Wypowiedź Sekretarza Generalnego
dot. wyborów w Iraku

(fragmenty)
Ban Ki-moon, 6 luty 2009 r.

Byłem szczerze uradowany faktem, że miliony Irakijczyków skorzystało ze swojego prawa do głosu w otoczeniu wolnym od przemocy, co jest wielkim osiągnięciem w kraju, który przez ostatnie lata był pogrążony w konflikcie. Irak czekał długo, aby ponownie wzięć sprawy w swoje ręce - to były pierwsze wybory w całości przeprowadzone przez Irakijczyków, dla Irakijczyków. Dowodzi to wzrastającej skuteczności Irackich Służb Bezpieczeństwa oraz większej stabilności kraju.

Chciałbym pochwalić odwagę i determinację Irakijczyków i pogratulować Niezależnej Komisji Wyborczej, jak również tysiącom pracownikom wyborczym i kontrolerom, którzy zorganizowali i przeprowadzili te wybory, pomimo logistycznych trudności. Byłem pod wielkim wrażeniem słuchając raportu kontrolerów NZ i międzynarodowych obserwatorów o tym, jak spokojnie przebiegał proces wyborczy prawie we wszystkich miejscach.

Jest to bardzo ważne wydarzenie - to pierwsze wybory, które wpłyną na codziennie życie irackich wyborców. w tych wyborach chodzi o prawdziwą władzę, w tym sensie, że lokalni przywódcy biorą na siebie odpowiedzialność za dostarczenie podstawowych usług.

Sukces Dnia Wyborów dobrze wróży procesowi przemiany i umacniania narodowego pojednania w Iraku.

Ten dzień przybliżył o krok odbudowę Iraku. Irakijczycy muszą się teraz skupić ma procesie politycznym. Te wybory przyczynią się do większej reprezentatywności władz lokalnych i stworzenia bardziej kompletnego procesu politycznego.

To jest czas pojednania wszystkich stron, co wnoszę po wypowiedziach politycznych przywódców Iraku, którzy wyrażają chęć bycia częścią tego procesu i pozwalają na to innym. Irakijczycy muszą chwycić się tej szansy wznosząc się ponad wąskie wyznaniowe interesy i rozwiązując przewlekłe konflikty. Powinni pozostać otwarci na kompromisowe rozwiązania, które nie będą oznaczały "rezygnacji z własnych przekonań" i dążyć do osiągnięcia konsensusu. Dążenie do narodowego pojednania powinno przejawiać się na wszystkich szczeblach i pomiędzy oraz wewnątrz wszystkich społeczności.

Irak jest bezpieczniejszy i bardziej suwerenny, ale z większą niezależnością wiąże się także większa odpowiedzialność. Odpowiedzialność oznacza mniejszą bezkarność, a dla Irakijczyków poczucie praworządności i wiarę w rządowe instytucje. Tylko wtedy prawdziwe i długotrwałe bezpieczeństwo może być zapewnione.

Konieczne jest znalezienie kompromisu w sprawie zaległych konstytucyjnych zagadnień, które leżą w sercu systemu politycznego Iraku. Zapewniają one stabilność w kraju i są niezbędne w procesie pojednania.

Misja Narodów Zjednoczonych, z moim osobistym wsparciem jak również ze strony Rady Bezpieczeństwa, jest zdecydowana udzielić pomocy rządowi Iraku w wielu kwestiach: wyborczych - kilka wydarzeń planowanych jest na przyszły rok przed wyborami parlamentarnymi - dotyczących Kirkuku i innych wewnętrznych sporów granicznych. Wsparta zostanie Komisja ds. paragrafu 23 i umożliwiony zostanie dialog na temat fundamentalnych kwestii takich jak federalizm oraz podział wpływów ze sprzedaży surowców naturalnych.

Zobacz również:

UN News Centre "Opening remarks at joint press conference with Iraqi Prime Minister Nuri Al-Maliki"
http://www.un.org/apps/news/infocus/sgspeeches/search_full.asp?statID=430

Dokument opracowany przez Ośrodek Informacji ONZ w Warszawie na podstawie materiałów ONZ, czerwiec 2009 r.

Ośrodek Informacji ONZ w Warszawie     tel. +48 22 825 57 84, e-mail: unic.poland@unic.org