« omiń menu « strona główna UNIC « niepełnosprawność wersja do druku

Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Oświaty, Nauki i Kultury
United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO)

Szkoła dla dzieci niepełnosprawnych w Waszyngtonie

Szkoła dla dzieci niepełnosprawnych
w Waszyngtonie, USA

Ponad 90% niepełnosprawnych dzieci w krajach rozwijających się nie uczęszcza do szkół. Na każde dziecko, które zginęło w trakcie trwania konfliktu zbrojnego przypadają trzy osoby ranione lub niepełnosprawne na skutek obrażeń. Z powodu wybuchów min rocznie ginie 26 tysięcy osób, z czego 40% stanowią dzieci, a na kolejnych 10 milionach wojna odciska traumatyczne piętno. Tylko z powodu braku odpowiedniej ilości jodyny w dietach matek, około 41 milionów dzieci rodzi się co roku z ryzykiem objawienia się u nich niesprawności umysłowej.

Termin "edukacja specjalna" wyszedł z użycia i został zastąpiony przez nowy "edukacja związana ze specjalnymi potrzebami". Pierwszy z nich odnosił się głównie do edukacji dzieci niepełnosprawnych, które uczęszczały do placówek edukacyjnych specjalnie do tego przeznaczonych, oddzielonych od powszechnego systemu szkolnictwa. Obecnie polityka tworzenia specjalnych placówek przeznaczonych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w wielu krajach jest zastępowana integracją dzieci w powszechnym systemie edukacyjnym i włączaniem ich do owego systemu.

W szkole

Definicja "dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi" jest szersza i zawiera zarówno osoby niepełnosprawne, jak i te, które nie mogą uczęszczać do szkół oferujących powszechny tryb nauczania z powodu innego niż niepełnosprawność.

W celu zapewnienia dostępu do edukacji na równych zasadach wszystkim dzieciom, jak i dorosłym, w 2000 roku UNESCO stworzyło program "Edukacja dla Wszystkich" (Education for All). Jednym z jego projektów jest Inicjatywa Sztandarowa (Flagship Initiative) - dążenie do współpracy w celu zapewnienia dostępu do edukacji i możliwości ukończenia szkoły przez każde dziecko, jak i dorosłą osobę niepełnosprawną.

Strona powstała na podstawie materiałów ONZ we współpracy ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Integracji www.integracja.org, marzec 2007 r.