strona główna


Komitet ds. Likwidacji Dyskryminacji Kobiet
(Committee on the Elimination of Discrimination against Women)

Podstawa prawna

Komitet ds. Likwidacji Dyskryminacji Kobiet rozpatruje skargi indywidualne na podstawie Konwencji w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet oraz jej Protokołu Fakultatywnego.

Kryteria dopuszczalności

Skarga indywidualna złożona do Komitetu ds. Likwidacji Dyskryminacji Kobiet spełnia kryteria dopuszczalności, jeśli:

 • ta sama sprawa nie jest i nie była rozpatrywana przez inny organ międzynarodowy;
 • osoby, które zgłaszają skargę wyczerpały wszystkie możliwe krajowe środki odwoławcze;
 • państwo, przeciwko któremu kierowana jest skarga uznaje kompetencje Komitetu ds. Likwidacji Dyskryminacji Kobiet do rozpatrywania skarg indywidualnych. Polska uznała kompetencje Komitetu w 1980 r.

Procedura

Po zarejestrowaniu skargi, Komitet ds. Likwidacji Dyskryminacji Kobiet rozpatruje ją zarówno w kategoriach dopuszczalności i zasadności. Komitet może ubiegać się o dostęp do dokumentów ONZ lub dokumentów innych organizacji, które mogłyby okazać się pomocne w toku rozpatrywania skargi.

Państwo - strona przeciwko któremu skierowana jest skarga ma 6 miesięcy na przedłożenie swojego stanowiska. Osoba składająca skargę ma następnie określony czas na ustosunkowanie się do tego stanowiska, po którym Komitet wydaje ostateczną decyzję.

Decyzja

Po rozpatrzeniu zasadności skargi Komitet ds. Likwidacji Dyskryminacji Kobiet wydaje ostateczną decyzję. Jeśli Komitet uzna skargę za zasadną, może również sformułować rekomendacje. Państwo - strona ma 6 miesięcy od wydania ostatecznej decyzji i rekomendacji przez Komitet, na dostarczenie Komitetowi informacji na temat podjętych działań w danej sprawie. Komitet może również poprosić państwo o udzielenie informacji na temat ogólnego stanu przestrzegania praw gwarantowanych przez Konwencję w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet.

Dokumenty

 1. Model complaint form (Wzór formularza skargi)
  http://www2.ohchr.org/english/bodies/docs/annex1.pdf
 2. Konwencja w sprawie Likwidacji Wszelkich Form Dyskryminacji Kobiet, Dz.U. 1982 nr 10 poz. 71
  http://isip.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19820100071
 3. Protokół Fakultatywny do Konwencji w sprawie Likwidacji Wszelkich Form Dyskryminacji Kobiet, Dz.U. 1982 nr 10 poz. 71
  http://isip.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19820100071
 4. Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women
  http://www2.ohchr.org/english/law/cedaw.htm
 5. Optional Protocol to the Convention on the Elimination of Discrimination against Women
  http://www2.ohchr.org/english/law/cedaw-one-about.htm


Więcej informacji:
Committee on the Elimination of Discrimination against Women
http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/index.htm

Komitet ds. Likwidacji Dyskryminacji Kobiet
http://www.unic.un.org.pl/dyskryminacja/ct_cedaw.php

Rules of procedure of the Committee on the Elimination of Discrimination against Women
http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/rules.htm


Adres, na który należy wysyłać skargi:
Petitions Team
Office of the High Commissioner for Human Rights
United Nations Office at Geneva
1211 Geneva 10
Switzerland
 
 

Dokument opracowany przez Ośrodek Informacji ONZ w Warszawie
na podstawie materiałów ONZ, marzec 2011 r.
Ośrodek Informacji ONZ w Warszawie     tel. (+4822) 825 57 84,   e-mail: unic.poland@unic.org