UNIC Warsaw

Misje pokojowe ONZ

UNMIK

Misja Tymczasowej Administracji Narodów Zjednoczonych w Kosowie

United Nations Interim Administration Mission in Kosovo

Miejsce działań: Kosowo

Sekretarz Generalny ONZ Kofi Annan wraz z żoną Nane Annan wizytują obóz dla albańskich uchodźców z Kosowa, 20 maja 1999 r.
Sekretarz Generalny ONZ Kofi Annan wraz z żoną Nane Annan wizytują obóz dla albańskich uchodźców z Kosowa, 20 maja 1999 r.

W marcu 1999 roku doszło do interwencji zbrojnej NATO, która miała na celu przerwanie konfliktu w prowincji Nowej Jugosławii - Kosowie. Po zakończeniu działań wojennych w czerwcu tego samego roku ONZ włączyła się w odbudowę zniszczonej prowincji i przywrócenie ładu i bezpieczeństwa w kraju. W tym celu Rada Bezpieczeństwa ONZ, na podstawie rezolucji S/RES/1244 z dnia 10 czerwca 1999 roku, utworzyła Misję Tymczasowej Administracji NZ w Kosowie.

Tło konfliktu

Historyczne napięcia oraz wzajemna niechęć pomiędzy Serbami a zamieszkującymi Kosowo Albańczykami nasiliły się szczególnie w latach 90. XX wieku. Wtedy to doszło do zdecydowanej eskalacji przemocy pomiędzy zwaśnionymi stronami, spowodowanej głównie powstaniem niepodległościowej Armii Wyzwolenia Kosowa. Starcia pomiędzy wojskami Armii Wyzwolenia Kosowa a siłami serbskimi, nagminne łamanie praw człowieka przez władze Serbii w Kosowie oraz przymusowe przesiedlenia Albańczyków, skłoniły Sojusz Północnoatlantycki do przeprowadzenia interwencji zbrojnej na tym terytorium, trwającą od 24 marca do 20 czerwca 1999 roku. W odbudowę zniszczonej prowincji zaangażowała się ONZ, powołując na mocy rezolucji 1244 (1999) Rady Bezpieczeństwa misję UNMIK.

Główna siedziba misji UNMIK w stolicy Kosowa - Pristina, 24 kwietnia 2007 r.
Główna siedziba misji UNMIK w stolicy Kosowa - Pristina, 24 kwietnia 2007 r.

Nadrzędnym celem stojącym przed misją UNMIK było sprawowanie tymczasowej administracji prowadzącej Kosowo do autonomii tego regionu. Rada Bezpieczeństwa powierzyła UNMIK tymczasowe zwierzchnictwo nad terytorium i ludnością Kosowa. Misja pełniła podstawowe funkcje administracyjne państwa, w tym funkcje ustawodawcze, wykonawcze, a także sądownicze. W trakcie dziewięciu lat działania misji, tymczasowa administracja kierowana przez Narody Zjednoczone, przy współpracy z kluczowymi partnerami, takimi jak Unia Europejska, Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie czy agendy, fundusze oraz programy Narodów Zjednoczonych, pomogła ludności Kosowa poczynić znaczące postępy na drodze ku demokracji i stabilności.

Mandat misji UNMIK uległ zdecydowanej zmianie po ogłoszeniu przez Kosowo deklaracji niepodległości w lutym 2008 roku oraz przyjęciu konstytucji przez władze tego państwa w czerwcu tego samego roku. Dotychczasowe kompetencje UNMIK zostały przejęte przez Misję Unii Europejskiej w zakresie praworządności w Kosowie (European Union Rule of Law Mission in Kosovo – EULEX), natomiast misja NZ skupiła się na promowaniu bezpieczeństwa, stabilności i przestrzegania praw człowieka na terenie Kosowa.

Mandat UNMIK od 1999 roku:

  • pełnienie podstawowych funkcji administracyjnych Kosowa,
  • dążenie do ustanowienia trwałej autonomii i samorządności w Kosowie,
  • ułatwianie politycznego procesu określającego przyszły status Kosowa,
  • koordynację pomocy humanitarnej, przy współpracy ze wszystkimi podmiotami międzynarodowymi,
  • popieranie odbudowy najważniejszej infrastruktury w prowincji,
  • promowanie przestrzegania praw człowieka,
  • utrzymanie porządku i bezpieczeństwa przez policjantów służących w misji do czasu powołania lokalnych sił porządkowych,
  • zapewnienie bezpiecznego powrotu wszystkim uchodźcom,
  • promowanie bezpieczeństwa, stabilności i przestrzegania praw człowieka na terenie Kosowa, przy współpracy ze wszystkimi zainteresowanymi stronami, a także całą społecznością międzynarodową.
Zobacz również:

United Nations Interim Administration Mission in Kosovo
http://www.un.org/en/peacekeeping/missions/unmik/index.shtml

United Nations Interim Administration Mission in Kosovo
http://www.unmikonline.org/pages/default.aspx

United Nations Kosovo Team
http://www.unkt.org/