Strona główna UNIC

Działania podjęte przez ONZ

Działania podjęte przez Zgromadzenie Ogólne w zakresie walki z terroryzmem

Tylko poprzez silną wolę polityczną przyjmowanie porozumień i stosownych postanowień możemy realizować nasze marzenia świata wolnego od terroryzmu. To wymaga wysiłków i współpracy międzynarodowej oraz nowego podejścia, które odbiegać będzie od tradycyjnego i regionalnego sposobu patrzenia na kwestię terroryzmu. Żaden naród nie jest w stanie samodzielnie zapobiec atakom terrorystycznym, bez względu na to, jak jest potężny.

Nassir Abdulaziz Al-Nasser, przewodniczący 66. sesji Zgromadzenia Ogólnego podczas trzeciego przeglądu Globalnej Strategii Zwalczania Terroryzmu, 28 czerwca, 2012 r.Kwestia terroryzmu pozostaje w centrum zainteresowania Zgromadzenia Ogólnego ONZ od lat 70-tych. W tym czasie zostało przyjętych szereg rezolucji związanych z tym tematem oraz 2 konwencje. Są to: Konwencja w sprawie zapobiegania i karania sprawców przestępstw przeciwko osobom korzystającym z ochrony międzynarodowej (1973 r.) oraz Międzynarodowa Konwencja przeciwko braniu zakładników przyjętej (1979 r.)

W grudniu 1994 r. Zgromadzenie Ogólne przyjęto Deklarację w sprawie środków zwalczania międzynarodowego terroryzmu. Od tego czasu kwestia terroryzmu jest stałym tematem obrad Zgromadzenie Ogólnego. W 1996 r. został powołany Komitetu ad hoc ds. terroryzmu.

W ramach powołanego przez Zgromadzenie Komitetu ds. terroryzmu jak również Grupy roboczej szóstego Komitetu dokonano znacznego postępu w zakresie ustanowienia międzynarodowych instrumentów walki z terroryzmem. W 1997 r. państwa członkowskie zakończyły prace nad trzema instrumentami dotyczącymi różnych form działalności terrorystycznej: Międzynarodową Konwencję o zwalczaniu terrorystycznych ataków bombowych, przyjętą przez Zgromadzenie Ogólne w 1997 r. Międzynarodową Konwencję o zwalczaniu finansowania terroryzmu (1999 r.) oraz Międzynarodowa Konwencja w sprawie zwalczania aktów terroryzmu jądrowego (2005 r.).

Obecnie państwa członkowskie negocjują projekt całościowej konwencji w sprawie międzynarodowego terroryzmu. Konwencja ta będzie uzupełnieniem istniejących już międzynarodowych instrumentów prawnych służących do walki z  terroryzmem.

Podczas Światowego Szczytu w  2005 r. światowi przywódcy jednogłośnie potępili terroryzm we wszystkich jego formach i przejawach popełniany przez kogokolwiek, gdziekolwiek i z jakichkolwiek powodów. Podczas szczytu podkreślano potrzebę przyjęcia strategii w zakresie walki z terroryzmem. Miała ona powstać w oparciu o zalecenia Sekretarza Generalnego promującego skoordynowane podejście do kwestii terroryzmu na poziomie krajowym, regionalnym i międzynarodowym.

W raporcie z dnia 2 Maja 2006 r. rekomendacje Sekretarza Generalnego zostały ujęte na posiedzeniu Zgromadzenia Ogólnego. We wrześniu 2006 r. przyjęto Globalną Strategię Zwalczania Terroryzmu i plan działania (rezolucja A/RES/60/288). Rezolucja podkreśla ważną rolę Zgromadzenia Ogólnego w walce z terroryzmem, wzywa Zgromadzenie do monitorowania wdrażania strategii, oraz wprowadzania ewentualnych zmian w jej treści.

Dotychczas odbyły się trzy przeglądy realizacji Globalnej Strategii Zwalczania Terroryzmu: we wrześniu 2008 r., we wrześniu 2010 r. oraz w czerwcu 2012 r. Państwa członkowskie wymieniły się doświadczeniami i dobrymi praktykami w zakresie zwalczania terroryzmu.

W obecnym świecie zagrożenie terroryzmem jest nadal wysokie. Kwestia terroryzmu stała się priorytetem działalności ONZ. Poprzedzając trzeci przegląd Globalnej Strategii, przewodniczący Zgromadzenie Ogólnego w dniu 27 czerwca 2012 r. w Nowym Jorku zwołał sympozjum na rzecz promowania dialogu, zrozumienia problemu terroryzmu i zwalczania go.

W dniach 28-29 czerwca 2012 r. Zgromadzenie Ogólne jednogłośnie przyjęło rezolucję potwierdzającą swoje stałe zaangażowanie we wzmacnianiu międzynarodowej współpracy mającej na celu zapobieganie i zwalczanie wszystkich form terroryzmu. Państwa członkowskie również podkreśliły swoją rolę w walce z terroryzmem, potrzebę promowania ogólnoświatowej solidarności, wspierania ofiar ataków terrorystycznych.

Zobacz również

General Assembly Declarations
http://www.un.org/en/terrorism/declarations.shtml

General Assembly Resolutions
http://www.un.org/en/terrorism/resolutions.shtml

Dokument końcowy Światowego Szczytu 2005
http://www.unic.un.org.pl/aktualnosci.php?news=803


Dokument opracowany przez Ośrodek Informacji ONZ w Warszawie, na podstawie materiałów ONZ, kwiecień 2013 r.