization) UNDP - Program NZ ds. Rozwoju (United Nations Development Programme) UNFPA - Fundusz Ludnościowy Organizacji Narodów Zjednoczonych (United Nations Population Fund) UNHCR - Biuro Wysokiego Komisarza NZ ds. Uchodźców (United Nations High Commissioner for Refugees) UNIC/Sana’a - Centrum Informacji ONZ w Sanie (United Nations Information Centre in Sana’a) UNICEF - Fundusz NZ na Rzecz Dzieci (United Nations Children’s Fund) UNIDO - Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju Przemysłowego (United Nations Industrial Development Organization) WFP - Światowy Program Żywnościowy (World Food Programme) WHO - Światowa Organizacja Zdrowia (World Health Organization) oraz Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji (International Organization for Migration - IOM) WB - Bank Światowy (World Bank)

Zobacz również:

UNDP – Republic of Yemen
UN agencies working in Yemen

Bahrajn

Sekretarz Generalny ONZ wezwał władze i siły bezpieczeństwa do respektowania praw człowieka. Z zadowoleniem przyjął rozpoczęcie dialogu narodowego, które może przyczynić się do stabilizacji sytuacji w kraju i zapoczątkować zmiany. 1 grudnia 2011 r. na forum Zgromadzenia Ogólnego został przedstawiony raport sporządzony 23 listopada b.r. przez Niezależną Międzynarodową Komisję Dochodzeniową w sprawie Bahrajnu (Bahrain Independent Commission of Inquiry), która badała kwestę łamania praw człowieka w tym kraju. Raport ujawnia, że siły rządowe stosowały nieuzasadnioną przemoc, by stłumić wydarzenia, do jakich doszło w lutym i marcu oraz stosowały tortury. Raport zawiera rekomendacje, które będą wykonywane przez komisję narodową (National Commission). Rząd Bahrajmu będzie wdrażał reformy i politykę pojednania społeczeństwa.

Zespół Narodów Zjednoczonych w Bahrajnie: UNDP - Program NZ ds. Rozwoju (United Nations Development Programme) UNEP - Program Narodów Zjednoczonych ds. Środowiska (United Nations Environment Programme) UNIDO - Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju Przemysłowego (United Nations Industrial Development Organization) UNIC/Manama - Centrum Informacji ONZ w Manamie (United Nations Information Centre in Manama) WMO - Światowa Organizacja Meteorologiczna (World Meteorological Organization)

Zobacz również:

UNDP - Kingdom of Bahrain
http://www.undp.org.bh/index.html UNDP/UNCT in Bahrain
http://www.undp.org.bh/undpbahrain.html

 
Dokument opracowany przez Ośrodek Informacji ONZ w Warszawie - 10 grudnia 2011 r.

2011-12-10

W serwisie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

×