światowy szczyt społeczeństwa informacyjnego

Genewa 10 - 12 grudnia 2003 r.     Tunis 16 - 18 listopada 2005 r.
WSIS Logo
 
     Strona główna Szczytu - Genewa

     Przemówienie Sekretarza
     Generalnego ONZ z okazji
     Światowego Szczytu
     Społeczeństwa Informacyjnego.

 
     Przemówienie Sekretarza
     Generalnego ONZ z okazji
     Światowego Forum
     Mediów Elektronicznych

 
     "Informacyjny porządek
     świata: budowanie mostów
     nad globalną przepaścią
     cyfrową" - przemówienie
     Sekretarza Generalnego ONZ

 
     Cele Szczytu
 
     Organy Szczytu
 
     Etapy Szczytu:
 
       Proces przygotowawczy
       Szczyt w Genewie, 2003 r.
       Szczyt w Tunisie,  2005 r.
 
     Międzynarodowy Związek
     Telekomunikacyjny - główny
     organizator Szczytu

 
     Społeczeństwo Informacyjne
     i wyzwania przed nim stojące

 
     Współpraca ONZ, Unii
     Europejskiej oraz Rządu
     Szwajcarskiego w ramach
     Światowego Szczytu
     Społeczeństwa Informacyjnego

 
     Osiągnięcia Szczytu w Genewie


     Strona główna Szczytu - Tunis

     Strona główna Szczytu - index

Przemówienie Sekretarza Generalnego ONZ z okazji Światowego Szczytu Społeczeństwa Informacyjnego Genewa, 10 grudnia 2003 r.

Panie Prezydencie Couchepin (Szwajcaria),
Panie Prezydencie Ben Ali (Tunezja),
Panie Utsumi, (Sekretarz Generalny ITU i Sekretarz Generalny WSIS),
Panie Samassekou, (Przewodniczący Komitetu Przygotowawczego),
Wasze Ekscelencje Panie i Panowie,

Na naszych oczach dokonuje się historyczna zmiana naszego stylu życia, sposobu, w jaki uczymy się, porozumiewamy, pracujemy i prowadzimy interesy. Nie możemy pozostać bierni wobec niej, lecz powinniśmy sami kształtować naszą przyszłość. Postęp technologiczny stworzył erę informacyjną, a zbudowanie społeczeństwa informacyjnego jest naszym zadaniem.

Światowy Szczyt Społeczeństwa Informacyjnego stanowi wyjątkowe wydarzenie. Podczas gdy inne światowe konferencje koncentrują się na globalnych zagrożeniach, uczestnicy tego szczytu rozważą najlepsze sposoby wykorzystania nowego, światowego zasobu, jakim jest informacja.

Wszyscy znamy niezwykłą potęgę technologii informacyjnych i komunikacyjnych.

Od handlu do telemedycyny, od edukacji do ochrony środowiska, we wszystkich dziedzinach mamy szansę przyczynić się do poprawy warunków życia milionów ludzi na całym świecie.

Dysponujemy środkami niezbędnymi do przyśpieszenia realizacji Milenijnych Celów Rozwoju, do wspierania wolności i demokracji oraz do propagowania wiedzy i wzajemnego zrozumienia.

Cały ten potencjał jest w naszych rękach. Wyzwanie stojące przed tym Szczytem to znalezienie sposobu jego wykorzystania.

Jednak zadanie to utrudnia tak zwana "przepaść cyfrowa", którą tworzą różnice w rozwoju pomiędzy poszczególnymi krajami.

Istnieje przepaść technologiczna, czyli różny stopień rozwoju infrastruktury.

 

Istnieje przepaść informacyjna. Wiele informacji publikowanych w internecie nie spełnia oczekiwań użytkowników. Niemal 70% wszystkich stron internetowych jest dostępnych tylko w języku angielskim, co ogranicza możliwość wyrażania opinii w innych językach.

Istnieje przepaść w poziomie dostępu do technologii informacyjnych w zależności od płci użytkownika - kobiety i dziewczynki mają mniejsze możliwości zdobycia informacji niż mężczyźni i chłopcy. Ten problem dotyczy zarówno bogatych, jak i biednych państw. Pośród krajów stwarzających kobietom najlepsze możliwości dostępu do informacji są również państwa rozwijające się, gdy tymczasem niektóre kraje rozwinięte osiągnęły w tej dziedzinie stosunkowo niewiele.

Istnieje przepaść w handlu. Elektroniczny handel przyczynia się do dalszego zacieśnienia związków między niektórymi krajami i przedsiębiorstwami, a inne są narażone na wykluczenie z rynku. Dlatego też niektórzy eksperci uznają przepaść cyfrową za jedną z największych pozataryfowych barier w światowym handlu.

A przecież istnieją jeszcze między innymi społeczne i gospodarcze dysproporcje, które wpływają na zdolność poszczególnych państw do czerpania korzyści z potencjału technologii cyfrowej.

Nie możemy zakładać, że z upływem czasu różnice te znikną same, pod wpływem samoistnego rozpowszechniania się technologii. Spójne, otwarte dla wszystkich społeczeństwo informacyjne nie powstanie bez niezbędnych inwestycji i trwałego zaangażowania. Zwracamy się do was, przywódców zgromadzonych tutaj, abyście wsparli inicjatywę stworzenia społeczeństwa informacyjnego.

Zwracamy się również do świata biznesu, który, ku mojemu zadowoleniu, jest tu licznie reprezentowany. Przyszłość przemysłu technologii informacyjnych leży nie tyle w krajach rozwiniętych, gdzie rynki są już nasycone, co w państwach rozwijających się, w których miliardy ludzi nadal pozostają poza wpływem rewolucji informacyjnej. Elektroniczny system opieki zdrowotnej, edukacji i innych usług może nadać nowe tempo wzrostu, niezbędne dla rozwoju przemysłu.

Zwracamy się do grup obywatelskich, którym szczególnie bliskie są oczekiwania i troski społeczności lokalnych. Pragną one uczestniczyć w światowej wymianie myśli i informacji, lecz jednocześnie posiadają poczucie, że ich tożsamość jest zagrożona przez kulturę globalną.

Zwracamy się do przedstawicieli środków masowego przekazu, które przyczyniają się do budowania społeczeństwa informacyjnego i stoją na jego straży. W dniu wczorajszym na Światowym Forum Mediów Elektronicznych najwięksi nadawcy ze wszystkich regionów świata przyjęli deklarację stanowiącą zobowiązanie do działania na rzecz rozwoju i społecznej spójności. Ważne jest, aby zachowali oni swobodę działań, jak stanowi Artykuł 19 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. Prawo do wolności opinii i wypowiedzi ma fundamentalne znaczenie dla rozwoju, demokracji i pokoju, dlatego też musi stanowić podstawę naszych działań w przyszłości.

 

Wasze Ekscelencje,

Technologie informacyjne i komunikacyjne nie stanowią panaceum ani magicznej formuły, jednak mogą poprawić warunki życia każdego człowieka.

Pamiętajmy, że to technologia kształtuje przyszłość, a ludzie kształtują technologię. To my decydujemy o jej zastosowaniu.

Poznajmy możliwości nowych technologii, lecz nie zapominajmy, że podjęliśmy się zadania, które wykracza poza ich sferę. Budowa otwartego, obywatelskiego społeczeństwa informacyjnego jest wyzwaniem społecznym, ekonomicznym i politycznym.

Trudno jest porównywać technologie ery atomowej i ery informacji. Niemniej, słowa napisane przed półwieczem przez J. Roberta Oppenheimera, amerykańskiego naukowca zajmującego się energią atomową, stały się dziś rzeczywistością:

"Otwarte społeczeństwo, nieograniczony dostęp do wiedzy, swobodne stowarzyszanie się ludzi mogą stworzyć rozległy, złożony, coraz bogatszy, coraz bardziej wyspecjalizowany, stale zmieniający się świat technologii, który jednak pozostanie światem wspólnoty ludzkiej" .

Dziękuję Bardzo.

Informacje prasowe:
 
          Globalny spamming to globalny problem
          Łączność - warunkiem globalnego postępu
 
     Raport o rozwoju telekomunikacji na świecie
     (omówienie)

 
     Światowy Szczyt Społeczeństwa
     Informacyjnego - pytania i odpowiedzi

Zobacz również:
 
     World Summit
    on the Information Society

 
     Information
    and Communication
    Technologies for
    Development Platform