strona główna


Komitet ds. Likwidacji Dyskryminacji Rasowej
(Committee on the Elimination of Racial Discrimination)

Podstawa prawna

Komitet ds. Likwidacji Dyskryminacji Rasowej rozpatruje skargi indywidualne na podstawie artykułu 14. Międzynarodowej Konwencji w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji rasowej. Komitet rozpatruje również skargi międzypaństwowe.

Kryteria dopuszczalności

Komitet podejmuje decyzję o dopuszczalności skargi, jeśli:

 • jednostki, które zgłaszają skargę wyczerpały wszystkie możliwe krajowe środki odwoławcze;
 • państwo, przeciwko któremu kierowana jest skarga uznaje kompetencje Komitetu ds. Likwidacji Dyskryminacji Rasowej do rozpatrywania skarg indywidualnych. Polska uznała kompetencje Komitetu w 1998 r.

Kryteria dopuszczalności skarg indywidualnych przez Komitet ds. Likwidacji Dyskryminacji Rasowej różnią się w dwóch kwestiach od ogólnych kryteriów właściwych dla wszystkich komitetów:

 • skargi indywidualne do Komitetu ds. Likwidacji Dyskryminacji Rasowej mogą być złożone nie później niż 6 miesięcy od zakończenia procedury krajowej w danej sprawie;
 • skarga indywidualna nie zostanie uznana za niedopuszczalną w przypadku, gdy ta sama sprawa jest lub była rozpatrywana przez inny organ międzynarodowy zajmujący się postępowaniem wyjaśniającym lub rozstrzyganiem skarg.

Procedura

Po zarejestrowaniu skargi, państwo - strona ma 3 miesiące na sformułowanie stanowiska w danej sprawie.

 • Jeśli państwo sformułuje stanowisko jedynie odnośnie warunków dopuszczalności skargi, osoba składająca skargę ma 6 tygodni na ustosunkowanie się do tego stanowiska. Jeśli Komitet uzna, że skarga spełnia kryteria dopuszczalności, państwo - strona ma kolejne 3 miesiące na przedłożenie stanowiska w sprawie zasadności skargi. Następnie, osoba skarżąca ma 6 tygodni na przedłożenie komentarza w sprawie tego stanowiska. Po tym okresie Komitet podejmuje ostateczną decyzję w kwestii zasadności złożonej skargi.
 • Jeśli państwo - strona nie ma zastrzeżeń odnośnie dopuszczalności skargi, to jest proszone o przedstawienie Komitetowi swojego stanowiska w kwestii zasadności skargi. Wnioskodawca skargi ma 6 tygodni na ustosunkowanie się do tego stanowiska.

Decyzja

Komitet ds. Likwidacji Dyskryminacji Rasowej podejmuje ostateczną decyzję w sprawie meritum skargi oraz przedstawia swoje rekomendacje w danej sprawie. Państwo - strona ma 3 miesiące na dostarczenie informacji na temat przedsięwziętych działań zgodnych z rekomendacjami Komitetu. Na ich podstawie Komitet podejmuje decyzje dotyczące dalszych działań w danej sprawie.

Dokumenty

 1. Model complaint form (Wzór formularza skargi)
  http://www2.ohchr.org/english/bodies/docs/annex1.pdf
 2. Międzynarodowa Konwencja w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji rasowej, Dz.U. 1969 nr 25 poz. 187
  http://isip.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19690250187
 3. International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination
  http://www2.ohchr.org/english/law/cerd.htm


Więcej informacji:
Committee on the Elimination of Racial Discrimination
http://www2.ohchr.org/english/bodies/cerd/index.htm

Komitet ds. Likwidacji Dyskryminacji Rasowej
http://www.unic.un.org.pl/dyskryminacja/ct_cerd.php

Rules of procedure of the Committee on the Elimination of Racial Discrimination
http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol)/cb35dcd69a1b52a3802564ed0054a104?Opendocument


Adres, na który należy wysyłać skargi:
Petitions Team
Office of the High Commissioner for Human Rights
United Nations Office at Geneva
1211 Geneva 10
Switzerland
 
 

Dokument opracowany przez Ośrodek Informacji ONZ w Warszawie
na podstawie materiałów ONZ, marzec 2011 r.
Ośrodek Informacji ONZ w Warszawie     tel. (+4822) 825 57 84,   e-mail: unic.poland@unic.org