« strona główna « światowe kryzysy « UNRWA

Apel kryzysowy 2009
(Emergency Appeal 2009)

UNRWA apeluje o pomoc finansową w wysokości ponad 275 milionów dolarów dla zaspokojenia najpilniejszych potrzeb uchodźców palestyńskich w Strefie Gazy i na Zachodnim Brzegu w 2009 roku. Jest to największy apel UNRWA od 2000 roku, kiedy to opracowano bieżący program kryzysowy. Dopóki nie nastąpi rzeczywisty postęp w dziedzinie polityki, który przełoży się na poprawę warunków życiowych na okupowanych terenach Palestyny, zapotrzebowanie na pomoc humanitarną udzielaną przez UNRWA i wszystkie organizacje pomocowe będzie wciąż rosło.
Wzywam wszystkich do natychmiastowego wsparcia naszego apelu. Jednocześnie wzywam społeczność międzynarodową do wzięcia odpowiedzialności i zakończenia stosowania ograniczeń w dostarczaniu pomocy społeczności okupowanego terytorium palestyńskiego.
Karen Konig Abu-Zayd
Komisarz Generalny UNRWA

W listopadzie 2008 r. Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Pomocy Uchodźcom Palestyńskim na Bliskim Wschodzie (United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East - UNRWA) wystąpiła z apelem o udzielenie pomocy finansowej w wysokości ponad 275 milionów dolarów na najpilniejsze potrzeby uchodźców palestyńskich w Strefie Gazy i na Zachodnim Brzegu w 2009 roku. To największy apel o pomoc humanitarną od 2000 roku wystosowany przez Organizację.

Pomoc jest niezbędna, by zapewnić społeczeństwu bezpieczeństwo w sytuacji ciągle zwiększającej się biedy i bezrobocia. Należy zagwarantować dostęp do podstawowych świadczeń publicznych w zakresie opieki zdrowotnej, edukacji, dostępu do bieżącej wody i elektryczności, zapewnić ochronę praw palestyńskich uchodźców oraz poprawić zdolność UNRWA do koordynacji i zarządzania oraz dostarczania pomocy w sytuacjach kryzysowych.

Rok po konferencji w Annapolis w listopadzie 2007 roku, podczas której rząd Izraela i Organizacja Wyzwolenia Palestyny postanowiły zawrzeć wszechstronne porozumienia pokojowe do końca 2008 roku, warunki życia na okupowanym terytorium palestyńskim nadal pozostawały w krytycznym stanie. Strefa Gazy została objęta ścisłą blokadą. Panująca tam bieda i bezrobocie na niespotykanym poziomie pogłębiały zależność ludzi od pomocy humanitarnej. Jednocześnie możliwości organizacji pomocowych zostały zmniejszone na skutek restrykcji dotyczących przepływu towarów na Zachodni Brzeg i ograniczeń importu do Strefy Gazy. Ceny żywności wzrosły a niesprzyjające warunki klimatyczne ograniczyły produkcję żywności. w Strefie Gazy 1.5 miliona Palestyńczyków, w tym 750,000 dzieci, nadal żyje w przymusowej nędzy. Coraz bardziej skomplikowany system izraelskich blokad na Zachodnim Brzegu spowodował stagnację gospodarki, zmniejszenie wielkość produkcji i brak odpowiednich możliwości zatrudnienia dla młodej i wciąż rosnącej populacji.

W 2008 roku poziom przemocy wciąż wzrastał. Rząd Izraela niszczył palestyńskie domy i infrastrukturę oraz zajmował ziemie Zachodniego Brzegu, by rozwinąć osadnictwo i budować mur dzielący narody. Prawa i wolności, do których Palestyńczycy są uprawnieni na mocy prawa międzynarodowego, były stale łamane. Dotyczy to prawa do: życia, bezpieczeństwa, swobody poruszania się, zatrudnienia, podstawowych świadczeń, edukacji, schronienia, godnych warunków życia, ochrony przed przesiedleniem oraz najbardziej istotnego prawa do samostanowienia.

Apel kryzysowy 2009 przewiduje realizację zadań w takich dziedzinach jak: zatrudnienie, pomoc żywnościowa, finansowa, opieka zdrowotna, odbudowa domów, wsparcie najbardziej potrzebujących uchodźców (w tym niepełnosprawnych) oraz reagowanie w sytuacjach kryzysowych i zarządzanie programami.

1. Program tworzenia miejsc pracy (Temporary job creation programme)

Program zapewnia tymczasowe zatrudnienie rodzinom uchodźców pozbawionym żywicieli i nie mającym źródeł dochodu. Zamierza udzielić wsparcia 87,000 ubogim rodzinom uchodźców. Przewidziane są także szkolenia dla młodzieży.
Przewidywany budżet: $81,552,479

2. Pomoc finansowa (Cash assistance)

W 2009 roku UNRWA planuje rozdzielić 144,300 grantów pieniężnych między najbardziej potrzebujące rodziny uchodźców w Strefie Gazy i na Zachodnim Brzegu. Pieniądze mają być przyznane rodzinom, zapewniając im dostęp do najpotrzebniejszych usług, pomocy żywnościowej, opieki zdrowotnej, edukacji oraz zakup środków czystości, odzieży i przyborów szkolnych.
Przewidywany budżet: $41,554,012

3. Pomoc żywnościowa (Food assistance)

W celu zmniejszenia problemów związanych z dostępem uchodźców do pełnowartościowego pożywienia, UNRWA apeluje o środki na paczki żywnościowe dla 183,460 rodzin uchodźców (53% rodzin zamieszkujących Strefę Gazy i 30% rodzin na Zachodnim Brzegu.) Pomoc będzie udzielona rodzinom mającym ograniczony dostęp do żywności. w szczególności są to rodziny pozbawione regularnego źródła dochodu.
Przewidywany budżet: $116,332,750

4. Pomoc medyczna w nagłych przypadkach (Emergency Health)

UNRWA dostarczy wyposażenie medyczne dla podstawowej opieki zdrowotnej, z której korzysta 1,050,000 zarejestrowanych uchodźców w Strefie Gazy. UNRWA utrzymuje także 5 klinik medycznych działających na Zachodnim Brzegu, które przyjmują miesięcznie 13,000 uchodźców.
Przewidywany budżet: $6,830,532

5. Niepełnosprawność - tylko Zachodni Brzeg (Disability - West Bank only)

UNRWA chce zapewnić wsparcie niepełnosprawnym oraz ich bezpośredniemu otoczeniu: rodzinom, domom, szkołom. Zaplanowane działania obejmą 3,550 uchodźców, niepełnosprawnych fizycznie i intelektualnie. Mają one poprawić warunki życia i ułatwić integrację ze społeczeństwem oraz dostęp do edukacji i pracy.
Przewidywany budżet: $125,155

6. Zdrowie publiczne (Environmental Health)

UNRWA pragnie zapewnić ludziom dostęp do czystej wody i urządzeń sanitarnych oraz zapobiec zagrożeniom dla zdrowia publicznego. W Strefie Gazy planuje się dostawy paliwa, części zapasowych, środków chemicznych oraz narzędzi. Ponadto, w razie tymczasowego wysiedlenia, UNRWA dostarcza zbiorniki z wodą i urządzenia sanitarne. Na Zachodnim Brzegu potrzebne są środki na poprawę i kontrolę jakości wody pitnej w 12 obozach dla uchodźców. UNRWA dąży także do usunięcia wysypisk śmieci z miejsc zamieszkiwanych przez ludzi.
Przewidywany budżet: $2,380,004

7. Zdrowie psychiczne społeczeństwa (Community Mental Health)

UNRWA dąży do tego, by zapewnić opiekę w zakresie zdrowia psychicznego najbardziej potrzebującym uchodźcom. Obejmuje ona przede wszystkim walkę ze stresem związanym z przemocą i przebywaniem w warunkach zagrażających życiu. Swoją uwagę koncentruje w szczególności na dzieciach i młodzieży. UNRWA apeluje o natychmiastowe wsparcie finansowe programu dotyczącego zdrowia psychicznego społeczeństwa. Program ten został stworzony w 2002 roku jako odpowiedź na potrzebę specjalistycznego wsparcia dzieci, młodzieży oraz ich rodzin, żyjących w trudnych warunkach bytowych.
Przewidywany budżet: $5,388,697

8. Wsparcie organizacji lokalnych - tylko w Strefie Gazy (Support to community-based organisations - Gaza only)

W latach 2007 i 2008 UNRWA współpracowała z szeregiem organizacji lokalnych przy realizacji ogromnego programu edukacyjno - rekreacyjnego dla około 250,000 dzieci i młodzieży. Projekt ten, realizowany w ciągu letnich wakacji, jest szansą na oderwanie się od codziennych trudności i problemów. UNRWA poszukuje funduszy zapewniających kontynuację programu. Ma zamiar dalej wspierać działania organizacji społecznych, oferujące podstawowe świadczenia najbardziej potrzebującym.
Przewidywany budżet: $6,438,000

9. Ochrona najbardziej potrzebujących uchodźców na Zachodnim Brzegu (Protection of vulnerable West Bank refugees)

UNRWA zamierza rozwinąć istniejące mechanizmy w celu monitorowania i reagowania na kwestie związane z ochroną i łamaniem Międzynarodowego Prawa Humanitarnego wobec palestyńskich uchodźców na Zachodnim Brzegu. Ponadto, Organizacja planuje stworzyć sieć kontaktów z władzami Izraela i Palestyny oraz społecznością międzynarodową w zakresie ochrony praw człowieka. UNRWA zamierza systematycznie gromadzić dane o przypadkach wymagających natychmiastowej pomocy ludziom, którzy ucierpieli w wyniku przesiedleń i utraty domów.
Przewidywany budżet: $862,377

10. Tymczasowe schronienie i odbudowa domów - tylko w Strefie Gazy (Temporary shelter and shelter repair)

UNRWA chce zapewnić tymczasowe schronienie oraz odbudowę domów, które zostały uszkodzone lub zniszczone w wyniku operacji wojskowych lub katastrof naturalnych. Przewidziana jest pomoc tylko dla zarejestrowanych uchodźców. w przypadku wysiedleń na masową skalę, tymczasowe zakwaterowanie obejmie także osoby nie będące uchodźcami palestyńskimi. Zapewni to bezpieczeństwo i godne warunki życia dla dotkniętych nieszczęściem rodzin.
Przewidywany budżet: $2,000,000

11. Personel UNRWA (Operations Support Officers)

UNRWA apeluje o fundusze dla personelu, który ma regularnie monitorować warunki humanitarne i ochronę praw dotyczących uchodźców, w tym przestrzeganie godności ludzkiej. Potrzebne są także fundusze dla pracowników zajmujących się bezpieczeństwem i zapewnieniem właściwych warunków bytowych a także ułatwieniem dostępu do konwojów z pomocą humanitarną.
Przewidywany budżet: $3,298,289

12. Reagowanie w sytuacjach kryzysowych - tylko na Zachodnim Brzegu (Emergency preparedness and response - West Bank only)

UNRWA chce zapewnić efektywną i natychmiastową pomoc ratującą życie tym, którzy ucierpieli w wyniku klęsk naturalnych lub katastrof spowodowanych działalnością człowieka. Organizacja zamierza m.in. przeprowadzić wszechstronne szkolenia na temat postępowania w sytuacjach kryzysowych dla 100 swoich pracowników. Chce również wzmocnić system komunikacji i wymiany informacji dotyczących zagrożeń.
Przewidywany budżet: $982,905

13. Zarządzanie programami kryzysowymi (Management of emergency programmes)

UNRWA zamierza wzmocnić własną zdolność do udzielania pomocy kryzysowej. Chce zwiększyć koordynację, rozwinąć system monitoringu i planowania operacji. Zwiększona zdolność do udzielania pomocy umożliwi lepsze zaspokojenie potrzeb uchodźców.
Przewidywany budżet: $7,542,885


Zobacz także:
Gaza flash appeal http://www.unrwa.org/resources/emergency-appeals/gaza-flash-appeal-jan-2009Dokument opracowany przez Ośrodek Informacji ONZ w Warszawie, listopad 2009 r.