UNIC Warsaw

Misje pokojowe ONZ

UNOMIG

Misja Obserwacyjna Organizacji Narodów Zjednoczonych w Gruzji

United Nations Observer Mission in Georgia

Czas trwania: sierpień 1993 r. – czerwiec 2009 r.
Miejsce działań: Gruzja

UNOMIG - Gagida, Gruzja, 1 marca 2004 r.
UNOMIG - Gagida, Gruzja, 1 marca 2004 r.

UNOMIG ustanowiono na mocy rezolucji Rady Bezpieczeństwa S/RES/ 858 z 24 sierpnia 1993 r. UNOMIG powołano w celu nadzorowania zawieszenia broni pomiędzy Gruzją i stroną abchaską. Mandat UNOMIG rozszerzono po podpisaniu przez obydwie strony Porozumienia o Zawieszeniu Broni i Rozdzieleniu Wojsk (1994 r.). Mandat UNOMIG obejmował:

  • nadzorowanie wdrażania przez strony Porozumienia o Zawieszeniu Broni i Rozdzieleniu Wojsk
  • obserwacje działalności sił pokojowych Wspólnoty Niepodległych Państw
  • obserwacje i patrolowanie stref bezpieczeństwa
  • monitorowanie obszarów składowania ciężkiego sprzętu w porozumieniu z siłami Wspólnoty Niepodległych Państw
  • monitorowanie wycofania sił Republiki Gruzji z Doliny Kodori
  • patrolowanie Doliny Kodori
  • prowadzenie dochodzeń w sprawach naruszenia porozumienia na żądanie którejkolwiek ze stron, sił Wspólnoty Niepodległych Państw lub z własnej inicjatywy oraz działanie na rzecz rozwiązania takich sytuacji
  • utrzymywanie bliskiego kontaktu z każdą ze stron konfliktu, współpracowanie z siłami Wspólnoty Niepodległych Państw i wpływanie na bezpieczny oraz niezakłócony powrót uchodźców do swoich domów, poprzez swoją obecność w regionie
  • informowanie Sekretarza Generalnego o wszelkich naruszeniach porozumienia i dochodzeniach UNOMIG oraz o rozwoju sytuacji w regionie

UNOMIG zakończyło swoją działalność w czerwcu 2009 r. z powodu braku zgodnego stanowiska członków Rady Bezpieczeństwa na temat przedłużenia mandatu.

Zobacz również:

United Nations Observer Mission in Georgia
http://www.un.org/en/peacekeeping/missions/past/unomig/index.html