« omiń menu « strona główna UNIC « niepełnosprawność wersja do druku

Międzynarodowa Organizacja Pracy
International Labour Organisation (ILO)

Centrum Rehabilitacji Zawodowej

Centrum Rehabilitacji Zawodowej
w Quito, Ekwador

Na świecie żyje ponad 380 milionów osób w wieku produkcyjnym, które są niepełnosprawne. Wnoszą one wymierny wkład w rozwój gospodarczy krajów, przyczyniając się do wzrostu przedsiębiorczości. Wiele państw prowadzi przyjazną politykę wobec osób niepełnosprawnych poprzez wprowadzenie w prawodawstwie regulacji ułatwiających podjęcie pracy, promowanie zatrudnienia osób niepełnosprawnych, prowadzenie polityki społecznej.

Istnieją państwa, w których stopa bezrobocia wśród osób niepełnosprawnych wynosi 80%. Wysokie bezrobocie jest wynikiem uprzedzeń pracodawców, przekonanych, że osoby niepełnosprawne nie posiadają wymaganych kwalifikacji, bądź są niezdolne do wykonywania jakiejkolwiek pracy. Tym samym pozbawia się niepełnosprawnych szansy na jej podjęcie. Utrudniony dostęp do edukacji, kursów zawodowych lub informacji na temat pracy, a także nieprzystosowanie wielu budynków i środków transportu do potrzeb niepełnosprawnych są głównymi przyczynami wysokiego bezrobocia wśród tej grupy ludzi.

Działalność Międzynarodowej Organizacji Pracy w kwestii niepełnosprawności jest prowadzona w oparciu o zasady: równe szanse dla wszystkich, równe traktowanie, niedyskryminacja. ILO promuje idee wprowadzenia kwestii niepełnosprawności do wszystkich dziedzin społeczno-politycznych na szczeblu krajowym.

Program Międzynarodowej Organizacji Pracy na rzecz Osób Niepełnosprawnych (ILO Disability Programme) przyczynia się do przezwyciężenia trudności, które stoją na przeszkodzie w podjęciu pracy przez osoby niepełnosprawne na całym świecie.

Głównymi celami Programu są:

  • zwiększenie wiedzy wśród pracodawców na tematy związane z niepełnosprawnością, m. in. przez organizowanie szkoleń;
  • działania informacyjne oraz doradztwo dla rządów, pracowników i organizacji pracodawców w prowadzeniu przyjaznej polityki wobec osób niepełnosprawnych;
  • prowadzenie współpracy i usług z zakresu doradztwa technicznego.

Strona powstała na podstawie materiałów ONZ we współpracy ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Integracji www.integracja.org, marzec 2007 r.