światowy szczyt społeczeństwa informacyjnego

Genewa 10 - 12 grudnia 2003 r.     Tunis 16 - 18 listopada 2005 r.
WSIS Logo
 
     Strona główna Szczytu - Genewa

     Przemówienie Sekretarza
     Generalnego ONZ z okazji
     Światowego Szczytu
     Społeczeństwa Informacyjnego.

 
     Przemówienie Sekretarza
     Generalnego ONZ z okazji
     Światowego Forum
     Mediów Elektronicznych

 
     "Informacyjny porządek
     świata: budowanie mostów
     nad globalną przepaścią
     cyfrową" - przemówienie
     Sekretarza Generalnego ONZ

 
     Cele Szczytu
 
     Organy Szczytu
 
     Etapy Szczytu:
 
       Proces przygotowawczy
       Szczyt w Genewie, 2003 r.
       Szczyt w Tunisie,  2005 r.
 
     Międzynarodowy Związek
     Telekomunikacyjny - główny
     organizator Szczytu

 
     Społeczeństwo Informacyjne
     i wyzwania przed nim stojące

 
     Współpraca ONZ, Unii
     Europejskiej oraz Rządu
     Szwajcarskiego w ramach
     Światowego Szczytu
     Społeczeństwa Informacyjnego

 
     Osiągnięcia Szczytu w Genewie


     Strona główna Szczytu - Tunis

     Strona główna Szczytu - index

Społeczeństwo Informacyjne i wyzwania przed nim stojące

Obecnie obserwuje się zmianę polegającą na przejściu od społeczeństwa industrialnego do informacyjnego. W przeciwieństwie do osiągnięć rewolucji industrialnej, technologie informacyjne szybko się rozprzestrzeniają i dotyczą każdego człowieka. Rewolucja informacyjna zakładająca ciągły dostęp do wiedzy i technologii, wpływa na styl życia, pracy i nauki. Współzależność telekomunikacji, multimediów i technologii informacyjnych jest siłą napędową w procesie tworzenia nowych produktów i usług oraz wpływa na sposoby prowadzenia biznesu i handlu.

Jednak większość ludzi na świecie nie jest w stanie korzystać z dobrodziejstw rewolucji informacyjnej. Podziały w dostępie do technologii informacyjnych i komunikacyjnych powodują różnice w dostępie do wiedzy, a w konsekwencji przyczyniają się do nowych form analfabetyzmu. Istnieje poważne zagrożenie, że przepaść pomiędzy społecznościami mającymi dostęp do najnowszych technologii informacyjnych, a tymi, które są go pozbawione, spowoduje pogłębianie się różnic pomiędzy bogatymi i biednymi.

Konieczne jest podjęcie konkretnych działań, które zapewnią każdemu udział w procesie wyłaniania się społeczeństwa informacyjnego. Światowy Szczyt Społeczeństwa Informacyjnego stanowić będzie forum współpracy międzynarodowej i przyczyni się do lepszego zrozumienia znaczenia rewolucji informacyjnej. Przede wszystkim jednak umożliwi podjęcie konkretnych zobowiązań i koordynację współpracy w dziedzinie rozwoju technologii informacyjnych i komunikacyjnych.

Informacje prasowe:
 
          Globalny spamming to globalny problem
          Łączność - warunkiem globalnego postępu
 
     Raport o rozwoju telekomunikacji na świecie
     (omówienie)

 
     Światowy Szczyt Społeczeństwa
     Informacyjnego - pytania i odpowiedzi

Zobacz również:
 
     World Summit
    on the Information Society

 
     Information
    and Communication
    Technologies for
    Development Platform