Międzynarodowe Porozumienie z Irakiem (ICI)

Wspólna wizja - Wspólne zobowiązania

Międzynarodowe Porozumienie z Irakiem (International Compact with Iraq - ICI) jest inicjatywą, którą podjął iracki rząd w celu ponownego nawiązania współpracy z międzynarodową społecznością. Porozumienie podpisane 3 maja 2007 r. w Sharm El-Sheikh w Egipcie zakłada, że po 5 latach od chwili ustanowienia ICI Irak stanie się zjednoczonym, federalnym i demokratycznym krajem, w którym będzie panował pokój i który utrzyma przyjazne stosunki z krajami sąsiedzkimi. Irak ma znaleźć się na drodze do zrównoważonego rozwoju ekonomicznego kierując się Milenijnymi Celami Rozwoju (United Nations Millennium Development Goals). Ta wspólna wizja i wspólne zobowiązania pozwolą międzynarodowej społeczności na wsparcie Iraku w jego priorytetowych potrzebach.

Międzynarodowe Porozumienie z Irakiem określa:
Cele ICI
 • Monitorowanie postępu Irakijczyków w tworzeniu zjednoczonego, federalnego i demokratycznego kraju, w którym ma panować pokój i bezpieczeństwo i w którym wszyscy obywatele cieszą się równymi prawami;
 • Ustanowienie dobrze prosperującej, zdywersyfikowanej gospodarki zdolnej do zapewnienia zróżnicowanego rozwoju opartego na wolnorynkowych zasadach i otwartości na świat, a w szczególności na sąsiednie kraje;
 • Uczynienie Iraku aktywnym członkiem regionalnych i międzynarodowych organizacji udzielającym pomocy ubogim i potrzebującym krajom;
 • Przydzielenie prywatnemu sektorowi wiodącej roli w rozwoju gospodarczym;
 • Ochrona ubogich i innych wrażliwych grup przed niedostatkiem i głodem oraz zapewnienie obywatelom Iraku odpowiednich standardów opieki socjalnej.

Rolę rządu Iraku

Rząd Iraku zobowiązuje się do:

 • czynienia postępów w procesie rozbudowy systemu politycznego, budowaniu konsensusu, ustanawianiu praworządności i tworzeniu profesjonalnych służb bezpieczeństwa.
 • zaangażowania się w walkę z korupcją oraz w tworzenie przejrzystego i wydajnego sektora naftowego.
 • rozwijania solidnej struktury budżetowej uprawniającej do właściwego zarządzania krajem
 • budowania i umacniania skutecznych instytucji rządowych.

Organizacja Narodów Zjednoczonych wspomaga i ułatwia osiągnięcie założeń Porozumienia poprzez działalność swoich agend w Iraku.

Rolę ONZ
 • Porozumienie zostało zainicjowane przez rząd Iraku i Organizację Narodów Zjednoczonych. Partnerami są Bank Światowy, Międzynarodowy Fundusz Walutowy i inne regionalne instytucje finansowe.
 • Porozumienie jest wspierane przez Sekretariat ONZ oraz agendy, fundusze i programy Organizacji będzie wdrożone przez Międzynarodowy Fundusz Odbudowy Iraku i zespół ONZ w Iraku (United Nations Country Team Joint Priority Action Plan).

Zobacz również:

United Nations in Iraq
http://www.uniraq.org/

United Nations Millennium Development Goals
http://www.un.org/millenniumgoals/

Dokument opracowany przez Ośrodek Informacji ONZ w Warszawie na podstawie materiałów ONZ, czerwiec 2009 r.

Ośrodek Informacji ONZ w Warszawie     tel. +48 22 825 57 84, e-mail: unic.poland@unic.org