światowy szczyt społeczeństwa informacyjnego

Genewa 10 - 12 grudnia 2003 r.     Tunis 16 - 18 listopada 2005 r.
WSIS Logo
 
     Strona główna Szczytu - Genewa

     Przemówienie Sekretarza
     Generalnego ONZ z okazji
     Światowego Szczytu
     Społeczeństwa Informacyjnego.

 
     Przemówienie Sekretarza
     Generalnego ONZ z okazji
     Światowego Forum
     Mediów Elektronicznych

 
     "Informacyjny porządek
     świata: budowanie mostów
     nad globalną przepaścią
     cyfrową" - przemówienie
     Sekretarza Generalnego ONZ

 
     Cele Szczytu
 
     Organy Szczytu
 
     Etapy Szczytu:
 
       Proces przygotowawczy
       Szczyt w Genewie, 2003 r.
       Szczyt w Tunisie,  2005 r.
 
     Międzynarodowy Związek
     Telekomunikacyjny - główny
     organizator Szczytu

 
     Społeczeństwo Informacyjne
     i wyzwania przed nim stojące

 
     Współpraca ONZ, Unii
     Europejskiej oraz Rządu
     Szwajcarskiego w ramach
     Światowego Szczytu
     Społeczeństwa Informacyjnego

 
     Osiągnięcia Szczytu w Genewie


     Strona główna Szczytu - Tunis

     Strona główna Szczytu - index

Przemówienie Sekretarza Generalnego ONZ z okazji
Światowego Forum Mediów Elektronicznych
Genewa, 9 grudnia 2003 r.

Przedstawiane opinie i raporty z całego świata ukazują potęgę i paradoks mediów elektronicznych. My, twórcy i odbiorcy tych mediów w dobie informacji, dobrze zdajemy sobie z tego sprawę.

Potęga mediów przejawia się w tym, że:

 • uczą i dostarczają rozrywki
 • inspirują i informują
 • biją na alarm i poruszają sumienia
 • zbliżają ludzi i miejsca
 • przedstawiają niesprawiedliwość.

  W erze informacji media elektroniczne stanowią jeden z najważniejszych środków wykorzystywanych do osiągnięcia pokoju, postępu i światowej solidarności.

  Paradoks dotyczący mediów elektronicznych polega na tym, że choć wydają się one wszechobecne, ciągle jeszcze nie docierają do milionów ludzi.

  Wielu z nich jest pozbawionych dostępu do elektryczności, a tym bardziej do mediów elektronicznych.

  Jeszcze inni są zbyt ubodzy, aby kupić telewizor, radioodbiornik lub antenę satelitarną.

  Jednak media elektroniczne napotykają nie tylko bariery techniczne.

  Audycje są nadawane w ograniczonej liczbie języków.

  W niektórych krajach odbieranie programów z zagranicy jest nielegalne.

  Niektóre audycje mogą uwrażliwić mieszkańców zamożnych państw na problemy tych, którym szczęście mniej dopisało. Inne prowokują zazdrość i zawiść u ludzi dotkniętych ubóstwem.

  Środki masowego przekazu stosowano również w nazistowskich Niemczech, czy Rwandzie, do prowadzenia propagandy, rozpowszechniania negatywnych stereotypów i krzewienia nienawiści.

  Konsolidacja własności mediów wywołała wątpliwości związane z przedstawianiem pluralistycznego obrazu świata.

  Przepaść cyfrowa to nie tylko kwestia technologii. Wiąże się ona także z różnym zakresem wolności, dysproporcjami w zamożności, w sprawowaniu władzy oraz w wyrażaniem nadziei na przyszłość.

  Zebraliśmy się tu, w Genewie, aby rozwiązać dylemat paradoksu mediów elektronicznych oraz opracować wspólny plan działania.

  Naszym celem nie jest zwiększenie zasobu informacji i miejsc, do których one docierają, lecz zbudowanie społeczeństwa informacyjnego - otwartego i spójnego - w którym każdy ma dostęp do wiedzy służącej poprawie warunków życia ludzi.

  Stroną w realizacji tego zadania są środki masowego przekazu. Aby spełniały swoją rolę, należy zagwarantować im wolność wypowiedzi. Rządy mają prawo ustanawiać przepisy regulujące i kształtujące politykę medialną. Jeśli jednak pójdą o krok dalej, wstępując na drogę cenzury i represji, to my wszyscy - i w zasadzie wszystkie nasze prawa - będziemy zagrożeni. Światowy Szczyt Społeczeństwa Informacyjnego musi potwierdzić fundamentalne znaczenie wolności człowieka.

  Technologie informacyjne nie tylko wprowadziły nas w nowe stulecie, ale także zapoczątkowały nową erę.

  Dzięki eksplozji wiedzy i zwiększeniu naszych umiejętności mamy większą niż kiedykolwiek przedtem możliwość osiągania celów rozwoju, do których dążyliśmy przez wiele lat.

  Podobnie jak kiedyś ci, którzy byli świadkami narodzin ery przemysłowej, ludzie na całym świecie mają dziś szansę oglądać pierwsze oznaki przyszłych imponujących osiągnięć.

  Wszędzie w krajach rozwijających się anteny i talerze telewizji satelitarnej wrastają w krajobraz. Niektóre z nich są instalowane wbrew decyzjom władz. Świadczą one o intensywnej potrzebie wzajemnej komunikacji. Pokażmy, że nie pozostajemy obojętni i pomóżmy im spełnić marzenia.

  Informacje prasowe:
   
            Globalny spamming to globalny problem
            Łączność - warunkiem globalnego postępu
   
       Raport o rozwoju telekomunikacji na świecie
       (omówienie)

   
       Światowy Szczyt Społeczeństwa
       Informacyjnego - pytania i odpowiedzi

  Zobacz również:
   
       World Summit
      on the Information Society

   
       Information
      and Communication
      Technologies for
      Development Platform