FORMY DYSKRMINACJI

 

Nietolerancja religijna

 

Religie, poprzez swoje nauki, podkreślają wartość tolerancji, poszanowania dla praw człowieka oraz braku dyskryminacji. Religia przez wieki stanowiła o godności ludzkiej i społecznej sprawiedliwości. Przywódcy religijni i instytucje religijne wzywali do pojednania i uzdrawiania społeczności, wśród których panowały napięcia i niepokoje. Mimo tego akty nietolerancji i dyskryminacji religijnej są powszechne. Wiele aktów przemocy zostało popełnionych w imieniu religii.

Organizacja Narodów Zjednoczonych zwróciła uwagę na wyzwania, które niosą ze sobą kwestie nietolerancji religijnej. W Deklaracji o Likwidacji Wszystkich Form Nietolerancji i Dyskryminacji Religijnej i Wyznaniowej, Zgromadzenie Ogólne postanowiło zastosować wszelkie możliwe środki w celu zapobiegania i zwalczania różnych form i przejawów nietolerancji religijnej. Komisja Praw Człowieka powołała specjalnego sprawozdawcę ds. nietolerancji religijnej w celu nadzorowania działań rządów i informowania o przypadkach naruszenia postanowień Deklaracji.

Mężczyzna modlący się w meczecie w Kabulu, Afganistan.
UN Photo# 156490C

Na Milenijnym Szczycie Pokojowym Przywódców Religijnych i Duchowych w sierpniu 2000 r., przywódcy religijni z całego świata zobowiązali się działać wspólnie na rzecz światowego pokoju. Obiecali także wspierać swymi możliwościami i moralnym autorytetem pojednanie i akceptację różnorodności. Przywódcy religijni podpisali dokument "Zobowiązanie do Globalnego Pokoju" przyznający, iż każda tradycja religijna naucza by traktować bliźnich jak siebie samych, bez względu na rasę, wyznanie, pochodzenie etniczne lub narodowe, status ekonomiczny, płeć czy wiek.

Zobacz także:
Declaration on the Elimination of All Forms of Intolerance and of Discrimination Based on Religion or Belief
http://www.unhchr.ch/html/menu3/b/d_intole.htm

International Consultative Conference on School Education in relation with Freedom of Religion and Belief, Tolerance and Non-discrimination
http://www.unhchr.ch/html/menu2/7/b/main.htm

Special Rapporteur of the Commission on Human Rights on freedom of religion or belief
http://www.unhchr.ch/html/menu2/7/b/religion/