Strona główna UNIC

Działania podjęte przez ONZ

Działania podjęte przez Sekretarza Generalnego w walce z terroryzmem.

"Terroryzm jest jak nabrzmiewająca burza, z kolei reakcja społeczności międzynarodowej znajduje się po ciśnieniem. Nic nie może usprawiedliwiać aktów terrorystycznych, żadna przyczyna i krzywda ich nie tłumaczą. Raz jeszcze pragnę podkreślić determinację ONZ do podjęcia światowych zmagań przeciwdziałających terroryzmowi, który nam wszystkim wyrządza tak duże szkody. Wyzwania stojące przed nami dotyczą wszystkich ludzi, ponieważ terroryzm nie uznaje granic międzypaństwowych".

Sekretarz Generalny na forum Rady Bezpieczeństwa, 27 września 2010 r.

Terroryzm dotyka wszystkie narody – duże i małe, bogate i biedne. Jego ofiarami są ludzie w każdym wieku. Terroryzm niszczy środki do życia, kulturę i religię. Uderza we wszystko, co wspiera Organizacja Narodów Zjednoczonych. Walka przeciwko terroryzmowi jest naszą wspólną misją".

Sekretarz Generalny ONZ , Zgromadzenie Ogólne, 16 lutego 2007r.


W ostatnich latach terroryzm stał się światowym wyzwaniem i stanowi on jeden z priorytetów działań Sekretarzy Generalnych w dziedzinie pokoju i bezpieczeństwa. W swoich przesłaniach i raportach kolejni Sekretarze Generalni konsekwentnie potępiali wszystkie akty terroryzmu, uznając je za niedopuszczalne i nie mające żadnego usprawiedliwienia. Wzywali państwa do zjednoczenia się przeciwko tej formie przemocy i zachęcali system Narodów Zjednoczonych do pomocy państwom w działaniach przeciwko terroryzmowi.

W swoim pierwszym oświadczeniu skierowanym do Rady Bezpieczeństwa w dniu 8 stycznia 2007 r. Sekretarz Generalny Ban Ki-moon podkreślił, że zagrożenie jakie niesie ze sobą terroryzm, wymaga pilnej, trwałej i wspólnej uwagi społeczności międzynarodowej. Uznając, że terroryzm wciąż stanowi jedno z najpoważniejszych wyzwań naszych czasów dla bezpieczeństwa, Sekretarz Generalny zobowiązał się do wzmocnienia pracy ONZ w zwalczaniu tego zagrożenia. Zapewnił państwa członkowskie, że Globalna Strategia Zwalczania Terroryzmu dynamicznie mobilizuje system Narodów Zjednoczonych.

W lipcu 2005 r. Sekretarz Generalny utworzył grupę zadaniową ds. zwalczania terroryzmu (Counter – Terrorism Implementation Task Force). Grupa ta koordynuje oraz zapewnia spójność starań podjętych przez System Narodów Zjednoczonych w walce z terroryzmem. W jej skład wchodzą programy, fundusze i wyspecjalizowane agendy ONZ posiadające kompetencje w zakresie zwalczania terroryzmu. 16 lutego 2007 r. uruchomiona została specjalna strona internetowa (Counter – Terrorism Online Handbook dostępna dla wszystkich państw członkowskich. Zawiera ona informacje na temat obszarów działań ONZ w kwestii zwalczania terroryzmu, agend wchodzących w skład grupy zadaniowej ds. zwalczania terroryzmu oraz działań ONZ na poszczególnych kontynentach.

W dniu 18 maja 2010 r. w Nowym Jorku odbyło się seminarium poświęcone kwestii bezpieczeństwa i terroryzmu, podczas którego Sekretarz Generalny podkreślił, iż Milenijne Cele Rozwoju są kluczowe dla tworzenia zdrowego i produktywnego społeczeństwa, które potrafi rozwiązywać problemy nie poprzez działania terrorystyczne i wojnę, lecz w drodze pokojowej dyplomacji.

Sekretarz Generalny przygotowuje raporty na temat działań podjętych przez system ONZ w zakresie wdrożenia Globalnej Strategii. Pierwszy z raportów został przedstawiony podczas przeglądu realizacji Globalnej Strategii Zwalczania Terroryzmu w dniach 4-5 września 2008 r., kolejny zaś podczas drugiego przeglądu w sprawie realizacji tej strategii, który odbył się 8 września 2010 r. W dniu 9 września 2008 r. Sekretarz Generalny zwołał również konferencje poświeconą wsparciu ofiar terroryzmu.

Zobacz również

UN Counter – Terrorism Online Handbook
http://www.un.org/en/terrorism/cthandbook/

Secretary-General Reports
http://www.un.org/en/terrorism/sg-reports.shtml

Secretary-General Statements
http://www.un.org/en/terrorism/sg-statements.asp

Counter-Terrorism Implementation Task Force
http://www.un.org/en/terrorism/ctitf/index.shtml


Dokument opracowany przez Ośrodek Informacji ONZ w Warszawie, na podstawie materiałów ONZ, kwiecień 2013 r.