« omiń menu « strona główna UNIC « niepełnosprawność wersja do druku

Światowa Organizacja Zdrowia
World Health Organisation (WHO)

Sparaliżowani pacjenci

Sparaliżowani pacjenci w Centrum Rehabilitacyjnym
w Dhaka, Bangladesz

Na świecie żyje ponad 650 milionów osób niepełnosprawnych. Liczba ta zwiększa się co roku. 80% z nich pochodzi z krajów o niskim dochodzi i pozbawionych jest dostępu do podstawowych usług państwa, takich jak opieka medyczna, rehabilitacja czy edukacja.

W maju 2005 r., Światowe Zgromadzenie na rzecz Zdrowia uchwaliło rezolucję mającą na celu poprawę bytu osób niepełnosprawnych, zapewniając im równe szanse i korzystanie z praw człowieka. Wezwało WHO do wsparcia krajów członkowskich w tworzeniu krajowych polityk i programów dotyczących niepełnosprawności, zwróciło się także z postulatem leczenia i rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

Rezolucja Światowego Zgromadzenia na rzecz Zdrowia w szczególności skupia się na:

Zespół medyczny

Zespół medyczny misji pokojowej w Liberii

  • propagowaniu wczesnych interwencji i rozpoznawaniu niepełnosprawności, w szczególności u dzieci;
  • wspieraniu wprowadzania do krajowych systemów zdrowia usług rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych;
  • wspieraniu rozwoju i dostępu do odpowiedniego sprzętu, m. in. wózków inwalidzkich, aparatów słuchowych, protez itd., zapewnieniąc w ten sposób uczestnictwo osób niepełnosprawnych w społeczeństwie;
  • wzmacnianiu współpracy agend ONZ, państw członkowskich, instytucji naukowych, sektora prywatnego oraz organizacji pozarządowych, w tym organizacji osób niepełnosprawnych.

Strona powstała na podstawie materiałów ONZ we współpracy ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Integracji www.integracja.org, marzec 2007 r.