strona główna


Komitet Praw Ekonomicznych, Socjalnych i Kulturalnych
(Committee on Economic, Social and Cultural Rights)

Podstawa prawna

Komitet Praw Ekonomicznych, Socjalnych i Kulturalnych działa na podstawie Międzynarodowego Paktu Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych.

Trwa proces ratyfikacji Protokołu Fakultatywnego do Międzynarodowego Paktu Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych - do końca 2010 roku Protokół podpisało kilkadziesiąt państw, ratyfikowały go zaledwie 3 kraje.

Protokół Fakultatywny wejdzie w życie po trzech miesiącach od chwili dokonania jego ratyfikacji przez 10 państw.

Na mocy Protokołu Komitet Praw Ekonomicznych, Socjalnych i Kulturalnych będzie mógł rozpatrywać skargi indywidualne dotyczące naruszeń praw człowieka zapisanych w Pakcie Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych, m.in. prawa do pracy w godziwych i korzystnych warunkach, prawa do ochrony socjalnej, prawa do życia na godziwym poziomie, do najwyższych dostępnych standardów opieki medycznej czy prawa do edukacji oraz korzystania z wolności kulturowej i postępu naukowego.Więcej informacji:
Committee on Economic, Social and Cultural Rights
http://www2.ohchr.org/english/bodies/cescr/index.htm

Komitet Praw Ekonomicznych, Socjalnych i Kulturalnych
http://www.unic.un.org.pl/dyskryminacja/ct_cescr.php

United Nations Treaty Collection - status of ratification (Aktualny stan ratyfikacji Protokołu)
http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-3-a&chapter=4&lang=en
 
 

Dokument opracowany przez Ośrodek Informacji ONZ w Warszawie
na podstawie materiałów ONZ, marzec 2011 r.
Ośrodek Informacji ONZ w Warszawie     tel. (+4822) 825 57 84,   e-mail: unic.poland@unic.org