strona główna


Mechanizmy ochrony praw człowieka w ramach systemu ONZ
- Składanie skarg indywidualnych

I. Skargi do ciał traktatowych (komitetów) ONZ ds. praw człowieka

Ogólne zasady składania skarg indywidualnych do ciał traktatowych ONZ ds. praw człowieka
Ogólna procedura rozpatrywania skarg przez komitety

Ciała traktatowe ONZ ds. praw człowieka
Komitet Praw Człowieka (Human Rights Committee)
Komitet Przeciwko Torturom (Committee Against Torture)
Komitet ds. Likwidacji Dyskryminacji Rasowej (Committee on the Elimination of Racial Discrimination)
Komitet ds. Likwidacji Dyskryminacji Kobiet (Committee on the Elimination of Discrimination Against Women)
Komitet Praw Osób Niepełnosprawnych (Committee on the Rights of Persons with Disabilities)
Komitet do Ochrony Praw Wszystkich Pracowników - Migrantów i Członków ich Rodzin (Committee on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families)
Komitet Praw Ekonomicznych, Socjalnych i Kulturalnych (Committee on Economic, Social and Cultural Rights)

II. Dochodzenie w sprawie naruszeń praw człowieka (Inquiry procedure)

Komitet Przeciwko Torturom (Committee Against Torture)
Komitet ds. Likwidacji Dyskryminacji Kobiet (Committee on the Elimination of Discrimination Against Women)

III. Składanie skarg indywidualnych do Rady Praw Człowieka

Procedura skarg (Human Rights Council Complaint Procedure)
Specjalne procedury Rady Praw Człowieka (Special Procedures of the Human Rights Council)
 
 

Dokument opracowany przez Ośrodek Informacji ONZ w Warszawie
na podstawie materiałów ONZ, marzec 2011 r.
Ośrodek Informacji ONZ w Warszawie     tel. (+4822) 825 57 84,   e-mail: unic.poland@unic.org