« strona główna « światowe kryzysy « Afganistan

Działalność Funduszu Narodów Zjednoczonych na rzecz Kobiet
(United Nations Development Fund for Women - UNIFEM)
w Afganistanie

Sytuacja kobiet w Afganistanie jest trudna. Długotrwała wojna, zubożenie ludności, nieskuteczne prawo i systematyczne wykluczanie afgańskich kobiet ze społecznego, ekonomicznego i publicznego życia stopniowo pogarsza ich położenie.

UNIFEM

UNIFEM rozpoczął swą działalność w Afganistanie na początku 2002 roku po upadku reżimu Talibów. Od kilku lat bierze udział w formułowaniu strategii rozwoju dla Afganistanu, biorąc pod uwagę uwarunkowania historyczne i kulturalne kraju. Nieustannie przeprowadza konsultacje z afgańskimi kobietami starając się, by określone przez nie potrzeby znalazły odzwierciedlenie w strategii.

UNIFEM wspiera kobiety w realizowaniu ich praw zagwarantowanych w Konwencji w sprawie eliminacji wszelkich form dyskryminacji kobiet (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women - CEDAW). Afganistan podpisał konwencję w 1980 roku i ratyfikował ją w marcu 2003 roku. UNIFEM ściśle współpracuje z partnerami nad rozpowszechnianiem informacji o CEDAW i innych międzynarodowych standardach ochrony równości płci, wspiera stopniowe i systematyczne wprowadzanie tych standardów do prawa i polityk państwa.

Priorytety programu realizowanego przez UNIFEM zostały określone przez rząd Afganistanu, organizacje pozarządowe i system Narodów Zjednoczonych. Działalność UNIFEM uzupełnia prace rządu, komisji ds. reform, międzynarodowych organizacji, UNAMA i innych agend Narodów Zjednoczonych. Działania UNIFEM mają na celu propagowanie praw afgańskich kobiet i promowanie równości płci, pobudzanie aktywności kobiet w uczestniczeniu w społecznej, ekonomicznej i politycznej odbudowie kraju.

UNIFEM dąży do zapewnienia pełnej realizacji praw kobiet i równości płci w procesie odbudowy Afganistanu. Szczególny nacisk kładzie na wzmocnienie Ministerstwa ds. Kobiet (Ministry of Women's Affairs - MOWA) we wdrażaniu i upowszechnianiu równości płci w politykach państwa.

UNIFEM

UNIFEM skupia swą działalność wokół spraw kobiet i wspiera utworzenie organizacji afgańskich kobiet w społeczeństwie obywatelskim. Podkreśla rolę i konieczność zaangażowania mediów w popieranie upowszechniania równości płci w procesie budowania narodu. UNIFEM wspiera także działania mające na celu zagwarantowanie równości płci w systemie prawnym.

Priorytety UNIFEM:

1. Wspieranie Ministerstwa ds. Kobiet

UNIFEM wspiera Ministerstwo ds. Kobiet w zwiększeniu kompetencji i skuteczności działań rządowych, pogłębianiu umiejętności współpracy międzyrządowej w sprawach równości płci oraz unormowaniu sytuacji kobiet w Afganistanie. Organizuje szkolenia z zakresu równego statusu mężczyzn i kobiet, przeprowadzania badań i planowania działań. UNIFEM pomaga Ministerstwu przy opracowywaniu i wprowadzaniu strategii działań na prowincjach kraju.

UNIFEM

W Afganistanie zostało utworzonych pięć centrów promocji kobiet. Mają one odegrać ważną rolę w dopilnowaniu, by działania rządu i organizacji pozarządowych uwzględniały potrzeby kobiet. Do najpilniejszych potrzeb afgańskich kobiet należą: zmniejszenie analfabetyzmu, zapewnienie opieki zdrowotnej i organizowanie szkoleń zawodowych. Równie istotnym zadaniem jest zapewnienie możliwości uczestnictwa kobiet w wytwarzaniu dochodu, budowaniu pokoju i rozwiązywaniu konfliktów. Kobiety potrzebują także prawnego, psychologicznego i społecznego wsparcia. Centra promocji dostarczają pomoc kobietom na terenie całego kraju, otaczając szczególną opieką kobiety wysiedlone i powracające z uchodźstwa. UNIFEM wspiera centra w ich dążeniu do zwiększenia umiejętności przywódczych kobiet i większej mobilności kobiet w życiu polityczno-gospodarczym kraju.

2. Upowszechnianie równości płci w afgańskim systemie prawnym, wymiarze sprawiedliwości i współrządzeniu kraju. Uaktywnienie kobiet na szczeblu lokalnym

Nowa konstytucja, wybory krajowe, pojednanie narodowe, zmiany w systemie prawnym, wymiarze sprawiedliwości, rozbrojenie i demobilizacja - to wszystko stwarza ogromne możliwości zaangażowania kobiet w odbudowę Afganistanu. Udział w tych procesach jest niezbędny do zapewnienia równości płci w Afganistanie. Przyczyni się do zwiększenia aktywności kobiet na szczeblu rządowym i w samorządach.

3. Zapewnienie bezpieczeństwa ekonomicznego kobiet

Udział kobiet w procesach rozwoju gospodarki jest niezbędny do zmniejszenia biedy w Afganistanie. Kobiety powinny mieć dostęp do biznesu i podejmować działalność gospodarczą. Dotyczy to przede wszystkim kobiet będących głowami gospodarstw domowych. Swoją działalnością będą mogły one wpłynąć na prawa ekonomiczne, polityki i praktyki państwa. UNIFEM chce zwiększyć świadomość kobiet, organizacji pozarządowych, rządu i innych podmiotów o problemach związanych z bezpieczeństwem ekonomicznym kobiet w Afganistanie. UNIFEM wspiera rozwój sektora usług dla afgańskich kobiet, które chcą podjąć działalność gospodarczą.

4. Wspieranie kampanii na rzecz równości płci w lokalnych mediach. Eliminacja przemocy wobec kobiet

UNIFEM

Rola mediów w promowaniu praw kobiet jest niezaprzeczalna. UNIFEM pracuje nad zwiększeniem obecności kobiet w afgańskich mediach. Skupia swą działalność na promowaniu i wspieraniu kobiet dziennikarek, które mogą wywierać wpływ na publiczne debaty. UNIFEM działa również na rzecz zwiększenia ilości i jakości programów poświęconych problematyce równości płci. Przy realizacji tego celu UNIFEM ściśle współpracuje z Ministerstwem ds. Kobiet, Ministerstwem Informacji i Kultury oraz UNESCO.

Eliminacja przemocy wobec kobiet jest ważnym zadaniem dla Afganistanu. UNIFEM działa na rzecz podnoszenia świadomości publicznej w tym zakresie. Ponadto pracuje nad zwiększeniem dostępu kobiet do porad prawnych, zagwarantowaniem ochrony prawnej przeciwko przemocy oraz rozpowszechnianiem informacji o problemie przemocy w rodzinie.

Zobacz również:

United Nations Development Fund for Women in Afghanistan http://www.unwomen.org/enDokument opracowany przez Ośrodek Informacji ONZ w Warszawie na podstawie materiałów ONZ, wrzesień 2007 r.