światowy szczyt społeczeństwa informacyjnego

Genewa 10 - 12 grudnia 2003 r.     Tunis 16 - 18 listopada 2005 r.
WSIS Logo
 
     Strona główna Szczytu - Genewa

     Przemówienie Sekretarza
     Generalnego ONZ z okazji
     Światowego Szczytu
     Społeczeństwa Informacyjnego.

 
     Przemówienie Sekretarza
     Generalnego ONZ z okazji
     Światowego Forum
     Mediów Elektronicznych

 
     "Informacyjny porządek
     świata: budowanie mostów
     nad globalną przepaścią
     cyfrową" - przemówienie
     Sekretarza Generalnego ONZ

 
     Cele Szczytu
 
     Organy Szczytu
 
     Etapy Szczytu:
 
       Proces przygotowawczy
       Szczyt w Genewie, 2003 r.
       Szczyt w Tunisie,  2005 r.
 
     Międzynarodowy Związek
     Telekomunikacyjny - główny
     organizator Szczytu

 
     Społeczeństwo Informacyjne
     i wyzwania przed nim stojące

 
     Współpraca ONZ, Unii
     Europejskiej oraz Rządu
     Szwajcarskiego w ramach
     Światowego Szczytu
     Społeczeństwa Informacyjnego

 
     Osiągnięcia Szczytu w Genewie


     Strona główna Szczytu - Tunis

     Strona główna Szczytu - index

Etapy Szczytu

I. Proces przygotowawczy

W procesie przygotowawczym wzięły udział trzy komitety:

W ich skład weszli przedstawiciele rządów, agend ONZ, sektora prywatnego, organizacji pozarządowych i społeczeństwa obywatelskiego. Na forum komitetów przygotowawczych omówiono szczegółowo problematykę Szczytu Światowego, a także opracowano Deklarację Zasad (Declaration of Principles) i Plan Działań (Action Plan).

Podczas pięciu konferencji regionalnych omawiano problemy i potrzeby regionów. Zasady wypracowane podczas tych spotkań będą wykorzystane przez rządy poszczególnych krajów w procesie budowania społeczeństwa informacyjnego.

     Afryka - Bamako, Republika Mali, 28-30 maja 2002 r.
 
     Europa - Bukareszt, Rumunia, 7-9 listopada 2002 r.
 
     Azja (rejon Pacyfiku) - Tokio, Japonia, 13-15 stycznia 2003 r.
 
     Ameryka Łacińska i Wyspy Karaibskie - Bávaro,
     Republika Dominikany, 29-31 stycznia 2003 r.

 
     Azja Zachodnia - Bejrut, Liban, 4-6 lutego 2003 r.

II. Szczyt w Genewie, 2003 r.

Pierwszy Szczyt odbędzie się w Genewie w dniach 10 - 12 grudnia 2003 r. Uczestnicy przyjmą Deklarację Zasad (Declaration of Principles) i Plan Działań (Action Plan).

III. Szczyt w Tunisie, 2005 r.

Drugi Szczyt odbędzie się w Tunisie w dniach 16-18 listopada 2005 r. Jego uczestnicy ocenią dotychczasowe postępy, skupią się na problematyce rozwoju, a także przyjmą plany dalszych działań.

Informacje prasowe:
 
          Globalny spamming to globalny problem
          Łączność - warunkiem globalnego postępu
 
     Raport o rozwoju telekomunikacji na świecie
     (omówienie)

 
     Światowy Szczyt Społeczeństwa
     Informacyjnego - pytania i odpowiedzi

Zobacz również:
 
     World Summit
    on the Information Society

 
     Information
    and Communication
    Technologies for
    Development Platform