Międzynarodowy Fundusz Odbudowy Iraku (IRFFI)

Międzynarodowy Fundusz Odbudowy Iraku (International Reconstruction Fund Facility for Iraq - IRFFI) został uruchomiony na początku 2004 r. przez Organizację Narodów Zjednoczonych i Bank Światowy w celu zarządzania wpłatami dokonywanymi przez kraje-donorów oraz koordynacji pomocy przy odbudowaniu i rozwoju Iraku. Do 2008 r. ponad 25 krajów wpłaciło ponad 1,83 miliarda dolarów na sfinansowanie krótkoterminowych i średnioterminowych priorytetowych inwestycji w Iraku.

IRFFI składa się z dwóch funduszy powierniczych, każdy posiada swoją własną charakterystykę i procedury:

1. Fundusz Powierniczy Banku Światowego dla Iraku (World Bank Iraq Trust Fund - WB ITF) jest administrowany przez Bank Światowy. Fundusz sfinansował min:

  • Budowanie potencjału ludzkiego (3,6 mln dolarów) - projekt umozliwił zdobywanie władzom odpowiednich kwalifikacji w celu skuteczniejszego określania i wdrażania międzynarodowych programów pomocy, odgrywa główną rolę w procesie odbudowy Iraku.
  • Projekt zaopatrzenia w podręczniki (40 mln dolarów) - Projekt miał na celu zapewnienie najbardziej potrzebnych książek w celu kontynuowania nauki chłopców i dziewcząt w szkołach pierwszego i drugiego stopnia.
  • Projekt zapewnienia wody i urządzeń sanitarnych w Bagdadzie (65 mln dolarów) - Projekt ma na celu pomoc w przywrócenia dostaw wody i usług sanitarnych w Bagdadzie poprzez rozbudowę istniejącej sieci wodociągów i urządzeń kanalizacyjnych. Projekt w trakcie realizacji.

2. Fundusz Powierniczy Iraku Grupy NZ ds. Rozwoju (United Nations Development Group Iraq Trust Fund - UNDG ITF) jest administrowany przez wielostronny fundusz powierniczy (Multi-donor Trust Fund - MDTF) przy biurze Programu NZ ds. Rozwoju (UNDP). w skład funduszu wchodzi 25 krajów-donorów i 21 współuczestniczących agend ONZ. UNDG ITF jest pierwszym funduszem powierniczym administrowanym przez ONZ we współpracy z Bankiem Światowym. Działania IRFFI prowadzone są w oparciu o Krajową Strategię Rozwoju (National Development Strategy - NDS), Międzynarodowe Porozumienie z Irakiem, rezolucje Rady Bezpieczeństwa ONZ S/RES/1546 (2004) i S/RES/1770 (2007) oraz przy wsparciu UNAMI.

Z ponad miliarda dolarów przekazanych do funduszów, ok. 469 milionów skierowano do WB ITF, a 1,33 miliarda do UNDG ITF.


Zobacz również:

IRFFI
http://www.irffi.org

IRFFI donor commitments
http://www.irffi.org/WBSITE/EXTERNAL/IRFFI/0,,contentMDK:20241600~menuPK: 64168616~pagePK:64168627~piPK:64167475~theSitePK:491458,00.html

Resolution S/RES/1546 (2004)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1546%282004%29

Resolution S/RES/1770 (2007)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1770(2007)

Dokument opracowany przez Ośrodek Informacji ONZ w Warszawie na podstawie materiałów ONZ, czerwiec 2009 r.

Ośrodek Informacji ONZ w Warszawie     tel. +48 22 825 57 84, e-mail: unic.poland@unic.org