Strona główna UNIC

Ochrona praw człowieka a terroryzm


Specjalny Sprawozdawca ds. Promocji oraz Ochrony Praw Człowieka Podczas Zwalczania Terroryzmu, Ben Emmerson, 21 października 2011, Nowy Jork

Zagadnienie terroryzmu i praw człowieka od dłuższego czasu stanowi przedmiot zainteresowania Narodów Zjednoczonych. Stało się ono jeszcze ważniejsze po ataku terrorystycznym na Stany Zjednoczone w dniu 11 września 2001 roku. ONZ potępia terroryzm i podkreśla, że to na państwach spoczywa obowiązek ochrony swoich obywateli. Jednocześnie kwestia ochrony praw człowieka w kontekście zwalczania terroryzmu stała się priorytetem działalności Organizacji.

Sprawujący funkcję Sekretarza Generalnego (od 1 stycznia 1997 do 31 grudnia 2006 roku) Kofi Annan, stwierdził, że terroryzm zagraża prawom człowieka i rządom prawa. W swoich rekomendacjach dla państw członkowskich Sekretarz Generalny podkreślił, że ochrona praw człowieka wszystkich ludzi – tych podejrzanych o terroryzm, jego ofiar i osób dotkniętych konsekwencjami ataków terrorystycznych – jest konieczna dla skuteczności strategii zwalczania terroryzmu. W swoim raporcie opublikowanym w maju 2006 roku, Kofi Annan stwierdził, że prawa człowieka są łącznikiem, który spaja wszystkie środki podjęte w walce z terroryzmem będą zgodne z prawem międzynarodowym, w szczególności w zakresie ochrony praw człowieka, prawa uchodźców i międzynarodowego prawa humanitarnego.

Globalna Strategia Zwalczania Terroryzmu, którą we wrześniu 2006 r. przyjęły wszystkie państwa członkowskie ONZ, podkreśla wagę silnego skoncentrowania się na ochronie praw człowieka i staniu na straży rządów prawa. Plan Działania (Plan of Action), który został jednogłośnie przyjęty przez państwa członkowskie, zawiera część dotyczącą "środków mających zapewnić poszanowanie praw człowieka i rządów prawa, jako fundament walki z terroryzmem"

Specjalny Sprawozdawca ds. Promowania oraz Ochrony Praw Człowieka Podczas Zwalczania Terroryzmu 21 kwietnia 2005 roku Komisja Praw Człowieka ONZ (obecnie Rada Praw Człowieka) powołała na okres 3 lat Specjalnego Sprawozdawcę ds. Promocji i Ochrony Praw Człowieka podczas zwalczania terroryzmu (Special Rapporteur on the promotion and protection of human rights while countering terrorism). Specjalny Sprawozdawca wspiera państwa członkowskie w respektowaniu zobowiązań w zakresie praw człowieka jako integralnej części międzynarodowej walki z terroryzmem.

Zobacz również:

Uniting against terrorism: recommendations for a global counter-terrorism strategy - Report of the Secretary-General http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/60/825

Plan of Action – part IV: Measures to ensure respect for human rights for all and the rule of law as the fundamental basis of the fight against terrorism
http://www.un.org/en/terrorism/strategy-counter-terrorism.shtml#poa4

United Nations Human Rights Office of the High Commissioner for Human Rights Special Rapporteur on the promotion and protection of human rights and fundamental freedoms while countering terrorism
http://www.ohchr.org/EN/Issues/Terrorism/Pages/SRTerrorismIndex.aspx

Przewodniki w zakresie zatrzymania i poszukiwania osób oraz ochrony bezpieczeństwa infrastruktury wydane we wrześniu 2010 roku:

Working Group on protecting human rights while countering terrorism Basic Human Rights Reference Guide Security Infrastructure
http://www.un.org/en/terrorism/ctitf/pdfs/Basic%20Human%20Rights%20Reference%20-%20Security%20Infrastructure2014

Working Group on protecting human rights while countering terrorism Basic Human Rights Reference Guide The Stopping and Searching of Persons
http://www.unrol.org/doc.aspx?d=3030


Dokument opracowany przez Ośrodek Informacji ONZ w Warszawie, na podstawie materiałów ONZ, kwiecień 2013 r.