UNIC Warsaw

Misje pokojowe ONZ

UNISFA

Tymczasowe Siły Zbrojne ONZ w Abyei

United Nations Interim Security Force for Abyei

Miejsce działań: region Abyei

27 czerwca 2011 roku Rada Bezpieczeństwa na mocy rezolucji S/RES/1990 postanowiła o rozmieszczeniu Tymczasowych Sił Zbrojnych ONZ w regionie Abyei, położonym w Kordofanie Południowym. UNISFA powstało w wyniku przemocy, napięć i przemieszczania się ludności, do których doszło w związku z przygotowaniami do ogłoszenia niepodległości przez Sudan Południowy w dniu 9 lipca 2011 roku. Tymczasowe Siły Zbrojne ONZ w Abyei posiadają autoryzację RB na użycie siły w obronie cywilów i pracowników humanitarnych.

Transport ludności przesiedlonej z regionu Abyei do strefy bezpieczeństwa, 27 maja 2011 r.
Transport ludności przesiedlonej z regionu Abyei do strefy bezpieczeństwa, 27 maja 2011 r.

Tło konfliktu:

21 maja 2011 roku wojska Sudanu siłą zajęły bogaty w ropę naftową region Abyei, położony na granicy między Sudanem a przyszłym Sudanem Południowym. W wyniku krwawych starć ponad 100 tysięcy osób zmuszonych zostało do opuszczenia swych domów. W odpowiedzi na te wydarzenia Rada Bezpieczeństwa 27 czerwca 2011 roku na mocy rezolucji 1990 powołała Tymczasowe Siły Zbrojne ONZ w Abyei (UNISFA), a także wezwała Sekretarza Generalnego ONZ do podjęcia „wszelkich kroków potrzebnych do jak najszybszej i efektywnej implementacji” przyjętej rezolucji.

Dzięki staraniom UNISFA już 20 czerwca 2011 roku udało się doprowadzić do podpisania porozumienia w Addis Abebie w Etiopii pomiędzy rządem Sudanu a Ludowym Ruchem Wyzwolenia Sudanu. Na jego mocy obie strony zobowiązały się do wycofania swych sił z Abyei, a także zgodziły się na obserwacje regionu przez wojsko Etiopii.

Mandat UNISFA obejmuje:

Na mocy rezolucji S/RES/1990

  • monitorowanie i weryfikację wycofania sił Armii Sudanu, Ludowej Armii Wyzwolenia Sudanu, czy jej późniejszego sukcesora z regionu Abyei,
  • pomoc przy dostarczaniu pomocy humanitarnej oraz zapewnienie swobody przemieszczania się ludności w regionie Abyei,
  • współpraca, wraz z policją Abyei, w celu zapewnienia ochrony infrastrukturze naftowej,
  • możliwość podjęcia wszelkich działań w celu ochrony personelu, obiektów, instalacji i sprzętu ONZ;
  • zapewnienie swobody przemieszczania się dla personelu NZ, pracownikom oraz członkom Połączonego Wojskowego Komitetu Obserwatorów (Joint Military Observers Committee) oraz Połączonych Wojskowych Zespołów Obserwacyjnych (Joint Military Observer Teams)
  • użycie siły w celu ochrony ludności cywilnej w regionie Abyei oraz jego terytorium przed jakimkolwiek wtargnięciem nieupoważnionych podmiotów.

Na mocy rezolucji S/RES/ 2024 z 14 grudnia 2011 roku

  • Wspieranie procesu unormowania sytuacji w strefach przygranicznych,
  • Wspieranie efektywnego funkcjonowania mechanizmów rządzenia w obu państwach, ułatwienie wzajemnych kontaktów i budowanie zaufania pomiędzy państwami.
Zobacz również:

United Nations Interim Security Force for Abyei
http://www.un.org/en/peacekeeping/missions/unisfa/index.shtml