UNIC Warsaw

Misje pokojowe ONZ

UNMIBH

Misja Organizacji Narodów Zjednoczonych w Bośni i Hercegowinie

United Nations Mission in Bosnia and Hercegovina

Czas trwania: grudzień 1995 r. - grudzień 2002 r.
Miejsce działań: Bośnia i Hercegowina

UNMIBH - siły policyjne (United Nations International Police Task Force).UNMIBH - siły policyjne (United Nations International Police Task Force).

21 grudnia 1995 r. Rada Bezpieczeństwa rezolucją S/RES/1035 ustanowiła na wstępny okres 1 roku siły policyjne (United Nations International Police Task Force - IPTF) i biuro ONZ w Bośni i Hercegowinie. Ustanowienie misji było zgodne z porozumieniem z 14 grudnia 1995 r. kończącym wojnę w Bośni i Hercegowinie. Siły te nazwano Misją ONZ w Bośni i Hercegowinie (UNMIBH). Mandat misji obejmował:

  • monitorowanie, obserwowanie i nadzorowanie wprowadzania systemu prawa i sprawiedliwości
  • udzielanie wszelkiej pomocy rządowi Bośni i Hercegowiny w zakresie organizacji i zarządzania lokalnym personelem policyjnym
  • ułatwianie prowadzenia działań z zakresu ochrony porządku publicznego
  • identyfikowanie zagrożeń dla porządku publicznego i doradzanie organom ochrony porządku publicznego w sprawie ich możliwości radzenia sobie z tymi zagrożeniami
  • doradzanie władzom Bośni i Hercegowiny w sprawie organizacji efektywnych cywilnych organów ochrony porządku publicznego
  • wspomaganie personelu ochrony porządku publicznego w wykonywaniu jego obowiązków

UNMIBH ściśle współpracowała z Wysokim Przedstawicielem Wprowadzenia Porozumienia Pokojowego wyznaczonym przez Londyńską Konferencję Pokojowego Wprowadzenia Porozumienia Pokojowego i zaaprobowanym przez Radę Bezpieczeństwa. Zadaniem Przedstawiciela była koordynacja działań organizacji i agencji zaangażowanych w realizację zadań zawartych w porozumieniu pokojowym i dotyczących spraw ludności cywilnej.

UNMIBH współpracowała również z Siłami Implementacyjnymi NATO (Implementation Force – IFOR), które zostały upoważnione przez Radę Bezpieczeństwa do zapewnienia pomocy przy wdrażaniu wojskowych postanowień porozumienia pokojowego. Po zakończeniu działań przez IFOR, UNMIBH kontynuowała współpracę z jego następcą - Siłami Stabilizacyjnymi NATO (Stabilization Force – SFOR). Mandat misji UNMIBH wygasł 31 grudnia 2002 r.

Zobacz również:

United Nations Mission in Bosnia and Hercegovina
http://www.un.org/en/peacekeeping/missions/past/unmibh/index.html