Strona główna UNIC

Działania podjęte przez ONZ

Działania podjęte przez Radę Bezpieczeństwa w zakresie walki z terroryzmem

Spotkanie Rady Bezpieczeństwa z przedstawicielami Komitetu ds. Al-Kaidy i Talibów, Komitetu Antyterrorystycznego i Komitetu ds. rozbrojenia, powstałego na mocy rezolucji 1540. Nowy Jork, 11 maja 2010 r.

Zagadnienia związane z terroryzmem pozostają przedmiotem obrad Rady Bezpieczeństwa od wczesnych lat 90-tych. Rada Bezpieczeństwa ogłasza sankcje wobec państw i ugrupowań, co do których uważa się, że mają powiązania z terroryzmem: Libia (1992 r.), Sudan (1996 r.), Talibowie (rozszerzone o Al-Kaidę w 2000 r., na podstawie rezolucji S/RES/1333).

W 1999 r. przyjęto rezolucję S/RES/1269, w której Rada Bezpieczeństwa wezwała państwa do zapobiegania i powstrzymywania wszystkich aktów terrorystycznych. Pracę nad zwalczaniem terroryzmu zostały wzmożone po ataku na Stany Zjednoczone w dniu 11 września 2001 r.

W 1999 r. na mocy rezolucji S/RES/1267 został powołany Komitet składający się ze wszystkich członków Rady Bezpieczeństwa. Nadzoruje on sankcje nałożone wobec Talibów oraz osób powiązanych z Al-Kaidą. Na wniosek Rady Bezpieczeństwa, Sekretarz Generalny powołał zespół do spraw monitorowania sankcji, który wspiera prace Komitetu. Zespół składa się z ekspertów zajmujących się kwestią terroryzmu, sprawami prawnymi, embargiem na dostawy broni oraz finansowaniem terroryzmu.

W wyniku ataku terrorystycznego na Stany Zjednoczone w dniu 11 września 2001 r. Rada Bezpieczeństwa powołała Komitet Antyterrorystycznych ONZ (Counter Terrorism Committee) składający się ze wszystkich członków RB. Rezolucja S/RES/1373 z 28 września 2001 r., zobowiązuje państwa członkowskie do podjęcia szeregu środków w zakresie przeciwdziałania aktom terrorystycznym, uznania za niezgodne z prawem różnych form działań terrorystycznych, prowadzenie współpracy pomiędzy państwami oraz przestrzegania międzynarodowych instrumentów w zakresie walki z terroryzmem. Państwa członkowskie mają także obowiązek regularnego przedkładania raportów Komitetowi dotyczących implementacji rezolucji 1373.

W 2004 r. Rada Bezpieczeństwa powołała Dyrektoriat Wykonawczy Komitetu Antyterrorystycznego (Counter-Terrorism Committee Executive Directorate), którego zadaniem jest monitorowanie wdrażania rezolucji 1373 i udzielenie pomocy technicznej państwom członkowskim.

Na mocy rezolucji S/RES/1540 Rada Bezpieczeństwa powołała kolejny Komitet, którego zadaniem jest przestrzeganie zapisów rezolucji 1540 przez państwa członkowskie oraz wzywa je do zapobiegania dostępu do broni masowego rażenie podmiotom niepaństwowym, takim jak grupy terrorystyczne.

W kolejnych swoich rezolucjach Rada Bezpieczeństwa nakłania państwa członkowskie do podjęcia działań przeciwko grupom i organizacjom zaangażowanych w działalność terrorystyczną, którymi nie zajmuje się Komitet powstały na mocy rezolucji 1267. Rezolucja 1566 (2004 r.) powołuj grupę roboczą, która ma przedstawić środki, jakie mogą być zastosowane wobec osób indywidualnych i grup. Ma ona również rozpatrzyć możliwość utworzenia funduszu kompensacyjnego dla ofiar terroryzmu.

W okresie trwania Światowego Szczytu w 2005 r. Rada Bezpieczeństwa na spotkaniu na wysokim szczeblu przyjęła rezolucję S/RES/1624, potępiającą wszystkie akty terrorystyczne bez względu na motywację sprawców, jak również podżeganie do takich działań. Wezwała również państwa członkowskie do wprowadzenia zapisów prawnych zakazujących aktów terrorystycznych, podżeganie do ich popełnienia oraz do nie udzielania bezpiecznego schronienia osobom odpowiedzialnym za ataki.

W kolejnych latach Rada Bezpieczeństwa podjęła szereg rezolucji, które wzmocniły prace ciała zwalczających terroryzm.

27 września 2010 r., Rada Bezpieczeństwa zwołała debatę na temat terroryzmu i związanych z nim zagrożeń dla pokoju i bezpieczeństwa na świecie. Debata odbyła się po drugim przeglądzie implementacji Globalnej Strategii Zwalczania Terroryzmu (A/RES/60/288) przez Zgromadzenie Ogólne oraz przyjęciu rezolucji Zgromadzenia Ogólnego (A/RES/64/297).

Podczas debaty członkowie Rady Bezpieczeństwa podkreślili potrzebę wypracowania wszechstronnego podejścia i wzmocnienia współpracy społeczności międzynarodowej dla skutecznej walki z terroryzmem.

W swoim przemówieniu (S/PRST/2010/19) wygłoszonym podczas debaty przewodniczący Rady Bezpieczeństwa podkreślił, że zagrożenie terroryzmem jest coraz bardziej rozpowszechnione a w niektórych regionach świata wzrasta liczba aktów terrorystycznych. Dotyczy to również aktów o podłożu nietolerancji i dążeń ekstremistycznych. Potwierdził również determinację walki z terroryzmem.

Rada Bezpieczeństwa podkreśliła, że terroryzmu nie można pokonać w wyniku operacji wojskowych i wywiadowczych czy zapisami prawnymi. Należy przyjrzeć się warunkom sprzyjającym rozprzestrzenianiu się terroryzmu. Rada Bezpieczeństwa zwróciła szczególną uwagę na konieczność zwiększenia dialogu między cywilizacjami by zapobiec bezkrytycznemu atakowaniu różnych religii i kultur. Takie podejście może pomóc w zwalczaniu siły dążących do polaryzacji i ekstremizmu.

W swoim oświadczeniu przewodniczący Rady Bezpieczeństwa potwierdził, że należy stawiać czoła problemowi terroryzmu oraz, że terroryzm we wszystkich formach i przejawach, popełniony przez kogokolwiek, gdziekolwiek i z jakichkolwiek powodów, musi zostać potępiony i nie będzie tolerowany. Sama narodowość, wyznawana religijna czy pochodzenie etniczne nie świadczą o tym, że dana osoba jest terrorystom.

 

Zobacz również

Security Council Committee pursuant to resolution 1267 (1999) and 1989 (2011) concerning Al-Qaida and associated individuals and entities
http://www.un.org/sc/committees/1267/index.shtml

Counter – Terrorism Committee (CTC)
http://www.un.org/en/sc/ctc/

1540 Committee
http://www.un.org/en/sc/1540/

 Security Council Resolutions
http://www.un.org/en/sc/ctc/resources/res-sc.html

Security Counil Presidential Statements
http://www.un.org/en/sc/ctc/resources/st-sc.html


Dokument opracowany przez Ośrodek Informacji ONZ w Warszawie, na podstawie materiałów ONZ, kwiecień 2013 r.