strona główna


Komitet Praw Osób Niepełnosprawnych
(Committee on the Rights of Persons with Disabilities)

Podstawa prawna

Komitet Praw Osób Niepełnosprawnych rozpatruje skargi indywidualne na podstawie Konwencji Praw Osób Niepełnosprawnych oraz jej Protokołu Fakultatywnego.

Kryteria dopuszczalności

Komitet podejmuje decyzję o dopuszczalności skargi, jeśli:

 • ta sama sprawa nie jest i nie była rozpatrywana przez inny organ międzynarodowy;
 • państwo, przeciwko któremu kierowana jest skarga uznaje kompetencje Komitetu Praw Osób Niepełnosprawnych do rozpatrywania skarg indywidualnych;
 • osoby, które zgłaszają skargę wyczerpały wszystkie możliwe krajowe środki odwoławcze. Komitet może rozpatrywać skargi, które nie spełniły tego kryterium w przypadku nieuzasadnionej zwłoki w przeprowadzaniu krajowego postępowania odwoławczego lub uzasadnionego prawdopodobieństwa, że postępowanie to nie przyniesie skutecznego rozwiązania.

Polska podpisała Konwencję 30 marca 2007 r. Nie podpisała natomiast Protokołu Fakultatywnego, na mocy którego można składać skargi do Komitetu Praw Osób Niepełnosprawnych. W związku z tym skargi kierowane przez Polaków, nie są rozpatrywane przez ten Komitet.

Procedura

Komitet Praw Osób Niepełnosprawnych informuje państwo - stronę o każdym zawiadomieniu, które zostało mu przedłożone. Państwo, którego dotyczy skarga, ma 6 miesięcy na przedłożenie Komitetowi pisemnego wyjaśnienia lub oświadczenia dotyczącego danej sprawy.

Jeśli Komitet uzna, że skarga nie spełnia kryteriów dopuszczalności, to zamyka postępowanie, o czym informowane są obie strony dochodzenia. W przypadku, gdy skarga spełnia kryteria dopuszczalności, badane są jej istota oraz zasadność.

Decyzja

Po rozpatrzeniu sprawy, Komitet przekazuje ewentualne uwagi i zalecenia państwu - stronie oraz osobie składającej skargę. Jeśli Komitet uzna skargę za zasadną, państwo ma 6 miesięcy na złożenie pisemnego oświadczenia oraz poinformowanie o podjętych środkach odnoszących się do zaleceń i ostatecznej decyzji Komitetu.

Dokumenty

 1. Konwencja Praw Osób Niepełnosprawnych
  http://www.unic.un.org.pl/dokumenty/Konwencja_Praw_Osob_Niepelnosprawnych.pdf
 2. Protokół Fakultatywny do Konwencji Praw Osób Niepełnosprawnych
  http://www.niepelnosprawni.gov.pl/dokumenty-organizacji-narodow-zj/protokol-fakultatywny-do-konwenc/
 3. Convention on the Rights of Persons with Disabilities
  http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRPD/Pages/Convention.aspx
 4. Optional Protocol to the Convention on the Rights of Persons with Disabilities
  http://www2.ohchr.org/english/law/disabilities-op.htm


Więcej informacji:
Committee on the Rights of Persons with Disabilities
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRPD/Pages/CRPDIndex.aspx

Rules of procedure if the Committee on the Rights of Persons with Disabilities
http://www2.ohchr.org/SPdocs/CRPD/CRPD-C-3.doc

Rules of procedure of the Committee on the Elimination of Discrimination against Women
http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/rules.htm
 
 

Dokument opracowany przez Ośrodek Informacji ONZ w Warszawie
na podstawie materiałów ONZ, marzec 2011 r.
Ośrodek Informacji ONZ w Warszawie     tel. (+4822) 825 57 84,   e-mail: unic.poland@unic.org