światowy szczyt społeczeństwa informacyjnego

Genewa 10 - 12 grudnia 2003 r.     Tunis 16 - 18 listopada 2005 r.
WSIS Logo
 
     Strona główna Szczytu - Genewa

     Przemówienie Sekretarza
     Generalnego ONZ z okazji
     Światowego Szczytu
     Społeczeństwa Informacyjnego.

 
     Przemówienie Sekretarza
     Generalnego ONZ z okazji
     Światowego Forum
     Mediów Elektronicznych

 
     "Informacyjny porządek
     świata: budowanie mostów
     nad globalną przepaścią
     cyfrową" - przemówienie
     Sekretarza Generalnego ONZ

 
     Cele Szczytu
 
     Organy Szczytu
 
     Etapy Szczytu:
 
       Proces przygotowawczy
       Szczyt w Genewie, 2003 r.
       Szczyt w Tunisie,  2005 r.
 
     Międzynarodowy Związek
     Telekomunikacyjny - główny
     organizator Szczytu

 
     Społeczeństwo Informacyjne
     i wyzwania przed nim stojące

 
     Współpraca ONZ, Unii
     Europejskiej oraz Rządu
     Szwajcarskiego w ramach
     Światowego Szczytu
     Społeczeństwa Informacyjnego

 
     Osiągnięcia Szczytu w Genewie


     Strona główna Szczytu - Tunis

     Strona główna Szczytu - index

"Na naszych oczach dokonuje się historyczna zmiana naszego stylu życia, sposobu, w jaki uczymy się, porozumiewamy, pracujemy i prowadzimy interesy. Nie możemy pozostać bierni wobec niej, lecz powinniśmy sami kształtować naszą przyszłość. Postęp technologiczny stworzył erę informacyjną, a zbudowanie społeczeństwa informacyjnego jest naszym zadaniem.

Światowy Szczyt Społeczeństwa Informacyjnego stanowi wyjątkowe wydarzenie. Podczas gdy inne światowe konferencje koncentrują się na globalnych zagrożeniach, uczestnicy tego szczytu rozważą najlepsze sposoby wykorzystania nowego, światowego zasobu, jakim jest informacja."

Kofi A. Annan
przemówienie Sekretarza Generalnego ONZ
Genewa, 10 grudnia 2003 r.

W Rezolucji 56/183 z 21 grudnia 2001 roku Zgromadzenie Ogólne ONZ zaaprobowało założenia Światowego Szczytu Społeczeństwa Informacyjnego wypracowane przez Radę Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego. Honorowy patronat nad Światowym Szczytem Społeczeństwa Informacyjnego objął Sekretarz Generalny ONZ Kofi A. Annan, który po raz pierwszy wymienił główne cele Szczytu w przemówieniu wygłoszonym 18 czerwca 2003 r. na konferencji zorganizowanej przez Radę Biznesu dla ONZ. Rolę głównego organizatora powierzono Międzynarodowemu Związkowi Telekomunikacyjnemu (Information and Telecommunication Union - ITU), który powołał główne organy Szczytu. Zgromadzenie Ogólne wezwało ITU do rozpoczęcia kampanii informacyjnej dotyczącej Społeczeństwa Informacyjnego i wyzwań, jakie przed nim stoją. Kampania informacyjna prowadzona jest przy współpracy z innymi organizacjami systemu Narodów Zjednoczonych. W prace zaangażowana jest również Unia Europejska.

Światowy Szczyt Społeczeństwa Informacyjnego odbędzie się w dwóch etapach. Pierwszy będzie miał miejsce w Genewie w dniach 10 - 12 grudnia 2003 roku, drugi - w Tunisie w dniach 16 - 18 listopada 2005 roku. Proces przygotowawczy obejmował pracę trzech komitetów przygotowawczych oraz organizację konferencji regionalnych.

Do udziału w Szczycie zaproszono przedstawicieli rządów, biznesu, społeczeństwa obywatelskiego, wyspecjalizowane agendy Organizacji Narodów Zjednoczonych, organizacje międzynarodowe oraz media.

Informacje prasowe:
 
          Globalny spamming to globalny problem
          Łączność - warunkiem globalnego postępu
 
     Raport o rozwoju telekomunikacji na świecie
     (omówienie)

 
     Światowy Szczyt Społeczeństwa
     Informacyjnego - pytania i odpowiedzi

Zobacz również:
 
     World Summit
    on the Information Society

 
     Information
    and Communication
    Technologies for
    Development Platform