« strona główna « światowe kryzysy « Afganistan

Działalność Organizacji Narodów Zjednoczonych
do spraw Oświaty, Nauki i Kultury
(United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization - UNESCO)
w Afganistanie

UNESCO koordynuje działania służące rozwojowi międzynarodowej współpracy kulturalnej, oświatowej oraz naukowej. Głównym obszarem zainteresowania UNESCO w Afganistanie jest edukacja. Organizacja działa również na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego kraju.

Unesco

UNESCO podejmuje wiele działań z zakresu edukacji. Ich celem jest uświadamianie społeczeństwa, że prawo do edukacji jest podstawowym prawem człowieka. UNESCO swoimi działaniami uczestniczy w walce z analfabetyzmem w kraju. Afganistan ma jedne z najwyższych wskaźników analfabetyzmu na świecie. Szacuje się, że zaledwie 51.9% afgańskich mężczyzn powyżej 15 roku życia i 21.9% kobiet w tym samym przedziale wiekowym potrafi czytać i pisać.

Ponad dwie dekady wojny spowodowały, iż w Afganistanie brakuje wykwalifikowanych pracowników. Większość profesjonalistów opuściła kraj lub straciła życie w trakcie trwania konfliktu. Pod rządami Talibów kobietom nie pozwalano pracować, a dziewczęta nie mogły uczęszczać do szkół. UNESCO wraz z innymi podmiotami pracuje nad odbudową systemu edukacji w kraju, obejmującego zarówno dzieci, jak i dorosłych. Podejmuje działania mające na celu umożliwienie wszystkim afgańskim dzieciom nauki w szkołach oraz stworzenie możliwości podniesienia umiejętności i wiedzy dorosłym.

Unesco

Porozumieniem podpisanym w 2002 roku w Kabulu pomiędzy UNESCO i rządem Afganistanu przyjęto projekt LAND AFGHAN ukierunkowany na zwiększenie umiejętności czytania i pisania oraz rozwój nieformalnej edukacji w Afganistanie. Projekt ma na celu stworzenie efektywnego systemu edukacji i zapewnienie dostępu do edukacji wszystkim Afgańczykom. W ramach projektu szkoli się nauczycieli w stosowaniu nowoczesnych, nieformalnych metodach edukacji. UNESCO zajmuje się również szkoleniem Afgańczyków z zakresu produkowania materiałów do nauki, dostarcza im też niezbędne do produkcji narzędzia, takie jak np. urządzenia do druku.

Kolejnym obszarem zainteresowania UNESCO w Afganistanie jest dziedzictwo kulturowe i naturalne kraju. Dziedzictwo kulturowe Afganistanu jest bogate i różnorodne. W czasie trwania przedłużającego się konfliktu wiele zabytków i obiektów kulturowych w kraju zostało zniszczonych. Obecną sytuację w Afganistanie można określić jako kulturową katastrofę. Działalność UNESCO ma na celu ochronę afgańskiego dziedzictwa kulturowego.

Unesco

Wnętrze wnęki Buddy

W 2002 roku został utworzony Międzynarodowy Komitet Koordynacyjny (International Coordinating Commitee - ICC) dla Ochrony Kulturowego Dziedzictwa Afganistanu. Koordynuje on wszystkie międzynarodowe działania podejmowane w celu ochrony dziedzictwa kulturowego w kraju. Komitet zachęca rząd afgański, społeczność międzynarodową i lokalną do działań na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i naturalnego w Afganistanie oraz współpracy w tym zakresie.W wyniku starań UNESCO w 2002 roku minaret Jam został wpisany na Listę Zagrożonego Dziedzictwa Światowego. Rozpoczęto realizację projektu ochrony placu Bamiyan. Dzięki wsparciu szeregu partnerów międzynarodowych możliwe było odrestaurowanie Muzeum w Kabulu.

Zobacz również:

UNESCO worldwide, Asia and the Pacific, Afghanistan http://portal.unesco.org/geography/en/ev.php-URL_ID=2390&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.htmlDokument opracowany przez Ośrodek Informacji ONZ w Warszawie na podstawie materiałów ONZ, wrzesień 2007 r.