Irak - opis głównej strony ONZ

Stanowisko ONZ wobec ostatnich wydarzeń w Iraku oraz działania Organizacji w związku z sytuacją w tym kraju zostały opisane na głównej stronie ONZ poświęconej Irakowi - Iraq.

Strona zawiera:

przemówienia Kofi A. Annana, Sekretarza Generalnego NZ

Pierwsze wypowiedzi Sekretarza Generalnego dotyczące Iraku pochodzą z września 2002 r. Wystąpienia Kofi A. Annana dotyczą takich kwestii jak sytuacja w Iraku, pomoc dla ludności, działania podjęte przez inspektorów rozbrojeniowych do chwili wycofania ich z Iraku, program "Ropa za żywność".

Ponadto na stronie znajdują się przemówienia dr. Hansa Blixa, przewodniczącego ONZ-owskiej Komisji Monitorowania, Weryfikacji i Inspekcji (UNMOVIC) oraz Hiro Ueki, rzecznika prasowego UNMOVIC/IAEA.

informacje o działalności agend i komisji NZ w kwestii Iraku

Strona przedstawia agendy ONZ, ich ocenę sytuacji w Iraku oraz plany pomocy humanitarnej.

Światowy Program Żywnościowy (WFP) zaapelował o 1.3 miliardów dolarów, które zostaną przeznaczone na natychmiastową pomoc żywnościową. Ocenia się, że całkowite wydatki na natychmiastową pomoc humanitarną w Iraku sięgną 2.2 miliarda dolarów.

Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), na poprawę sytuacji zdrowotnej w tym kraju potrzeba 325 milionów dolarów.

Pogarszającą się sytuację kobiet i dzieci w Iraku przedstawiają Fundusz NZ na Rzecz Dzieci (UNICEF) i Fundusz Ludnościowy Narodów Zjednoczonych (UNFPA).

Urząd Wysokiego Komisarza NZ ds. Uchodźców (UNHCR) przewiduje, że liczba uchodźców w Iraku może sięgnąć 600.000 osób. Społeczność międzynarodowa oraz rządy krajów nie są przygotowane na udzielenie pomocy humanitarnej dla tylu osób.

Program NZ ds. Środowiska (UNEP) koncentruje się na wpływie konfliktu na środowisko naturalne w Iraku. Wskazuje na potencjalne zagrożenia dla środowiska w wyniku palących się szybów naftowych, dymów, planktonu i zanieczyszczenia wody. Obecnie UNEP opracowuje raport na temat środowiska w Iraku.

Dane o Iraku, historię i geografię oraz analizę społeczno-gospodarczą w Iraku przedstawia Program NZ ds. Rozwoju (UNDP).

Biuro ds. Koordynowania Pomocy Humanitarnej (UN OCHA) opisuje działalność Centrum Informacji Humanitarnej (Humanitarian Information Centre - HIC), powołanego z inicjatywy OCHA. HIC ma na celu gromadzenie informacji i danych ułatwiających koordynację działań humanitarnych w Iraku, podjętych przez różne organizacje i rządy.

Ocenę sytuacji w Iraku, swoje stanowiska i raporty prezentują Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej (IAEA) oraz Komisja NZ Monitorowania, Weryfikacji i Inspekcji (UNMOVIC). Również Specjalna Komisja NZ (UNSCOM) przedstawia podstawowe fakty i dokumenty dotyczące swej działalności, chronologię głównych wydarzeń w Iraku od 1991 roku oraz raporty z ostatnich sześciu miesięcy przygotowane na potrzeby Rady Bezpieczeństwa.

Agendy ONZ są przygotowane na udzielanie pomocy humanitarnej Irakowi. Oto co mówi na ten temat Shashi Tharoor, Zastępca Sekretarza Generalnego ds. Komunikacji i Informacji:

"Obowiązek niezwłocznego organizowania pomocy humanitarnej jest częścią tego, co można by nazwać szerokim mandatem Narodów Zjednoczonych, który wynika z aktów założycielskich agend, funduszy i programów tej organizacji. Od pewnego czasu Narody Zjednoczone spokojnie realizowały plan awaryjny, obejmujący wszechstronne i dobrze skoordynowane przygotowania na wypadek wojny. W rezultacie nasza organizacja jest dzisiaj lepiej przygotowana do konfliktu niż w przypadku większości poprzednich kryzysów, które często zaskakiwały międzynarodową wspólnotę." (patrz pełny tekst przemówienia "Konflikt w Iraku").

opis działalności Rady Bezpieczeństwa oraz rezolucje podjęte przez RB

Na stronie umieszczone są informacje dotyczące programu "Ropa za żywność" (Oil for Food Programme - OFFP) utworzonego w 1995 roku w celu złagodzenia sankcji nałożonych na Irak. W wyniku rozpoczęcia działań wojennych program został zawieszony. Po wnikliwych negocjacjach pod koniec marca b.r. Rada Bezpieczeństwa przyjęła jednogłośnie rezolucję uprawniającą Sekretarza Generalnego NZ do administrowania programem w ograniczonym zakresie przez najbliższe 45 dni. Po upływie tego okresu Rada Bezpieczeństwa ponownie przeanalizuje program "Ropa za żywność".

Strona zawiera także dokumenty prawne, rezolucje uchwalone przez Radę Bezpieczeństwa od 1991 roku (w tym rezolucję 1441).

informacje prasowe, zdjęcia, prezentacje multimedialne

Przemówienia i wypowiedzi oraz relacje ze spotkań dostępne są w formie audio i video.

Dokument opracowany przez Ośrodek Informacji ONZ w Warszawie na podstawie materiałów ONZ, czerwiec 2003 r.

Ośrodek Informacji ONZ w Warszawie     tel. +48 22 825 57 84, e-mail: unic.poland@unic.org