Strona główna UNIC

Dokument Końcowy Światowego Szczytu 2005

Otwarcie Światowego Szczytu w audytorium Zgromadzenia Ogólnego, 14 września 2005 r.

Na Światowym Szczycie 2005 państwa członkowskie ONZ po raz pierwszy zgodnie i jasno potępiły terroryzm "we wszystkich jego formach i przejawach, popełniony przez kogokolwiek, gdziekolwiek i z jakichkolwiek przyczyn". Światowi przywódcy w Dokumencie Końcowym przyjętym na spotkaniu wysokiego szczebla Zgromadzenia Ogólnego w dniach 14-16 września 2005 r. zgodzili się również podjąć każdy wysiłek, by osiągnąć porozumienie co do wspólnej definicji terroryzmu oraz sfinalizować całościową konwencję dotyczącą zwalczania międzynarodowego terroryzmu.

Na szczycie światowi przywódcy zapoznali się z elementami strategii opracowanej przez Sekretarza Generalnego. Wezwali Zgromadzenie Ogólne do dalszej pracy nad strategią w celu promowania spójnych, skoordynowanych i zdecydowanych działań w zwalczaniu terroryzmu na poziomie krajowym, regionalnym i międzynarodowym.


Zobacz także

Dokument Końcowy Szczytu 2005
(postanowienia 81 - 91 dotyczą terroryzmu)


Dokument opracowany przez Ośrodek Informacji ONZ w Warszawie, na podstawie materiałów ONZ, kwiecień 2013 r.