światowy szczyt społeczeństwa informacyjnego

Genewa 10 - 12 grudnia 2003 r.     Tunis 16 - 18 listopada 2005 r.
WSIS Logo
 
     Strona główna Szczytu - Genewa

     Przemówienie Sekretarza
     Generalnego ONZ z okazji
     Światowego Szczytu
     Społeczeństwa Informacyjnego.

 
     Przemówienie Sekretarza
     Generalnego ONZ z okazji
     Światowego Forum
     Mediów Elektronicznych

 
     "Informacyjny porządek
     świata: budowanie mostów
     nad globalną przepaścią
     cyfrową" - przemówienie
     Sekretarza Generalnego ONZ

 
     Cele Szczytu
 
     Organy Szczytu
 
     Etapy Szczytu:
 
       Proces przygotowawczy
       Szczyt w Genewie, 2003 r.
       Szczyt w Tunisie,  2005 r.
 
     Międzynarodowy Związek
     Telekomunikacyjny - główny
     organizator Szczytu

 
     Społeczeństwo Informacyjne
     i wyzwania przed nim stojące

 
     Współpraca ONZ, Unii
     Europejskiej oraz Rządu
     Szwajcarskiego w ramach
     Światowego Szczytu
     Społeczeństwa Informacyjnego

 
     Osiągnięcia Szczytu w Genewie


     Strona główna Szczytu - Tunis

     Strona główna Szczytu - index

Cele Szczytu

  1. Uzgodnienie wspólnego planu wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych oraz omówienie roli mediów w osiąganiu Milenijnych Celów Rozwoju.
  2. Wypracowanie do 2005 r. narodowych e-strategii powiązanych z krajowymi planami rozwojowymi i gospodarczymi.
  3. Podjęcie kroków mających na celu udostępnienie technologii informacyjnych i komunikacyjnych osobom zamieszkującym obszary wiejskie, szpitalom, szkołom oraz uniwersytetom (do roku 2005 i 2015 ).
  4. Rozwój kapitału ludzkiego poprzez dostęp do edukacji, udział w szkoleniach i rozwój badań (do roku 2005 i 2015 ).
  5. Stworzenie do 2005 r. kompleksowego i realistycznego planu globalnego zarządzenia społeczeństwem informacyjnym.
  6. Promowanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych w dziedzinie ochrony zdrowia, zapobiegania i leczenia HIV/AIDS oraz chorób zakaźnych.
  7. Podjęcie inicjatyw mających na celu wspieranie przedsiębiorczości kobiet i młodzieży.
  8. Promowanie zasady wolności słowa jako podstawy społeczeństwa informacyjnego.
  9. Ustanowienie ram współpracy dla ochrony prywatności i bezpieczeństwa w sieci informacyjnej w przynajmniej 50 krajach do roku 2005 i we wszystkich krajach do roku 2015.
  10. Wdrożenie mediów oraz technologii komunikacyjnych i informacyjnych do programu pomocy rozwojowej oraz zacieśnienie dwustronnej i wielostronnej współpracy do roku 2005.
Informacje prasowe:
 
          Globalny spamming to globalny problem
          Łączność - warunkiem globalnego postępu
 
     Raport o rozwoju telekomunikacji na świecie
     (omówienie)

 
     Światowy Szczyt Społeczeństwa
     Informacyjnego - pytania i odpowiedzi

Zobacz również:
 
     World Summit
    on the Information Society

 
     Information
    and Communication
    Technologies for
    Development Platform