strona główna


Procedura skarg
(Human Rights Council Complaint Procedure)

Rada Praw Człowieka, która 15 marca 2006 r. zastąpiła Komisję Praw Człowieka, opracowała nową procedurę dotyczącą przyjmowania indywidualnych zgłoszeń w sprawach łamania praw człowieka. Rada rozpatruje skargi, których przedmiot jest zgodny z Kartą NZ, Powszechną Deklaracją Praw Człowieka oraz innymi instrumentami prawnymi dotyczącymi praw człowieka.

Skarga może zostać zgłoszona przez:

  • osobę lub grupę osób, których prawa człowieka i podstawowe wolności zostały naruszone;
  • przez organizacje pozarządowe lub osoby trzecie, działające w dobrej wierze, które posiadają wiarygodne informacje i dowody poświadczające łamanie praw człowieka w określonym państwie.

Kryteria dopuszczalności

Rada Praw Człowieka nie rozpatruje skarg, które:

  • są anonimowe;
  • mają polityczny charakter;
  • są oparte całkowicie na informacjach dostarczanych przez media;
  • dotyczą spraw już rozpatrywanych w ramach specjalnej procedury Rady Praw Człowieka lub w ramach podobnych procedur regionalnych oraz innych procedur właściwych dla ONZ i jej ciał traktatowych.

Skarga musi zawierać oparty na faktach opis naruszeń praw człowieka wraz ze wskazaniem, które prawa lub wolności zostały złamane. Osoby, które zgłaszają skargę muszą wyczerpać wszystkie możliwe krajowe środki odwoławcze. Rada Praw Człowieka dopuszcza jednak zgłoszenia skarg w przypadkach, gdy postępowanie przed sądami krajowymi przewleka się w sposób nieuzasadniony.

Procedura

Weryfikacją zgłoszonych skarg zajmują się dwie grupy eksperckie, które:

  • badają czy skarga spełnia kryteria dopuszczalności;
  • analizują zasadność i istotę skargi;
  • ustalają czy zgłoszona skarga wskazuje na powtarzające się i wiarygodnie potwierdzone naruszenia praw człowieka.

Skargi spełniające kryteria dopuszczalności są przekazywane państwu, któremu zarzuca się łamanie praw człowieka, w celu uzyskania jego stanowiska w danej sprawie.

Grupy eksperckie przygotowują raport i rekomendacje odnośnie danej sprawy, które następnie są przekazywane Radzie. Na podstawie raportu Rada Praw Człowieka podejmuje ostateczną decyzję w kwestii zgłoszonej skargi.Więcej informacji:
Human Rights Council
http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/

Rada Praw Człowieka
http://www.unic.un.org.pl/rada_praw/

Human Rights Council Complaint Procedure
http://www2.ohchr.org/english/bodies/chr/complaints.htm


Adres, na który należy wysyłać skargi:
Human Rights Council and Treaties Division
Complaint Procedure
OHCHR-UNOG
1211 Geneva 10, Switzerland

Fax: (41 22) 917 90 11
E-mail: CP@ohchr.org
 
 

Dokument opracowany przez Ośrodek Informacji ONZ w Warszawie
na podstawie materiałów ONZ, marzec 2011 r.
Ośrodek Informacji ONZ w Warszawie     tel. (+4822) 825 57 84,   e-mail: unic.poland@unic.org