Rezolucja 1511 (2003)

16 października 2003 r. Rada Bezpieczeństwa ONZ przyjęła Rezolucję 1511, która, według Sekretarza Generalnego, jest: "dobitnym wyrazem woli wszystkich członków Rady Bezpieczeństwa, aby postawić interes społeczeństwa Iraku ponad wszelkimi innymi względami".

Kofi Annan,
Nowy Jork, 16 października 2003 r.

Rezolucja 1511 porusza następujące kwestie:

Stosunek Rady Bezpieczeństwa
do bieżącej sytuacji w Iraku

Irak ma zachować integralność terytorialną. Suwerenność kraju uosabia Rada Zarządzająca (Governing Council), która, wraz z jej ministrami, stanowi podstawowy tymczasowy organ zarządzający w kraju. W przyszłości powołany zostanie rząd reprezentatywny dla państwa irackiego, uznany przez społeczność międzynarodową. Rząd taki przejmie odpowiedzialność Tymczasowych Władz Koalicyjnych (Coalition Provisional Authority), których działanie w Iraku Rada Bezpieczeństwa uważa za przejściowe.

Przyszłość polityczna kraju

Rozwijające się struktury suwerennej administracji państwowej przejmą odpowiedzialność za kolejne aspekty zarządzania krajem, dlatego też Rada Bezpieczeństwa apeluje do Tymczasowych Władz Koalicyjnych w Iraku o stopniowe przekazywanie władzy społeczeństwu irackiemu, kiedy tylko będzie to możliwe. Tymczasowe Władze Koalicyjne zostały również zobligowane do przedstawiania przed Radą Bezpieczeństwa raportów dotyczących postępu w przejmowaniu kontroli nad krajem przez ludność Iraku.

Narody Zjednoczone wyrażają poparcie dla starań Rady Zarządzającej dążącej do zwiększenia zaangażowania społeczeństwa Iraku, powołania gabinetu ministrów i komisji dla przygotowania projektu konstytucji. Rada Bezpieczeństwa zachęca Radę Zarządzającą, aby do 15 grudnia 2003 r. przedstawiła, w porozumieniu z Władzami Koalicyjnymi oraz ze Specjalnym Wysłannikiem Sekretarza Generalnego, harmonogram prac nad projektem nowej konstytucji Iraku i nad przygotowaniem demokratycznych wyborów na mocy tej konstytucji.

Zaangażowanie ONZ w Iraku

Rada Bezpieczeństwa zdecydowała, że Narody Zjednoczone zwiększą swoją rolę w Iraku dzięki działaniom Sekretarza Generalnego, jego Specjalnego Wysłannika oraz Misji Wsparcia ONZ w Iraku (United Nations Assistance Mission in Iraq). ONZ zajmie się odbudową kraju, zbudowaniem instytucji reprezentatywnej władzy krajowej i lokalnej, dostarczaniem pomocy humanitarnej i rekonstrukcją gospodarczą, zgodnie z punktami 98 i 99 raportu Sekretarza Generalnego z 17 lipca 2003 r.

Autoryzowano również siły wielonarodowe w Iraku (Multinational Force in Iraq) pod jednolitym dowództwem do powzięcia wszystkich niezbędnych środków dla wypełnienia następujących celów:

  • zapewnienie bezpieczeństwa i stabilności w Iraku oraz niezbędnych warunków dla implementacji przyszłego harmonogramu i programu zmian politycznych,
  • zagwarantowanie bezpieczeństwa Misji Wsparcia ONZ w Iraku, jak również Rady Zarządzącej i innych instytucji administracji państwa oraz infrastruktury gospodarczo-ekonomicznej, a także działań humanitarnych.

Warunki funkcjonowania i cele sił wielonarodowych zostaną zweryfikowane w ciągu roku od ogłoszenia rezolucji 1511. Wtedy to Rada Bezpieczeństwa rozważy również potrzebę dalszej obecności tych sił. Rezolucja potwierdza, że w momencie powstania reprezentatywnego i uznanego na forum międzynarodowym rządu irackiego, mandat ONZ dla działań wielonarodowych sił w Iraku wygaśnie.

Stany Zjednoczone, działając w imieniu sił wielonarodowych, zostały zobligowane do przedstawiania co sześć miesięcy raportu przed Radą Bezpieczeństwa ONZ dotyczącego ich działań w Iraku.

Społeczność międzynarodowa

Rada Bezpieczeństwa zwróciła się do krajów członkowskich ONZ o udzielenie pomocy siłom wielonarodowym w Iraku. Ponadto zaapelowano o wsparcie w szkoleniu i wyposażaniu tworzącej się irackiej policji i służb bezpieczeństwa nieodzownych dla utrzymania bezpieczeństwa i przeciwdziałania terroryzmowi w Iraku. Równocześnie wezwano wszystkie kraje członkowskie ONZ, aby zapobiegały napływowi do Iraku terrorystów oraz dostarczaniu uzbrojenia dla nich, a także finansowania ich działalności. Zachęcono organizacje i państwa członkowskie ONZ do zapewnienia środków niezbędnych przy odbudowie i rekonstrukcji infrastruktury gospodarczej Iraku, również przez udzielenie wsparcia finansowego.

Za priorytet uznano utworzenie Międzynarodowej Komisji Doradczej i Kontrolnej (International Advisory and Monitoring Board) oraz zapewnienie przejrzystego działania Funduszu Rozwojowego (Development Fund) zgodnie z Rezolucją 1483.

Jednocześnie Rada Bezpieczeństwa jednogłośnie potępiła terrorystyczne ataki bombowe na ambasady oraz siedzibę ONZ w Bagdadzie, jak również zamachy na pracowników międzynarodowych i Irakijczyków. Ponadto Rada wyraziła współczucie dla rodzin Irakijczyków i pracowników ONZ, którzy stracili swoich bliskich w wyniku tych wydarzeń.

Security Council Resolution 1511 (2003)

Dokument opracowany przez Ośrodek Informacji ONZ w Warszawie na podstawie materiałów ONZ, czerwiec 2009 r.

Ośrodek Informacji ONZ w Warszawie     tel. +48 22 825 57 84, e-mail: unic.poland@unic.org