Strona główna UNIC

Globalna Strategia Zwalczania Terroryzmu

Haya Rashed Al Khalifa

Haya Rashed Al. Khalifa, Przewodnicząca 61. Sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ, przemawia podczas oficjalnej prezentacji Globalnej Strategii Zwalczania Terroryzmu, siedziba ONZ, Nowy Jork, 19.09.2006 r.

8 września 2006 roku wszystkie 192 państwa członkowskie ONZ przyjęły Globalną Strategię Zwalczania Terroryzmu. Po raz pierwszy w historii uzgodniono wspólne stanowisko w sprawie zwalczania terroryzmu na szczeblu krajowym, regionalnym i międzynarodowym. Przyjęcie Globalnej Strategii Zwalczania Terroryzmu wieńczy lata wysiłków i jednocześnie wypełnia zobowiązanie poczynione przez przywódców światowych na Światowym Szczycie we wrześniu 2005 roku. Przy opracowaniu strategii wzięto pod uwagę wiele propozycji i rekomendacji przedstawionych przez byłego Sekretarza Generalnego Kofi Annana. Oficjalne Globalna Strategia Zwalczania Terroryzmu zaprezentowana została 19 września 2006 roku na spotkaniu wysokiego szczebla Zgromadzenia Ogólnego.

Główne założenia strategii

8 września 2006 roku Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło Globalną Strategię Zwalczania Terroryzmu. Strategia – w formie rezolucji z załączonym Planem Działania – jest instrumentem wzmacniającym wysiłki w zwalczaniu terroryzmu na poziomie krajowym, regionalnym i międzynarodowym. Przyjmując Globalną Strategię Zwalczania Terroryzmu państwa członkowskie po raz pierwszy uzgodniły wspólne strategiczne i operacyjne podejście w walce w terroryzmem.

 • Podstawą strategii jest jednoznaczne, bezwarunkowe i silne potępienie terroryzmu we wszelkich jego formach – stosowanego przez kogokolwiek, gdziekolwiek i z jakichkolwiek powodów. Strategia ustanawia konkretne środki, które mają być podejmowane w celu eliminowania przyczyn rozprzestrzeniania się terroryzmu oraz dla wzmacniania indywidualnej i wspólnej zdolności państw i Narodów Zjednoczonych w zapobieganiu i zwalczaniu terroryzmu, chroniąc jednocześnie prawa człowieka i strzegąc rządów prawa.
 • Strategia spaja szereg nowych propozycji i wzmacnia działania podejmowane przez państwa członkowskie, system NZ oraz inne międzynarodowe i regionalne instytucje tworzące wspólną platformę współpracy strategicznej.
 • Nowe ważne inicjatywy zawarte w Globalnej Strategii Zwalczania Terroryzmu:
  • Poprawa spójności i skuteczności dostarczania pomocy technicznej w zwalczaniu terroryzmu aby wszystkie państwa mogły efektywnie odgrywać w niej swoją rolę.
  • Organizowanie systemów pomocy dla ofiar terroryzmu i ich rodzin.
  • Przeciwdziałanie zagrożeniu bio-terroryzmem poprzez stworzenie jednolitej bazy danych zawierającej informacje na temat przypadków użycia środków biologicznych. Podkreślenie konieczności współpracy najważniejszych instytucji na rzecz dobra publicznego i uniemożliwienie wykorzystania postępu w dziedzinie biotechnologii przez terrorystów lub na użytej jakichkolwiek innych kryminalnych działań.
  • Angażowanie społeczeństwa obywatelskiego, organizacji regionalnych i subregionalnych do zwalczania terroryzmu oraz rozwijanie partnerstwa z sektorem prywatnym, by zapobiegać aktom terrorystycznym.
  • Opracowanie innowacyjnych środków przeciwdziałania rosnącemu zagrożeniu użycia Internetu przez terrorystów.
  • Modernizacja systemów kontroli granicznej i celnej oraz poprawa bezpieczeństwa dokumentów podróży, by zapobiegać przemieszczaniu się terrorystów i przenoszeniu nielegalnych materiałów.
  • Wzmacnianie współpracy w  dziedzinie zwalczania procederu prania brudnych pieniędzy i finansowania terroryzmu.
 • Strategia jasno stwierdza, że terroryzm nie powinien i nie może być łączony z żadnymi religijnymi, narodowymi, cywilizacyjnymi czy etnicznymi grupami.
 • Strategia potwierdza odpowiedzialność państw za odmawianie terrorystom finansowego i operacyjnego schronienia, azylu politycznego oraz  pociąganie terrorystów do odpowiedzialności karnej lub zastosowania w stosunku do nich procedury ekstradycyjnej.
 • Poprzez przyjęcie strategii Zgromadzenie Ogólne jasno potwierdziło i wzmocniło swoją rolę w zwalczaniu terroryzmu. Wszystkie państwa członkowskie powinny niezwłocznie wdrożyć strategię w życie, by podkreślić niezłomną determinację społeczności międzynarodowej w walce z terroryzmem.

Dokument opracowany przez Ośrodek Informacji ONZ w Warszawie, na podstawie materiałów ONZ, kwiecień 2013 r.