« strona główna « światowe kryzysy « Afganistan

Misja Wsparcia Narodów Zjednoczonych w Afganistanie
(United Nations Assistance Mission in Afghanistan - UNAMA)

Unama

Misja Wsparcia Narodów Zjednoczonych w Afganistanie (United Nations Assistance Mission in Afghanistan - UNAMA) została powołana 28 marca 2002 r. przez Radę Bezpieczeństwa ONZ na mocy rezolucji RES/1401(2002). Przyznany mandat obejmował przede wszystkim zobowiązanie do wspierania wdrażania politycznych i instytucjonalnych celów Porozumienia z Bonn, podpisanego w grudniu 2001 r. UNAMA odpowiedzialna jest również za zadania związane z budowaniem pokoju. Są to:

 • zapobieganie i rozwiązywanie konfliktów;
 • budowanie zaufania i wspieraniu narodowego pojednania;
 • monitorowanie sytuacji politycznej i przestrzegania praw człowieka;
 • rozpoznawanie przypadków łamania praw człowieka.

Dzisiejszy Afganistan zmienił się od czasów spotkania w Bonn, zmieniła się również specyfika i zadania misji. Zgodnie z odnowionym 23 marca 2006 r. mandatem działalność misji koncentruje się na sześciu głównych obszarach:

Unama
 • zapewnienia politycznego i strategicznego doradztwa w sprawach procesu pokojowego;
 • wspierania dobrego zarządzania;
 • pomocy promowania praw człowieka;
 • dostarczania pomocy technicznej;
 • ciągłego dostarczania i nadzorowania, wraz z miejscowym rządem, całej pomocy humanitarnej potrzebnej do odbudowy i rozwoju kraju.

UNAMA pomaga rządowi Afganistanu we wdrażaniu programu Porozumienia Afganistanu (Afghanistan Compact). Program ten przewiduje koncentrację działań na kolejnych pięć lat w zakresie bezpieczeństwa, dobrego zarządzania, prawa i porządku oraz praw człowieka, rozwoju gospodarczego i społecznego kraju. Program wdrażany jest przez rząd afgański. Zadanie społeczności międzynarodowej polega na dostarczaniu środków i odpowiedniego wsparcia w celu realizacji programu. Cele i zadania Porozumienia Afganistanu są zgodne ze strategią rozwoju Afganistanu (Afghanistan National Development Strategy - ANDS).

Unama

Do priorytetów UNAMA należy umacnianie afgańskich instytucji oraz tworzenie warunków i możliwości do prawidłowego funkcjonowania afgańskiej administracji na wszystkich szczeblach, włączając w to rozwój instytucji odpowiedzialnych za dobre zarządzanie, prawo i porządek oraz bezpieczeństwo. UNAMA kładzie również nacisk na wzrost poziomu zatrudnienia oraz zwiększanie nakładów finansowych na programy związane z zatrudnieniem.

UNAMA może również:

 • rekomendować odpowiednie działania;
 • prowadzić dialog z afgańskimi przywódcami, partiami politycznymi, grupami społecznymi, instytucjami oraz przedstawicielami władzy;
 • podejmować przedsięwzięcia potrzebne do podtrzymania procesu pokojowego.

UNAMA jest misją polityczną dowodzoną i wspieraną przez Departament Operacji Pokojowych ONZ (Department of Peacekeeping Operations - DPKO). Obecnie liczy ok. 1000 osób, z czego większość (ok. 80%) pochodzi z Afganistanu. Główna siedziba UNAMA znajduje się w Kabulu, w całym kraju rozlokowanych jest 8 przedstawicielstw regionalnych oraz kilka mniejszych przedstawicielstw. Ponadto w Teheranie i Islamabadzie znajdują się 2 biura łącznikowe.

Unama

Od lutego 2006 r. szefem misji jest Tom Koenigs, Specjalny Przedstawiciel Sekretarza Generalnego ONZ dla Afganistanu (Special Representative of the Secretary General for Afghanistan - SRSG), który jest całkowicie odpowiedzialny za wszystkie działania ONZ w Afganistanie. Jego poprzednikami byli Jean Arnault oraz Lakhdar Brahimi.

UNAMA składa się z dwóch głównych filarów, pierwszy zajmuje się kwestiami rozwoju, drugi zaś pracuje nad kwestiami politycznymi. Na ich czele stoją zastępcy Specjalnego Przedstawiciela Sekretarza Generalnego ONZ dla Afganistanu Ameerah Haq i Christopher Alexander.


Zobacz również:

Misja Wsparcia Organizacji Narodów Zjednoczonych w Afganistanie: http://www.unic.un.org.pl/misje_pokojowe/unama.php

UN Assistance Mission in Afghanistan: http://unama.unmissions.org/

Security Council resolution 1401 (2002) - The situation in Afghanistan http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1401%282002%29

Misje polityczne ONZ http://www.unic.un.org.pl/misje_pokojowe/misje_bp.phpDokument opracowany przez Ośrodek Informacji ONZ w Warszawie na podstawie materiałów ONZ, wrzesień 2007 r.