Strona główna UNIC

Przyjęcie Globalnej Strategii Zwalczania Terroryzmu

Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjmuje Globalną Strategię Zwalczania Terroryzmu,
8 września 2006 r.

Zgodnie ze zobowiązaniem przyjętym przez państwa członkowskie ONZ na Światowym Szczycie we wrześniu 2005 roku, 11 maja 2006 roku rozpoczęto konsultacje, których celem było sformułowanie całościowej strategii zwalczania terroryzmu. Jako podstawę do dyskusji wykorzystano rekomendacje Sekretarza Generalnego zawarte w raporcie "Zjednoczeni przeciwko terroryzmowi: rekomendacje dla globalnej strategii zwalczania terroryzmu”. Konsultacje zakończyły się bezprecedensowym porozumieniem i przyjęciem Globalnej Strategii Zwalczania Terroryzmu, jako jednego z ostatnich dokumentów 60. Sesji gromadzenia Ogólnego (rezolucja A/RES/60/288)


Zobacz także

The United Nations Global Counter-Terrorism Strategy and Plan of Action. Resolution adopted by the General Assembly (A/RES/60/288) 
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/60/288


Dokument opracowany przez Ośrodek Informacji ONZ w Warszawie, na podstawie materiałów ONZ, kwiecień 2013 r.