« strona główna « światowe kryzysy « Afganistan

Działalność Funduszu Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci
(United Nations Children's Fund - UNICEF)
w Afganistanie

UNICEF

20 lat konfliktu i suszy w Afganistanie odcisnęły ogromne piętno na ludności. Najważniejszym celem działalności UNICEF w tym kraju jest zapewnienie przetrwania dzieciom i kobietom, należącym do najbardziej wrażliwych na zagrożenie grup społecznych. UNICEF realizuje ten cel poprzez dostarczanie pomocy humanitarnej dla ludności. Wraz z innymi organizacjami i instytucjami do 2005 roku dostarczył pomoc humanitarną dla 290,000 osób dotkniętych powodzią, suszą i ekstremalnie zimną pogodą.

Od 2001 roku, w ciągu 5 lat, UNICEF dostarczył do Afganistanu około 80 transportów powietrznych i 200 konwojów z kocami, zimowymi ubraniami, odzieżą, koniecznymi do przetrwania zimy. Przekazano też żywność, namioty, materace, przyrządy do gotowania, tabletki odkażające wodę i przybory dla niemowląt Afgańczykom znajdującym się na obszarach dotkniętych trzęsieniem ziemi. Do szpitali dostarczono lekarstwa, sprzęt medyczny i generatory. Afgańczycy otrzymali również wodę pitną i pompy wodne. Najbardziej potrzebujące rodziny wyposażono w przybory niezbędne do zachowania higieny (mydło, ręczniki, środki czyszczące). UNICEF przeprowadził również kampanie zdrowotne (np. przeciw cholerze). Milion osób skorzystało ze szkoleń z zakresu podstawowej higieny.

UNICEF

Sytuacja dzieci w kraju jest bardzo trudna. Wskaźniki umieralności niemowląt, dzieci poniżej piątego roku życia i noworodków w Afganistanie są jednymi z najwyższych na świecie. 25% dzieci nie dożywa piątego roku życia. Każdego dnia 50 kobiet umiera w wyniku powikłań ciążowych. Ponad połowa dzieci cierpi na kalectwo. Każdego roku tysiące afgańskich dzieci umiera na choroby łatwo uleczalne w innych krajach. Malaria, na którą cierpią 2 miliony ludzi rocznie, odra i infekcje oddechowe są głównymi przyczynami umieralności dzieci. Choroby związane z biegunką i gruźlicą stanowią poważne zagrożenie dla zdrowia publicznego.

UNICEF udziela dzieciom pomocy medycznej. 5 milionów dzieci zaszczepiono przeciwko polio, dostarczono im suplementy witaminy A. UNICEF realizuje programy z zakresu karmienia i właściwego odżywianiu.

Analfabetyzm stanowi największą barierę rozwoju w Afganistanie. Długoletni konflikt znacznie zmniejszył możliwość edukacji. Sytuacja pogorszyła się w ciągu 7-letnich fundamentalistycznych rządów, podczas których Talibowie całkowicie pozbawili dziewczęta i kobiety prawa do kształcenia. Szacuje się, że obecnie 79% dziewcząt i kobiet w Afganistanie nie umie czytać i pisać.

UNICEF

Około dwa miliony dzieci nie uczęszcza do szkół. Znacznie mniej dziewcząt niż chłopców podejmuje naukę. UNICEF angażuje się w działania związane z upowszechnianiem umiejętności czytania i pisania, skierowane przede wszystkim do dziewcząt i kobiet. Zwiększenie możliwości edukacyjnych stwarza szansę na aktywne uczestniczenie w społeczeństwie obywatelskim, znalezienie zatrudnienia i wpływa na poprawę stanu zdrowia kobiet. Eliminacja analfabetyzmu wśród dziewcząt i kobiet ułatwia walkę z dyskryminacją i przemocą w Afganistanie.

W 2005 roku ponad 500,000 dziewcząt po raz pierwszy poszło do szkół. W wyniku działań UNICEF przeszkolono 30,000 nauczycieli i dostarczono materiały edukacyjne dla blisko 5 milionów uczniów. Na obszary, gdzie nie ma szkół, dostarczono namioty i materiały do nauki. W ten sposób stworzono nieformalne możliwości kształcenia dla 250,000 dzieci.

W całym Afganistanie setki tysięcy rodzin pozostaje w potrzebie. Duży nacisk kładzie się na reintegrację dzieci - żołnierzy ze społeczeństwem. Ponad 3,500 dzieci - żołnierzy przywrócono do życia w rodzinie.

Ochrona ludności i poziom bezpieczeństwa w Afganistanie są niskie. Przemoc wobec kobiet i dziewcząt jest alarmująco powszechnym zjawiskiem. Priorytetem działalności UNICEF jest stworzenie bezpiecznego środowiska dla kobiet i dzieci w Afganistanie. UNICEF realizuje również programy mające na celu zapobieganie handlowi dziećmi, który stanowi poważny problem w tym kraju.

UNICEF

Problemem pozostają także miny, zwłaszcza w rejonach, na których toczyły się walki. UNICEF realizuje programy edukacyjne związane z ochroną przeciwminową. Mają one na celu m.in. zwiększenie bezpieczeństwa dzieci.

Zobacz również:

UNICEF in Afghanistan http://www.unicef.org/infobycountryDokument opracowany przez Ośrodek Informacji ONZ w Warszawie na podstawie materiałów ONZ, wrzesień 2007 r.