CIAŁA TRAKTATOWE DS. PRAW CZŁOWIEKA

 

Komitet Praw Dziecka (Committee on the Rights of the Child) - CRC

 

Komitet Praw Dziecka jest organem monitorującym wypełnianie przez państwa postanowień Konwencji o Prawach Dziecka. Kraj ratyfikujący Konwencję przyjmuje na siebie prawny obowiązek realizacji zawartych w traktacie praw. Podpisanie Konwencji nie oznacza, iż sygnatariusz będzie jej przestrzegał w praktyce. Państwa zobowiązane są do przesyłania Komitetowi raportów opisujących wprowadzanie Konwencji w życie. System monitoringu obejmuje wszystkie traktaty ONZ z zakresu praw człowieka.

Pierwszy raport jest składany po dwóch latach od przyjęcia Konwencji przez dane państwo. Kolejne raporty powinny być dostarczane Komitetowi co pięć lat. Informacji o systemie ochrony praw człowieka w danym kraju dostarczają Komitetowi nie tylko raporty rządowe, ale także organizacje pozarządowe i międzyrządowe, agendy ONZ, środowiska akademickie oraz media. Na podstawie otrzymanych informacji Komitet bada poszczególne raporty wspólnie z przedstawicielami rządów. Wnioski, będące efektem tej współpracy, ujawniane są w formie uwag i zaleceń.

Chłopcy czyszczący nowe dywany w Fayum, Egipt. UN Photo#148033C

Komitet dokonuje również interpretacji (wykładni) treści klauzul prawnych z zakresu praw człowieka pod względem merytorycznym i metodologicznym. Wykładnia publikowana jest w postaci Ogólnych Komentarzy i Ogólnych Zaleceń. Ponadto, Komitet organizuje publiczne dyskusje poświęcone określonym zagadnieniom, takim jak przemoc wobec dzieci.

Komitet składa się obecnie z kilkunastu niezależnych ekspertów.

Zobacz także:
Committee on the Rights of the Child
http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/index.htm

Convention on the Rights of the Child
http://www2.ohchr.org/english/law/crc.htm