strona główna


Komitet Przeciwko Torturom
(Committee Against Torture)

Podstawa prawna

Komitet Przeciwko Torturom rozpatruje skargi indywidualne zgodnie z artykułem 22. Konwencji w Sprawie Zakazu Stosowania Tortur oraz Innego Okrutnego, Nieludzkiego lub Poniżającego Traktowania albo Karania z 1984 r. Komitet przyjmuje skargi od osób fizycznych, jak również skargi międzypaństwowe.

Kryteria dopuszczalności

Skarga indywidualna złożona do Komitetu Przeciwko Torturom spełnia kryteria dopuszczalności, jeśli:

 • ta sama sprawa nie była i nie jest rozpatrywana przez inny organ międzynarodowy zajmujący się postępowaniem wyjaśniającym lub rozstrzyganiem;
 • osoba składająca skargę wyczerpała wszelkie dostępne w prawie wewnętrznym środki ochrony prawnej.
 • państwo, przeciwko któremu skierowana jest skarga uznaje kompetencje Komitetu Przeciwko Torturom do rozpatrywania skarg indywidualnych. Polska uznała kompetencje Komitetu w 1993 r.

W szczególnych sytuacjach Komitet może przyjąć skargę pomimo, że nie zostały wyczerpane wszystkie dostępne krajowe środki prawne. Zasada ta obowiązuje w wypadkach, gdy postępowanie przed sądami krajowymi przewleka się w sposób nieuzasadniony lub jest wątpliwe, czy osoba będąca ofiarą naruszenia Konwencji w Sprawie Zakazu Stosowania Tortur otrzyma zadośćuczynienie.

Procedura

Po rejestracji skargi, Komitet prosi państwo - stronę o komentarz w kwestiach istoty i dopuszczalności skargi. Państwo ma 6 miesięcy na sformułowanie swojego stanowiska. Procedura rozpatrywania skargi zależy od kroków podjętych przez państwo.

 • Jeśli państwo-strona sformułuje swoje stanowisko w danej sprawie, osoba skarżąca ma 6 tygodni na skomentowanie tego stanowiska. Następnie, Komitet podejmuje decyzję odnośnie zarówno dopuszczalności skargi, jak i jej meritum.
 • Jeśli państwo skomentuje skargę jedynie w kwestii warunków jej dopuszczalności, osoba skarżąca ma 4 tygodnie na odniesienie się do tego stanowiska. Następnie Komitet podejmuje decyzję czy sprawa spełnia kryteria dopuszczalności. Jeśli skarga spełnia te kryteria, Komitet daje państwu 4 miesiące na przedłożenie stanowiska w kwestii meritum skargi. Strona skarżąca ma następnie 6 tygodni na odniesienie się do tego stanowiska, po czym Komitet podejmuje ostateczną decyzję w sprawie.

Decyzja

Jeśli Komitet uzna, że państwo naruszyło lub naruszy swoje zobowiązania wynikające z Konwencji w Sprawie Zakazu Stosowania Tortur oraz Innego Okrutnego, Nieludzkiego lub Poniżającego Traktowania albo Karania, przekazuje jemu swoją decyzję oraz prosi o udzielenie w ciągu 90. dni informacji, jakie działania zostały przez państwo poczynione w związku z ustaleniami Komitetu.

Dokumenty

 1. Model complaint form (Wzór formularza skargi)
  http://www2.ohchr.org/english/bodies/docs/annex1.pdf
 2. Konwencja w sprawie zakazu stosowania tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania, Dz.U. z 1989 r., Nr 63, poz. 378.
  http://isip.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19890630378
 3. Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment
  http://www2.ohchr.org/english/law/cat.htm


Więcej informacji:
Committee against Torture
http://www2.ohchr.org/english/bodies/cat/index.htm

Komitet przeciwko Torturom
http://www.unic.un.org.pl/dyskryminacja/ct_cat.php

Rules of procedure of the Committee against Torture
http://tb.ohchr.org/default.aspx?Symbol=CAT/C/3/Rev.4


Adres, na który należy wysyłać skargi:
Petitions Team
Office of the High Commissioner for Human Rights
United Nations Office at Geneva
1211 Geneva 10
Switzerland
 
 

Dokument opracowany przez Ośrodek Informacji ONZ w Warszawie
na podstawie materiałów ONZ, marzec 2011 r.
Ośrodek Informacji ONZ w Warszawie     tel. (+4822) 825 57 84,   e-mail: unic.poland@unic.org