Strona główna UNIC

Terroryzm

”Uchwalenie rezolucji dotyczącej Globalnej Strategii Zwalczania Terroryzmu wraz z Planem Działania przez 192 państwa członkowskie wyraża naszą wspólną wolę, że my, Narody Zjednoczone, będziemy stawiać czoła problemowi terroryzmu oraz że terroryzm we wszystkich formach i przejawach, popełniany przez kogokolwiek, gdziekolwiek i z jakichkolwiek powodów, musi zostać potępiony i nie będzie tolerowany.”
Wypowiedź Sheikha Haya Rashed Al Khalifa, Przewodniczącego 61. Sesji Zgromadzenia Ogólnego
podczas uroczystości prezentacji Globalnej Strategii Zwalczania Terroryzmu, 19 września 2006 r.

Terroryzm był przedmiotem debat wewnątrz ONZ od kilkudziesięciu lat. Dzięki współpracy państw udało się wypracować 14 konwencji międzynarodowych odnoszących się do działań o charakterze terrorystycznym. Państwa członkowskie poprzez współpracę na forum Zgromadzenia Ogólnego w coraz większym stopniu koordynują swoje wysiłki w celu zwalczania terroryzmu. Kontynuują również pracę nad tworzeniem nowych norm prawnych w tym obszarze. Z kolei Rada Bezpieczeństwa uchwala odpowiednie rezolucje i powołuje organy pomocnicze do walki z terroryzmem. Jednocześnie wiele podmiotów systemu Narodów Zjednoczonych jest zaangażowanych w poszczególne operacje zwalczania terroryzmu, wspomagając tym samym państwa członkowskie w ich wysiłkach.

Oficjalna prezentacja

Oficjalna prezentacja Globalnej Strategii Zwalczania Terroryzmu na spotkaniu wysokiego szczebla Zgromadzenia Ogólnego ONZ, siedziba ONZ, Nowy Jork, 19 września 2006 r.

Nowym etapem w walce z terroryzmem jest przyjęcie w dniu 8 września 2006 roku przez państwa członkowskie Globalnej Strategii Zwalczania Terroryzmu. Stanowi ona pierwsze wspólne strategiczne podejście do zwalczania terroryzmu, jakie udało się wypracować państwom z całego świata. Łączy różne podmioty systemu NZ w ich działaniach w walce z terroryzmem. Strategia stanowi podstawę planu działania mającego na celu:

  • rozpatrzyć przyczyny rozprzestrzeniania się terroryzmu,
  • zapobiegać i zwalczać terroryzm,
  • podjąć środki umożliwiające budowę zdolności państw do walki z terroryzmem,
  • wzmocnić rolę ONZ w zwalczaniu terroryzmu,
  • zapewnić ochronę praw człowieka podczas zwalczania terroryzmu.

Strategia zbudowana została na bezprecedensowym po dotyczącym konieczności powszechnego potępienia terroryzmu we wszystkich jego formach i przejawach, osiągniętym przez światowych przywódców podczas Światowego Szczytu we wrześniu 2005 roku. Polska aktywnie uczestniczy w działaniach prowadzonych przez ONZ w kontekście walki z terroryzmem.


Dokument opracowany przez Ośrodek Informacji ONZ w Warszawie, na podstawie materiałów ONZ, kwiecień 2013 r.