« omiń menu « strona główna UNIC « niepełnosprawność wersja do druku

Światowy Program Działań na rzecz Osób Niepełnosprawnych
The World Programme of Action Concerning Disabled Persons

Światowy Program Działań na rzecz Osób Niepełnosprawnych został opracowany w 1982 roku. Jego głównymi celami są: działania prewencyjne i ochrona osób niepełnosprawnych, wspieranie pełnego uczestnictwa osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i skuteczna rehabilitacja, oraz wyrównywanie szans.

Nauka czytania

Niewidoma nauczycielka w Szkole
dla Osób Niesprawnych Wzrokowo
założonej przez ONZ w Gazie

  • Prewencja (prevention) oznacza przeciwdziałanie utracie sprawności lub wystąpieniu nieprawidłowości w budowie czy funkcjonowaniu organizmu pod względem psychologicznym, psychofizycznych lub anatomicznym (impairments), a także przeciwdziałanie negatywnym skutkom niesprawności, które już mają miejsce.
  • Rehabilitacja (rehabilitation) oznacza celowe i czasowo ograniczone działania umożliwiające osobie niepełnosprawnej osiągnięcie optymalnego intelektualnego, fizycznego i społecznego poziomu funkcjonowania oraz zakłada korzystanie ze sprzętu technicznego w celu osiągnięcia owego poziomu.
  • Wyrównanie szans (equalization of opportunities) oznacza to proces, który zmieni dotychczasowy system społeczny, między innymi kulturowe i fizyczne bariery, które uniemożliwiały powszechne uczestnictwo osobom niepełnosprawnym w życiu społecznym.

Światowy Program Działań na rzecz Osób Niepełnosprawnych promuje również postulat równego traktowania. Zakłada on, że osoby niepełnosprawne powinny korzystać z takich samych praw jak pozostała część społeczeństwa, oraz z poprawy warunków bytowych wynikających ze społecznego i gospodarczego rozwoju kraju. W taki sposób osoby niepełnosprawne powinny być traktowane we wszystkich państwach, bez względu na poziom ich rozwoju.

Niepełnosprawność występuje na całym świecie. Według ekspertów ONZ, przewodnią rolę w przeciwdziałaniu występowania niepełnosprawności i pomocy osobom niepełnosprawnym powinny spełniać rządy poszczególnych państw. Są one zobowiązane do wzięcia największej odpowiedzialności, w szczególności za przygotowanie i stworzenie możliwości równego uczestnictwa w społeczeństwie osobom niepełnosprawnym. W działaniach tych rządy państw mogą korzystać z pomocy, rad czy wsparcia organizacji pozarządowych zajmujących się ową tematyką.

Realizacja celów zawartych w Światowym Programie Działań na rzecz Osób Niepełnosprawnych wymaga wzrostu społecznego i gospodarczego kraju, rozszerzenia usług oferowanych przez państwo na rzecz jego obywateli oraz podniesienia standardu ich życia. Konieczne jest również podejmowanie działań prewencyjnych wobec zjawisk, które przyczyniają się do występowania niepełnosprawności, takich jak: wojny, ubóstwo, głód czy epidemie. Zlikwidowanie tych przyczyn jest czasochłonne oraz wymaga przeznaczenia na nie dużych nakładów finansowych.

Strona powstała na podstawie materiałów ONZ we współpracy ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Integracji www.integracja.org, marzec 2007 r.