Konferencja Narodów Zjednoczonych
w sprawie Zrównoważonego Rozwoju

Jak budować miasta, aby każdy mieszkaniec cieszył się przyzwoitą jakością życia?

Jak tworzyć skuteczne systemy transportowe, umożliwiające dotarcie do każdego miejsca, bez zwiększania zatorów komunikacyjnych oraz poziomu zanieczyszczeń?

Zrównoważone miasta


Slumsy w Kalkucie, Indie.

Miasta to centra, w których rodzą się idee, kwitnie handel, nauka, kultura, rozwija się produktywność oraz dokonuje się rozwój społeczny. W czasach swojej świetności miasta stwarzały mieszkańcom szanse na awans społeczny i ekonomiczny.

Jednak wiele wyzwań należy podjąć, by w miastach nadal panował dostatek i powstawały nowe miejsca pracy oraz nie dochodziło do nadmiernego wykorzystania terenów i rabunkowej eksploatacji zasobów naturalnych. Główne z nich to: przeludnienie, brak funduszy na zapewnienie podstawowych usług, niedostatek mieszkań, pogarszająca się infrastruktura.

Problemy miast trzeba rozwiązywać metodami, które z jednej strony pozwolą im prosperować i rosnąć, z drugiej zaś poprawią zużycie surowców, ograniczą zanieczyszczenia i zmniejszą ubóstwo. Przyszłość, jaką chcemy mieć, przewiduje istnienie miast, które będą oferować wszystkim ludziom możliwość rozwoju, dostęp do podstawowych usług, energii, mieszkań, transportu i innych udogodnień.

Fakty i liczby: